Den vedtekne kommunedelplanen viser ny veg, tunnell og bru frå Nord-Huglo over Laukhammarsundet og langs vestsida av Skorpo. Kommunedelplanen set krav om reguleringsplan før sambandet kan byggjast.

Plandokument

Møteprotokoll kommunestyret Stord
Møteprotokoll kommunestyret Tysnes
Plankart
FøresegnerPlanomtale

(Dokumenta er i pdf-format. For å lesa dei trengs gratisprogrammet Adobe acrobat Reader innstallert på maskinen. Klikk her for å lasta ned Adobe)

Kommunestyra sine vedtak er i medhald av Plan- og bygningslova §11-15