Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
10. juli kl. 11:39

Informasjon kring koronaviruset

Les meir clear
A A A

Kunngjeringar

Ferieliste legane

Legetenesta oppmodar folk om å syta for at reseptar på fast medisin for kronisk sjukdom er ordna med fastlegen på førehand i ferietida, og at avtalar om kontroll vert lagde utanom heile ferieperioden.

Utleige av Leirvik fyrstasjon

I sommar blir det populært å feriera i Noreg, og Stord kommune tilbyr utleige av Leirvik fyrstasjon på Midtøya. 
 

God sommar - med god avstand

Brev frå ordførar og rådmann til innbyggjarane i Stord

Låna elektrisk rickshaw

El.sykkel med plass til sjåfør og to personarElektrisk rickshaw (1)

Plan til offentleg ettersyn- Verftsområdet

Utval for plan og utvikling vedtok i møte 28.05.2020 med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 og § 12-11  å leggja forslag til detaljregulering for gnr/bnr 40/5 m.fl., Verftsområdet ut til offentleg ettersyn.

Søk momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan søkja momskompensasjon.

Nye rutinar for kjøp av bilete frå Østremsamlinga

Stord kommune har kjøpt fotografi tekne av fotograf Bjørn Østrem.

Endringar i drifta for Førebyggande tenester

Me oppmodar alle til å fylgja nasjonale smittevernsråd og reglar for karantene/isolasjon og ha omsut for kvarandre i befolkninga i ei, for mange, vanskeleg tid. Følg folkehelseinstituttet sine sider for oppdatert informasjon til ei kvar tid.

Utvida frist for å søkja om løyve til sal og oppbevaring av fyrverkeri

Om du ønsker å få løyve til å selga fyrverkeri i kategori II og III, i tidsrommet 30. og 31. desember,
må du søkja om dette innan 01.09.20. Søknaden må vera komplett for at den skal bli sakshandsama.

Ledige omsorgsbustadar

Stord kommune har fleire ledige omsorgsbustadar for sal i Bandadalsplassen og i Buneset.

Fastlegekontora - driftsendring i høve koronapandemi

Fastlegane på Stord ber om at folk ikkje møter opp på legekontor utan førehandsavtale.

Folk i sentrum avlyst

På bakgrunn av Korona-situasjonen har leiinga i kommunen i samråd med arbeidsgruppa for Folk i sentrum 2020 bestemt at Folk i sentrum 2020 vert avlyst.

Stopp i sal av digitale kart

Frå og med onsdag 18.03.2020 vert det ikkje lengre mogleg å tinga digitale kartdata hjå Stord kommune.

Stord kommune treng di hjelp

Har du moglegheit å hjelpe til? Me står i ei tid der eigne tilsette er hindra frå å koma på jobb, og det er venta at situasjonen vil tilta.

Foreiningsportalen - for lag og foreiningar i Stord kommune

Noregs Frivilligsentralar har i samarbeid med WIS fått utvikla den unike IT-løysinga InVi som vert tilbydd alle frivilligsentralane i Noreg. No er Stord frivilligsentral sin portal klar til å presenterast. 

Tilskotsportalen - kurs for lag og foreiningar i Stord kommune

Stord kommune inviterer frivillige lag og foreiningar til populært og inspirerande kurs om tilskot i Tilskuddsportalen. 

Aktiv etter kreftbehandling

Stord kommune har eit tilbod for deg som har gjennomgått kreftbehandling. Oppstart 16.01.2020

Har du lyst å bli leksehjelpar?

Stord frivilligsentral treng fleire som kan hjelpa til med leksehjep.