Folkemøte

Det har vore sett opp 3 folkemøte:

Tid og stad:

Stord ungdomskule: Måndag 04.04.2022 klokka 18.00
Sagvåg skule: Torsdag 21.04.2022 klokka 19.30
Nordbygdo ungdomskule: Måndag 25.04.2022 klokka 16.00

Presentasjonen var lik i alle møta, og ein fekk høve til å seie meininga si om korleis me kan skapa den kommunen me ynskjer oss.

Kort om kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument for korleis me vil at kommunen skal vera, korleis innbyggjarane skal ha det i kommunen og korleis me skal skape den kommunen me ynskjer oss. 

Kommuneplanen består av to delar: ein samfunnsdel med mål og strategiar som fortel i kva for retning me vil at samfunnet skal utvikla seg, og ein arealdel som viser kva me kan byggje kor i kommunen og kva areal som ikkje skal byggjast ut.

Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel

Denne planen skal sei noko om korleis kommunen skal vera om 5, 10 og 20 år. Korleis skal det vera å bu i bygdene i kommunen, korleis skal fritida ti linnbyggjarane vera, kva arbeidsliv og verdiskaping skal ein ha i kommunen og korleis skal barndom og alderdom vera i framtida. 

Forslaget til samfunnsdelen kan lesast her

Me ynskjer å utvikla Stord kommune til eit samfunn som er godt for alle gjennom tett samarbeid med innbyggjarar, næringsliv, organisasjonar og andre offentlege og private aktørar gjennom samskaping. Dette er også utgangspunktet for vår visjon: Saman om utvikling og velferd

Mange ulike aktørar i lokalsamfunnet har vore viktige bidragsytarar i arbeidet med samfunnsplanen gjennom ulike medverknadsprosessar. Klikk her for rapport til prosjektet "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse". 

Det er utarbeida eigne fagnotat for åtte hovudtema:

Det er også utarbeida notat for demografi og berekraftsmål, og delanalysar for bustadområde og næringsområde i kommunen.

Forslaget til samfunnsdelen peiker ut satsingsområde og målsetjingar for Stord kommune den neste 12 års-perioden:

 • Sterkt regionsenter for Sunnhordland handlar om at Stord skal vere pådrivar for regional samhandling og utvikling i Sunnhordland
 • Grøn by handlar om å vere ein føregangskommune i det grøne skiftet og nå målet om å vere eit attraktivt nullutsleppssamfunn i 2030
 • Inkluderande fellesskap handlar om korleis me kan leggje til rette lokalsamfunna våre slik at me som innbyggjarar trivest og lever gode og trygge liv.

Innanfor kvart satsingsområde er det definert målsetjingar og strategiar. Det er også utarbeidd ein arealstrategi som tydeleggjer på kva måte samfunnsdelen legg føringar for utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel.

Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen. Den gir hovudprinsipp for kommunen sin arealforvaltning. Stord skal veksa og tilby gode kvardagsliv for innbyggjarane og gode vilkår for næringslivet. Samstundes skal arealpolitikken sikra på natur- og kulturverdiar til komande generasjonar. Dette skal ein oppnå ved fortetting og effektiv bruk av utbyggingsareal. Arealstrategien er bygd opp kring fire hovudtema;

 • grøn by
 • senterstruktur
 • bustad 
 • næring

Etter gjennomført høyring og offentlig ettersyn skal kommunen summera opp innspel og merknader, og ta stilling til om det er behov for endringar i forslaget til samfunnsdel. Med høyringsfrist 1. mai 2022 kan det vere mogleg å få planen opp til andregongs handsaming og eventuelt vedtak i juni. 

Forslag til revidert planprogram til arealdelen

Forslaget til revidert planprogram kan lesast her (planprogrammet frå 2019 kan lesast her).

Planprogrammet gjer greie for korleis arbeidet med kommuneplanen sin arealdel skal gjennomførast. Mellom anna seier planprogrammet kven som skal involverast i arbeidet og kva for tema som skal ha særskilt merksemd. 

Medverknadsprosessen startar når revidert planprogram er vedtatt. Ulike arena og metodar vil bli nytta for å sikra brei medverknad for planarbeidet med arealplanen. Det vil bli lagt vekt på å få til likeverdig medverknad frå ulike innbyggjargrupper. Følgjande medverknadstiltak er aktuelle:

 • Folkemøte/kafé-dialog i ulike delar av kommunen
 • Desentraliserte kontordagar
 • Møte med foreldreutval
 • Gjestebod
 • Digitalt innspelsskjema
 • ByLab  (ein lett tilgjengeleg midlertidig møteplass for presentasjon, dialog, innspel og diskusjonar)

Det vil bli gjennomført ein eigen innspelsprosess for innspel som gjeld arealbruk og arealendringar i løpet av hausten 2022 via eit eige arealinnspelskjema på kommunen sin nettstad. Det er tidlegare kome innspel til kommuneplanen sin arealdel og til kommunedelplan Sagvåg Litlabø, ikkje alle innspela er relevante lengre derfor vert det lagt opp til å sende skriftleg tilbakemelding slik at dei som har kome med innspela får høve til å stadfeste / revidere desse.

Med høyringsfrist 1. mai 2022 kan det vere mogleg å få planprogrammet opp til andregongs handsaming og eventuelt vedtak i juni. 

Sagvåg og Litlabø

Det blei utarbeida eit forslag til kommunedelplan for Sagvåg og Litlabø, etter høyring og offentleg ettersyn vart denne ikkje vedtatt. Kommunestyret meinte det er gjort mykje godt arbeid med planen, og la til grunn at dette vert brukt som underlag til arealdelen av den kommande kommuneplanen. Dette planområdet vert derfor fullt inkludert i arbeidet med ny arealdel. Saksprotokoll frå kommunestyret kan lesast her

Innbyggjarpanel

Kommunestyre vedtok 19.09.2019 å peika ut eit innbyggjarpanel, dette skal følgja arbeidet med kommuneplanen, og koma med innspel undervegs. Deltakarar i innbyggjarpanelet vil få vera med på ein spennande og viktig prosess for kommunen. 

-Les protokoll frå kommunestyret om innbyggjarpanel her