Hamna vil vera ein meiningsfull møteplass. Gjennom aktivitet og sosialt samvær ynskjer me å skapa inspirasjon og trivnad i kvar einskild sin kvardag.

Hamna er eit lågterskeltilbod. Det vil sei at du ikkje  treng  vedtak om deltaking. Om du sjølv meiner du treng Hamna kontaktsenter er du hjarteleg velkomen!

Tilsette og brukarar driv senteret saman. Me legg opp til høg brukardeltaking i alle senteret sine gjeremål. Døme på dette er kontaktmøte som er ope for brukarar og tilsette, kor alle saker som vedkjem aktivitetar både på og utanfor senteret, vert diskuterte og avgjorde.

Me vil gjerne bidra til at alle opplever personlig utvikling og ei kjensle av meistring. Ta gjerne kontakt og gjer ein avtale med oss, me vil ta imot deg på ein god måte.

Opningstider

Måndag - fredag kl 08-15.30

I tillegg har me nokre torsdagar aktivitetar på kveldstid: konsertar, foredrag, strikkekafe etc. Følg med på Hamna for tider og kva aktivitetar!

Utover Hamna sine ordinære arbeidstider har "HUO" (Hamna utvida opning) ope ein del kveldar og helger (Nye besøkande ber me komme i Hamna si ordinære opningstid) 

Kvardagar

15.30-20.30

Laurdag 
11.00-17.00

Søndag 
13.00-18.00

Heilagdagar
13.00-17.00

Sjå oppslag på Hamna kva dagar "HUO" held ope.

Tilbod/aktivitetar

 • Kreativ verkstad 
 • Datarom
 • Refleksjonsgrupper
 • Hamna Utvida Opning
 • Kurs i mindfullnes
 • Ulike kurs og aktivitetstilbod
 • Søknadskrivegruppe
 • Boklagingsprosjekt
 • Reisegruppe
 • Brukarstyrt datakurs
 • Lesestoff: aviser, tidsskrift og bøker
 • Matlaging
 • Kaffi og uformell prat 

Måltid og prisar

På Hamna lagar me frukost og middag saman.

Frukost kl 10 - 10.45

Middag kl 14 

Kvelds kl 18.30 (når det er ope i HUO)

Dessert på onsdag og søndag

Prisar

 • Frukost kr 15
 • Middag kr 40
 • Brus kr 25
 • Kaffi/te kr 15 (for heile dagen)
 • Vaffler/kake kr 10

Kontaktmøte og kontaktråd

Kontaktmøte

Kontaktmøtet er Hamna kontaktsenter sitt høgste organ innanfor dei kommunale rammene me arbeider under. Alle vedtak som vedkjem aktivitetar på Hamna kontaktsenter skal fattast på kontaktmøte. Ingen saker er for store, ingen saker er for små for kontaktmøtet.

Alle brukarar og tilsette er velkomne på møtet.

Kontaktmøte er kvar måndag kl 12.30-13.30

Kontaktråd

Kontaktrådet består av 4 brukarar, 1 erfaringsmedarbeidar og 1 fast tilsett (sekretær).

Kontaktrådet er Hamna sitt brukarråd og leiargruppe, og samarbeider tett med avdelingsleiar i høve til korleis kvardagen på Hamna skal være.

Rådet er medspelarar i tilsetjingssaker, og ansvarlege for brukarane sin velferdskonto (Brukarkontoen). Elles skal kontaktrådet handsama saker enkeltpersonar eller ei lita gruppe tek opp, og er delaktige i mellom anna konflikthåndtering.

Alle brukarar og tilsette kan be kontaktrådet om hjelp.

Retningsliner

 1. Me har tilbod om medlemsskap til alle aktuelle personar. Medlemsskapet er frivillig og utan tidsavgrensing. Dette gjeld ikkje når/i tider der personen utgjer eit alvorleg og aktuelt trugsmål mot den generelle tryggleiken i kontaktsenteret. Senteret har kontroll over inntaket av nye medlemer.
   
 2. Ordninga med medlemsskap er oppretta for å synleggjera at ein vil ta ansvar for å støtta einannan og medverka til korleis senteret vert drive.
   
 3. Målet vårt er å vera ein meiningsfull møteplass. Gjennom aktivitet og sosialt samvær ønskjer me å skapa inspirasjon og trivnad i kvar einskild sin kvardag.
   
 4. Medlemane vel sjølv korleis dei vil bruka dagen sin i huset og kva for medarbeidarar dei vil arbeida saman med. Det ligg ikkje føre nokon avtalar, kontraktar, rutinar eller reglar som er utarbeidde med føremål om å tvinga medlemer til deltaking.
   
 5. Ingen vert avvist på grunn av diagnose eller stor omsorgstrong. Det er kvar einskild som avgjer om kontaktsenteret er noko for dei eller ikkje. Alle medlemar er likeverdige. Livssituasjon og dagsform kan variera utan at dette har noko med kor verdifull ein er for kontaktsenteret.
   
 6. Senteret driv oppsøkjande verksemd for å ta vare på medlemar som ikkje møter opp, som er i ferd med i bli isolerte i fellesskapen eller som vert innlagt på sjukehus osb. Nye mogelege medlemar får ekstra oppføljing etter deira ønskje og behov.
   
 7. Kontaktsenteret har som mål at alle møte skal vera opne for medlemar og medarbeidarar. Det skal ikkje førekoma formelle møte for berre medlemer eller berre medarbeidarar kor drifta av senteret vert diskutert.
   
 8. Ansvaret for drifta av huset ligg hos medlemar og medarbeidarar og i siste instans hjå dagleg leiar. Sentralt i dette ansvaret ligg det å engasjera medlemar og medarbeidarar i alle delar av drifta av huset.
   
 9. Medlemar har høve til å delta i alt arbeidet på senteret, inkludert administrasjon, medlemsinntak og introduksjon, oppføljing av medlemar, opplæring, evaluering av medarbeidarar og marknadsføring.
   
 10. Senteret held opne fóra og har rutinar som gjer det mogeleg at medlemar og medarbeidarar får delta aktivt i avgjerder, normalt ved konsensus (at ein diskuterer seg fram til eit felles standpunkt), når det gjeld leiing, utforming av målsetjingar og utvikling av senteret.

Vedteke på Kontaktmøte 15.10.2007

HUO

Hamna Utvida Opning («HUO») er ein frivillig organisasjon som sørger for at Hamna held ope utanom ordinær opningstid. «HUO» skaffar vertar (som regel brukarar av Hamna kontaktsenter) som held Hamna ope ettermiddagar, i helger og høgtider.

Psykiske lidingar tek ikkje slutt kl 15.30 når dei fleste andre tilbod stenger, og mange har eit behov for ein treffstad med gode opningstider.

Vertane vert løna gjennom «HUO», og er alltid to saman når dei har vakt. Vertane har ansvar for at alle som er på besøk kjenner seg ivaretekne, har ansvar for eit måltid og sørger for drift på kveldstid/helger/heilagdagar.

Det er styret i «HUO» som har ansvar for godkjenning av vakter. Det heng ei liste på Hamna kor det står kva dagar det er ope i «HUO».

Kontakt oss

Avdelingsleiar Kenneth Stenbråten

Tlf: 994 40 508

Tlf. kontor: 53 49 66 77 / 975 52 115

Send e-post til Hamna kontaktsenter

Adresse

Borggata 7, 3 etasje.