Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
07. april kl. 08:13

Informasjon kring koronaviruset

Les meir clear
A A A

Kunngjeringar

Stord kommune treng di hjelp

Har du moglegheit å hjelpe til? Me står i ei tid der eigne tilsette er hindra frå å koma på jobb, og det er venta at situasjonen vil tilta.

Ny løysing for varsling om feiing og tilsyn og kommunikasjon med innbyggjarane

Feie- og tilsynsavdelinga i Stord kommune tek no i bruk ei ny løysing for korleis me skal planlegge feie- og tilsynsarbeidet i kommunen.

Offentleg ettersyn – Søknad om landbasert anlegg på lokalitet Sagvåg

Stord Havbrukspark AS, org nr 993732850, søkjer Vestland fylkeskommune om løyve til etablering av landbasert oppdrett av 5000 tonn matfisk på lokalitet Sagvåg. Merknadsfrist er 4. mai.

Informasjon til føresette om barnehagane og grunnskulane sitt tilbod utanom ordinær opningstid og/eller på offentlege fridagar påska 2020

Regjeringa og partane i arbeidslivet oppfordrar barnehagar og skular om å halda ope i påsken, også heilagdagane. Dette for å sikra at barna til tilsette i kritiske samfunnsfunksjonar og sårbare barn og unge får eit tilsyns-/omsorgstilbod.

Ny søknadsfrist for søknad om kulturmidlar

Det har innan fristen 1. april 2020, kome langt færre søknadar om kulturmidlar enn tidlegare år.

Søknad om Særskilde miljøtilskot i jordbruket

Det er tid for å søkja om Særskilde miljøtilskot i jordbruket (SMIL). Søknadsfrist er 15.mai.

Offentleg ettersyn: kommunedelplan for skuleanlegg

Utval for oppvekst og kultur vedtok i møte 10.03.2020  å senda  Kommunedelplan for skulanlegg 2019-2027 ut til offentleg ettersyn. Merknadsfrist er 05.05.2020

Ledige omsorgsbustadar

Stord kommune har fleire ledige omsorgsbustadar for sal i Bandadalsplassen og i Buneset.

Fastlegekontora - driftsendring i høve koronapandemi

Fastlegane på Stord ber om at folk ikkje møter opp på legekontor utan førehandsavtale.

Folk i sentrum avlyst

På bakgrunn av Korona-situasjonen har leiinga i kommunen i samråd med arbeidsgruppa for Folk i sentrum 2020 bestemt at Folk i sentrum 2020 vert avlyst.

Endringar i drifta for Førebyggande tenester

Me i førebyggande tenester har tiltak i alle våre avdelingar grunna epidemien som pågår. Me ber om at alle som har teikn til sjukdom ikkje kjem på besøk til oss, men tek kontakt på telefon til den du ynskjer kontakt med. Her er oppdatert kontaktliste for personar og kontor som arbeider med barn og unge i Stord kommune.

Stopp i sal av digitale kart

Frå og med onsdag 18.03.2020 vert det ikkje lengre mogleg å tinga digitale kartdata hjå Stord kommune.

Ønskjer du å bli meddommar?

Stord kommune skal no velja meddommarar til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for valperioden 01.01.21 til 31.12.2024. I tillegg skal kommunen fremja forslag på skjønsmedlemer til fylke.

Foreiningsportalen - for lag og foreiningar i Stord kommune

Noregs Frivilligsentralar har i samarbeid med WIS fått utvikla den unike IT-løysinga InVi som vert tilbydd alle frivilligsentralane i Noreg. No er Stord frivilligsentral sin portal klar til å presenterast. 

Tilskotsportalen - kurs for lag og foreiningar i Stord kommune

Stord kommune inviterer frivillige lag og foreiningar til populært og inspirerande kurs om tilskot i Tilskuddsportalen. 

Aktiv etter kreftbehandling

Stord kommune har eit tilbod for deg som har gjennomgått kreftbehandling. Oppstart 16.01.2020

Har du lyst å bli leksehjelpar?

Stord frivilligsentral treng fleire som kan hjelpa til med leksehjep.

Hordanamn - ei nettside med stadnamnformer og tilhøyrande lydfiler frå Hordaland.

Dette er ei kartside som gjer det mogleg å søkja på stadnamnformer og tilhøyrande lydfiler frå Hordaland.