Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Offentleg ettersyn av eigedomsskattelista

På bakgrunn av kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt og med heimel i eigedomsskattelova § 15 vert eigedomsskattelista lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfrist er 12. april 2024. 

Høyring, alkoholpolitisk handlingsplan

Ny forskrift om opningstider for serveringsstader, samt skjenke- og salstider, Stord kommune, Vestland, og nye retningsliner for tildeling av sals- og skjenkeløyve i Stord kommune 2024-2028.

Foto av Stord rådhus.

Vil du vera meddommar?

Stord kommune skal rekruttera nye meddommarar for perioden 01.01.2025 til 31.12.2028. Vil du vera meddommar? Søk innan fristen 10. april 2024. 

teikning av ei lovbok som står og ei som ligg open

Høyring og offentleg ettersyn av Norm for uteopphaldsareal ved bustadutbygging

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-14 vert utkast til Norm for uteopphaldsareal ved bustadutbygging lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter førstegongs handsaming i formannskapet Stord kommune 06.12.2023.  

Norma skal erstatta kommuneplanen sine føresegner §§1.21-1.28 om Leike- ute- og opphaldsareal.  

Formannskapet ynskjer innspel til modellar som gir ein frikjøpsordning for uteopphalsareal i Leirvik og Sagvåg sentrum.