Kommunestyret kan og ta stilling til om det er trong for å setja i gong arbeidet med nye arealplanar i valperioden, eller om gjeldande planar bør reviderast eller opphevast.

Planstrategien skal vedtakast innan eit år etter at nytt kommunestyre er konstituert.

Gjeldande planstrategi blei vedteke av kommunestyret 22.10.2020, og gjeld for kommunestyreperioden 2020-2023 med følgjande tillegg:

  1. Kommunestyret vedtek at Stord kommune skal følgja opp Vestland fylkeskommune sine klimamål og bli nullutsleppskommune innan 2030. Kommunestyret bed om at denne målsetninga vert lagt til grunn ved rullering av kommuneplanen.
     
  2. Kommunestyret bed om at rullering av kommuneplanen vert prioritert før andre planar.

Plandokument