Føremålet med økonomireglementet er, oppsummert:

  • Gjera greie for kommunen sitt økonomi- og rekneskapssystem
  • Medverka til effektiv og forsvarleg økonomiforvaltning
  • Medverka til god økonomistyring
  • Dokumentera sentrale økonomiprosedyrar
  • Klargjere fullmakter knytt til handsaming av årsbudsjett, økonomiplan og årsrekneskap

Plandokument