Kommunestyret kan og ta stilling til om det er trong for å setja i gong arbeidet med nye arealplanar i valperioden, eller om gjeldande planar bør reviderast eller opphevast.

Planstrategien skal vedtakast innan eit år etter at nytt kommunestyre er konstituert.

Gjeldande planstrategi blei vedteke av kommunestyret 20.10.2016, og gjeld for kommunestyreperioden 2015-2019.

Plandokument

Kommunal planstrategi 2016-2020
​Saksprotokoll