Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig informasjon

Korona   Koronavirus illustrasjon                Ukraina og Stord   Ukrainsk flagg

A A A

Kunngjeringar

Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2023. Denne ordninga skal fremje frivillig aktivitet, gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar hat hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Klypping av vegetasjon langs kommunale vegar

Kommunen ber naboar langs vegar om å klyppe eigne hekkar og tre, slik at dei ikkje veks ut i veg- og fortausareal, og soleis vert til hinder for framkome og vegvedlikehald.

Innspel til kandidatar til råd for menneske med nedsett funksjonsevne, og eldrerådet

Stord kommune ønskjer innspel på kandidatar til råd for menneske med nedsett funksjonsevne og eldrerådet. Råda skal ha 40 % kjønnsrepresentasjon av begge kjønn. Frist for innspel er 31.08.23. 

Koronavaksine for personar over 75 år

Eldre over 75 år er tilrådd ny oppfriskingsdose dersom det er meir enn 6 mnd sidan førre dose. 

Melding om oppstart og høyring av planprogram for kommunedelplan veg

Utval for plan og utvikling vedtok i møte 20.04.2023 sak PS 7/23 at forslag til planprogram for kommunedelplan for hovudplan veg, vert sendt på høyring og vert lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker, i medhald til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13. Det vert samstundes varsla om oppstart av planarbeidet.

Ambulerande dagaktivitetstilbod/avlasting for yngre personar med demenssjukdom

Stord kommune har fått 275.000 kr frå statsforvaltaren til utprøving av ambulerande dagaktivitets/avlastingstilbod. Me ønskjer å koma i kontakt med personar som ønskjer å delta i pilotprosjektet.

Klager på Renevo AS sitt anlegg skal registrerast på nettsida til Renevo AS frå no av

Statsforvaltaren mottek desse dagar mange klager på Renevo AS sitt anlegg på Eldøyane, Stord. Klagene er viktig informasjon for Statsforvaltaren, men også for Renevo AS i den daglege drifta.

Stenging av gjennomgang gjennom yrkesskuletomta og mellombels stenging av gangsti Vabakkjen

På torsdag 2. mars startar Consto med asbestsanering av teoribygget, før sjølve rivearbeidet tar til. Frå torsdag av vil det difor ikkje vere mogleg å oppretthalde gangtrafikken gjennom skuletomta, og denne blir då permanent stengd fram til skulen står ferdig.

Kvifor får sambuar/ektefelle fakturaen no?

Er du ein av dei som etterlyser fakturaer eller som ikkje forstår kvifor du får faktura på noko som samboar/ektefelle alltid har fått tidlegare? Forklaringa er enkelt og greitt at eFakturaene no blir sendt til den som fakturaen er adressert til.