Målsetjinga med planarbeidet er å leggja grunnlaget for og vidareutvikla eit barnehagetilbod som gjev innbyggjarane i Stord kommune eit tenleg tilbod, og som gjer at kommunen oppfyller plikta si til å gje eit tilbod i samsvar med barnehagelova sine bestemmelsar.

Plandokument

Kommunedelplanen for barnehage