Kommunedelplanen skal leggjast til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging innanfor planområdet. Me gjer merksam på at kommuneplanen som vart vedteken 15.12.2011 og gjeld for området.

Kommunedelplanen og kommuneplanen skal leggjast til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging innanfor planområdet. Dersom anna ikkje vert bestemt, skal arbeid, tiltak og frådeling av eigedom ikkje vera i strid med føresegner eller arealbruk fastlagt i arealdelen.

Plandokument

Andre aktuelle dokument