Kommuneplanen er den viktigaste planen for utviklinga av kommunen, og utgangspunkt for alle andre planar som kommunen lagar.

Ditt innspel er viktig

Frist for innspel til samfunnsdelen er no ute. ​Alle innspela som kom inn blir lese og teke med i arbeidet. Planmedarbeidarane er å finna på rådhuset. Dersom du har spørsmål til arbeidet, kan du senda oss eit brev, ein e-post, koma innom på rådhuset eller bruka skjemaet nede på sida. Ta gjerne kontakt på førehand, for å avtala eit møte. Det vil seinare bli opna for innspel til arealdelen.

Mange har sendt inn forslag i samband med nærmiljøprosjektet i 2016 og 2017. I tillegg har det kome mange forslag til kommunen etter at planstrategien blei vedteken i 2016. Alle desse forslaga blir tekne med i arbeidet med kommuneplanen.

Planprogrammet

Planprogrammet har vore til høyring, og blei vedteke av kommunestyret 20. juni. Planprogrammet tek utgangspunkt i følgjande tema:

  • Klima, miljø og samfunnstryggleik
  • Næringsutvikling
  • Samordna bustad-, areal- og transportplanlegging
  • Levande senter
  • Helse, trivsel og oppvekst
  • Aktiv forvalting av natur- og kulturminneverdiane
  • Gode kommunale tenester
  • Regionalisering og samhandling

- Les planprogrammet her

- Les protokoll frå kommunestyret her

Innbyggjarpanel

Eit innbyggjarpanel skal følgja arbeidet med kommuneplanen, og koma med innspel undervegs. Deltakarar i innbyggjarpanelet vil få vera med på ein spennande og viktig prosess for kommunen. 

Arbeidet med kommuneplanen

Sjølve kommuneplanen er delt i samfunnsdelen og arealdelen. Me arbeider fyrst med samfunnsdelen, som fortel korleis me vil at samfunnet skal utvikla seg. Arealdelen bestemmer korleis me skal bruka areala i kommunen - til dømes kvar ein skal få byggja hus, og kva som skal vera naturområde. Til hausten vil me få høve til å koma med innspel til arealdelen.