Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjeringar

Registrer om du vil ha koronavaksine

No nærmar tida seg for at Stord kommune skal gi tilbod om vaksine til innbyggjarane generelt. I den samanheng ønskjer me at du registrer om du vil ha vaksinen eller ikkje.

Folk i sentrum prisen 2021

Stord Næringsråd vil for andre gong dela ut «Folk i sentrum prisen» i samarbeid med DNB. No kan du nominera kandidatar til prisen, frist er 3. september.

Offentleg høyring: Strategi for digitalisering i Stordskulen

I 2020 vart den nye læreplanen for grunnskulane (Læreplan Kunnskapsløftet 2020, LK20) gjeldande for 1.-9.steg, og frå hausten 2021 vil han vere gjeldande også for 10. steg.

Skatt i sentrum

Har du ein liten pirat i familien? No blir det skattejakt i sentrum for små piratar! 

Folk i sentrum 2021 - påmelding

Vil du/de vera med å skapa liv i Leirvik sentrum til hausten? Her får de ein sjanse til å visa fram kva de driv med og gjerne inspirera andre til å byrja. Påmelding innan 5. september.

Offentleg høyring - Vassforvaltningsplan for Vestland vassregion

Regional vassforvaltningsplan med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram for Vestland vassregion er ute på høyring – med frist 30. juni 2021.

Offentleg ettersyn - Lokal forskrift om bandtvang i Stord kommune

Stord Formannskap vedtok 24.02.21 å leggja forslag til lokal forskrift om bandtvang ut til offentleg ettersyn. Merknadsfrist er 25. mai 2021.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder

Stord kommune har fått tildelt kr 4 495 920,-  som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

Målet med tilskotet er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Nye/endra smitteverntiltak i BUA-Stord

På grunn av den endra smittesituasjonen for Covid-19 i Stord, ser me oss nøydde til å setja i verk strengare smitteverntiltak.

Forskrift om førebygging av koronasmitte i Stord kommune

Formannskapet vedtok 16. mars Forskrift om førebygging av koronasmitte i Stord kommune. Forskrifta verkar frå i natt kl. 00.00 til 9. april same tid.

Stord kommune vil at fleire skal ta imot digital post

Omlag 6000 innbyggjarane i Stord kommune har endå ikkje teke i bruk digital postkasse. For å få fleire innbyggjarar over på digital postkasse set me no i gang ein kampanje.

Tilskot til verna kulturminne

Eig eller forvaltar du eit verneverdig kulturminne? Då kan du søkja om tilskot til istandsetjing. Søknadsfrist 1. mars 2021.

Offentleg bading, reduserte opningstider

Offentleg bading i Stord kulturhus opner igjen frå onsdag 20. januar. Diverre vil tilbodet vere noko redusert inntil vidare, dette skuldast manglande bemanning.

Endra opningstider for rådhuset

Frå og med 5. januar 2021 vil rådhuset vera ope frå klokka 10.00 til 13.00 måndag til fredag.