Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjeringar

Skattejakt i sentrum

Har du ein liten pirat i familien? No blir det skattejakt i sentrum for små piratar! 

Koronastøtte til lag og organisasjonar

Koronapandemien har diverre bidrege til ei nedgang i aktivitet for lag og organisasjonar i kommunen. Tilboda/aktivitetane har i periodar vore heilt innstilt og i andre periodar har det vore gjennomført aktivitet, men då med store restriksjonar. Lag og organisasjonar melder om nedgang i medlemer, særleg blant barn og unge.

Søknadsfrist er 15. oktober 2021.

Her finn du søknadsskjema for ordninga.

Melding om anleggsarbeid på Kattnakkvegen

I samband med at firma Engelsen entreprenør AS skal byggja ny bru på Kattnakkevegen vert eksisterande tilkomstveg stengt i krysset Lundsetervegen / Kattnakkevegen frå tysdag morgon 07.09.21.

Søknad om tilskot frå spelemidlane 2021

Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad frå spelemidlane til bygging eller rehabilitering av anlegg for idretts- og friluftsliv.

Kommunal kompensasjonsordning t il lokale verksemder i Stord kommune

Stord kommune har til fordeling kr 2 756 000,- som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. Målet med tilskotet er å avhjelpa situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Arbeid på Sagkaien ved Stord kyrkje

Onsdag 1. september vert kaiområdet ved Sagkaien avstengt grunna arbeid.

Interesseskjema for å ta del i Hjartefamilieprosjektet

Som me lova før sommarferien, lanserer me i dag skjemaet for melding av interesse for å delta i prosjektet "Hjartefamiliar".

Høyring av forvatningsplan for gås 2021-2026

Formannskapet i Fitjar kommune  og i Stord kommune  har vedteke å legge Forvaltningsplanen ut på offentleg høyring. Merknadsfrist er 30. september 2021.

Fritidsmessa 2021

Stord og Fitjar kommunar og Vestland fylkeskommune samarbeider om prosjektet 16’ ka no? Prosjektet skal få fram kunnskap om unge sine erfaringar med overgangsfasen mellom ungdomsskule og vidaregåande skule, samt utvikla tiltak knytt til aldersgruppa innanfor skule, heim, nærmiljø og fritidsaktivitetar. To av måla til prosjektet er å auka trivsel og livstilfredshet, og å auka deltaking i organiserte fritidsaktivitetar.

Offentleg høyring - Forvaltningsplan for hjort 2021 - 2024

Formannskapet i Fitjar kommune (PS 22/21) og i Stord kommune (PS 26/11) har vedteke å legge forvaltningsplanen ut på offentleg høyring. Merknadsfrist er 30. september.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder

Stord kommune har fått tildelt kr 4 495 920,-  som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

Målet med tilskotet er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Forskrift om førebygging av koronasmitte i Stord kommune

Formannskapet vedtok 16. mars Forskrift om førebygging av koronasmitte i Stord kommune. Forskrifta verkar frå i natt kl. 00.00 til 9. april same tid.

Stord kommune vil at fleire skal ta imot digital post

Omlag 6000 innbyggjarane i Stord kommune har endå ikkje teke i bruk digital postkasse. For å få fleire innbyggjarar over på digital postkasse set me no i gang ein kampanje.

Tilskot til verna kulturminne

Eig eller forvaltar du eit verneverdig kulturminne? Då kan du søkja om tilskot til istandsetjing. Søknadsfrist 1. mars 2021.

Offentleg bading, reduserte opningstider

Offentleg bading i Stord kulturhus opner igjen frå onsdag 20. januar. Diverre vil tilbodet vere noko redusert inntil vidare, dette skuldast manglande bemanning.