Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. oktober kl. 07:56

Informasjon kring koronaviruset

Les meir clear
A A A

Kunngjeringar

Ledige omsorgsbustader

Kurs i meistring av depresjon (KiD)

Kurs i Meistring av Depresjon (KiD) er eit kognitivt basert kurs for vaksne som er nedstemd/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptom.

Solid IL Stjernelaget fekk pris for god tilgjenge 2020

Rådet for funksjonshemma vedtok i møte 22.09 at Solid IL sitt Stjernelag skal få prisen for god tilgjenge i år.

Kommunal planstrategi - formannskapet si innstilling

I samsvar med plan og bygningslova vert innstilling til planstrategi frå formannskapet 02.09. gjort offentleg i minst 30 dagar før den skal til handsaming i kommunestyret 22.10.2020.

Oppstart av planarbeid E39 Stord- Os

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 varslar Statens vegvesen oppstart av statleg reguleringsplan for E39 Stord - Os med bakgrunn i vedteken kommunedelplan for strekningen, vedteken 5. september 2019.
Reguleringsplanen vert utarbeidd etter PBL §§12-3 og 3-7.

Om lausfotreklame (skilt og reklameinnretning) på offentleg veggrunn

Stord kommune, eining kommunalteknikk er vegmynde og har ansvar for drift og vedlikehald av alle kommunale vegar i kommunen jf. veglova § 9 3.ledd.

Tilskot frå spelemidlane 2020

Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad frå spelemidlane til bygging eller rehabilitering av anlegg for idretts- og friluftsliv. Søknadsfrist er 15. oktober.

Barnevernet søkjer besøksheim, støttefamilie og fritidskontaktar

Sunnhordland interkommunale barnevernteneste, Bømlo, Fitjar og Stord (SIB) – er organisert med Stord som vertskommune og tenestestad. Dei søkjer etter besøksheimar, støttefamiliar og fritidskontakter.

Revidering av kommunedelplan for trafikksikring 2021 - 2025 - melding om oppstart

Med heimel i plan og bygningslova § 12 – 8 vert det varsla oppstart av kommunedelplan for trafikksikring i Stord kommune.  Merknadsfrist er 20.10.20

Søk momskompensasjon. Siste frist i morgon!!

Frivillige lag og organisasjoner kan søkja momskompensasjon.

Aktiv etter kreftbehandling

Stord kommune har eit tilbod for deg som har gjennomgått kreftbehandling. Oppstart 24.09.2020

Sørstokken- oppstart av planarbeid

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for gnr/bnr 60/14 m.fl., Sørstokken

Prisar og stipend i Stord kommune 2020

Søknad om kulturstipend og framlegg til følgjande prisar: Kulturpris, eldsjelspris, seniorpris, målpris og pris for god tilgjenge.

Utleige av Leirvik fyrstasjon

I sommar blir det populært å feriera i Noreg, og Stord kommune tilbyr utleige av Leirvik fyrstasjon på Midtøya. 
 

God sommar - med god avstand

Brev frå ordførar og rådmann til innbyggjarane i Stord

Låna elektrisk rickshaw

El.sykkel med plass til sjåfør og to personarElektrisk rickshaw (1)

Nye rutinar for kjøp av bilete frå Østremsamlinga

Stord kommune har kjøpt fotografi tekne av fotograf Bjørn Østrem.

Endringar i drifta for Førebyggande tenester

Me oppmodar alle til å fylgja nasjonale smittevernsråd og reglar for karantene/isolasjon og ha omsut for kvarandre i befolkninga i ei, for mange, vanskeleg tid. Følg folkehelseinstituttet sine sider for oppdatert informasjon til ei kvar tid.