Tilbod

  • Dagsenter
  • Oppfølging i bustad
  • Støttesamtalar
  • Lågterskel helsestasjon
  • Legemiddelassistert rehabilitering
  • Personar med behov for langvarig og koordinerte tenester får tilbod om individuell plan og koordinator
  • Kurs

Søknad om kommunal bustad eller oppfylgingstenester skal sendast til Tildelingskontoret. Har du spørsmål kring tildeling av tenester, eller treng hjelp med søknadsskjema, ta kontakt med Tildelingskontoret, tlf. 53 49 66 00 eller på e-post.