Kommuneplanen sin samfunnsdel

Kommunestyret vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel 21. juni 2022. Samfunnsdelen kan lesast her

Saksprotokoll frå kommunestyret kan lesast her

Revidert planprogram til arealdelen

Revidert planprogram vart vedteke av Stord kommunestyre i møte 21. juni 2022 lenke til saksprotokoll. Planprogrammet kan lesast her

Planprogrammet gjer greie for korleis arbeidet med kommuneplanen sin arealdel skal gjennomførast. Mellom anna seier planprogrammet kven som skal involverast i arbeidet og kva for tema som skal ha særskilt merksemd. 

Medverknadsprosessen startar når revidert planprogram er vedtatt. Ulike arena og metodar vil bli nytta for å sikra brei medverknad for planarbeidet med arealplanen. Det vil bli lagt vekt på å få til likeverdig medverknad frå ulike innbyggjargrupper. Følgjande medverknadstiltak er aktuelle:

  • Folkemøte/kafé-dialog i ulike delar av kommunen
  • Desentraliserte kontordagar
  • Møte med foreldreutval
  • Gjestebod
  • Digitalt innspelsskjema
  • ByLab  (ein lett tilgjengeleg midlertidig møteplass for presentasjon, dialog, innspel og diskusjonar)

Det vil bli gjennomført ein eigen innspelsprosess for innspel som gjeld arealbruk og arealendringar i løpet av hausten 2022 via eit eige arealinnspelskjema på kommunen sin nettstad. Det er tidlegare kome innspel til kommuneplanen sin arealdel og til kommunedelplan Sagvåg Litlabø, ikkje alle innspela er relevante lengre derfor vert det lagt opp til å sende skriftleg tilbakemelding slik at dei som har kome med innspela får høve til å stadfeste / revidere desse.

 

Sagvåg og Litlabø

Det blei utarbeida eit forslag til kommunedelplan for Sagvåg og Litlabø, etter høyring og offentleg ettersyn vart denne ikkje vedtatt. Kommunestyret meinte det er gjort mykje godt arbeid med planen, og la til grunn at dette vert brukt som underlag til arealdelen av den kommande kommuneplanen. Dette planområdet vert derfor fullt inkludert i arbeidet med ny arealdel. Saksprotokoll frå kommunestyret kan lesast her 

Innbyggjarpanel

Kommunestyre vedtok 19.09.2019 å peika ut eit innbyggjarpanel, dette skal følgja arbeidet med kommuneplanen, og koma med innspel undervegs. Deltakarar i innbyggjarpanelet vil få vera med på ein spennande og viktig prosess for kommunen. 

-Les protokoll frå kommunestyret om innbyggjarpanel her