Føremålet med planen er å sikra at transport og reinsing av avløpsvatn skjer på ein slik måte at forureiningane ikkje fører til helseskade, går ut over trivselen eller skadar naturen si evne til produksjon og sjølvfornying.

Planen er ei rullering av "Kommunedelplan for avløp 2004-2015".

Plandokument

Kommunedelplan for avløp og vassmiljø