Det vil sei at me tek imot søknader, vurderer kva behov for tenester du treng, og fattar vedtak. Tildelingskontoret er også ei koordinerande eining. Det vil sei at me har det overordna ansvaret for å koordinera tenester til deg som har behov for langvarige og koordinerte tenester.

Rettleiing

Me gir generell informasjon, råd og rettleiing om helse- og omsorgstenester, frivillige tilbod og støtte til pårørande. 

Dersom du skal motta tenester heime, vil me, saman med deg, undersøkja om det er forhold i heimen din, som har betydning for arbeidsmiljøet til dei tilsette. 

Nokre av opplysningane me ber deg om, blir registrert etter ein eigen standard og sendt til eit sentralt register, kalt IPLOS.

Innsatsteam

Innsatsteamet er ei tverrfagleg teneste beståande av sjukepleiar og ergoterapeut. Me kan tilby tverrfagleg kartlegging og hjelp til personar som har opplevd endring i funksjonsnivå og/eller livssituasjon grunna sjukdom eller skade.

Me ynskjer å legge til rette for ein mest mogleg sjølvstendig og aktiv kvardag . Innsatsteamet  samarbeider tett med pårørande, tildelingskontoret, kommunal ergo- og fysioterapeut, fastlege, sjukehus, velferdsteknologi og heimebaserte tenester.

Målgruppe

Tenesta er for deg som har behov for tverrfagleg oppfølging etter utskriving frå sjukehus/institusjon, eller som førebyggande tiltak for å kunne bu trygt i eigen heim.

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Alle henvendingar til Innsatsteamet skal gå gjennom tildelingskontoret (sakshandsamar for helse- og omsorgstenester) eller heimebaserte tenester.

Henvendingar til Innsatsteamet blir behandla fortløpande i samarbeid med sakshandsamar for helse- og omsorgstenester.

Rutine ved henvending er at Innsatsteamet opprettar kontakt med brukar på institusjon for kartlegging før heimreise. Ved behov blir det oppretta kontakt med pårørande for kartlegging av bustad. Målet med dette er å oppnå gode pasientførløp.

Kontakt

Sjukepleiar Ingrid Jahn Jordåen, tlf. 902 07 678

Sjukepleiar Stine Aamodt, tlf. 904 15 744

Søkja om bustadtenester

Til oversikt over bustadtenester

Bustadkontoret finn du i rådhuset. Me gir deg økonomisk råd og rettleiing om korleis du kan skaffa deg din eigen bustad.

Telefon kommunal- eller omsorgsbustad: 53 49 66 60

Telefon husbank / startlån: 53 49 64 84 

Kontakt oss

Sentralbord 53 49 66 00

Send dokument med sensitive personopplysingar her

Dersom du vil møta oss på kontoret, ynskjer me at du avtaler eit møtetidspunkt for møtet på førehand. Me held til i rådhuset, borggata 2, 5417 Stord.

Postadresse er postboks 304, 5402 Stord.

Namn og kontaktinformasjonArbeidsoppgåver

Nina Steinsbø Walquist

Telefon: 53 49 69 01 / 975 52 048

E-post til Walquist

Einingsleiar

Randi Lise Dahle

Telefon 53 45 64 84

E-post til bustadkontoret

Handsamar søknader og spørsmål om husbanklån, bustadtilskot og startlån frå Husbanken.

Birgit Almås

Telefon 97 55 20 00

E-post til bustadkontoret

Handsamar søknader og spørsmål om startlåna og bustadtilskot frå Husbanken.

Ingrid Fitjar

Telefon: 53 45 64 80

E-post til tildelingskontoret

Handsamar søknader og spørsmål om helse- og omsorgstenester til barn og unge.

Liljan Helene M. Dahl
(fri tys)

Telefon: 53 45 64 82

E-post til tildelingskontoret

Handsamar søknader og spørsmål om omsorgstenester heime, området sentrum og nord. Ho har også søknader og spørsmål om institusjonsplass.

Siri Skram Farestveit

Telefon: 53 45 64 83

E-post til tildelingskontoret

Handsamar søknader og spørsmål om omsorgstenester i område vest.

Synnøve Hovland

Telefon: 53 45 64 81

E-post til tildelingskontoret

Sakshandsaming utviklingshemma i bufellesskap.

Sten Arve Johnsen

Telefon: 53 49 66 60

E-post til bustadkontoret

Bustadkonsulent

Sakshandsamar søknader og spørsmål om kommunal bustad.

Wigdis Laukhamar
(fri ons)

Telefon: 53 45 64 86

E-post til tildelingskontoret

Sakshandsamar vederlag for opphold i institusjon.

Sissel Ottesen Hovland

Telefon: 53 49 69 20

E-post til tildelingskontoret

Sakshandsaming utviklingshemma i bufellesskap. Handsamar søknader og spørsmål om omsorgstenester heime og institusjon

Kine A. Jensen

Telefon: 53 49 66 04

E-post til tildelingskontoret

E-meldingsansvarleg (sjukehus-fastlege-kommune).

Kjetil Øyehaug

Telefon: 53 45 64 89

E-post til tildelingskontoret

Nestleiar

Handsamar søknader og spørsmål om omsorgstenester, i hovudsak til unge og vaksne med psykiske vanskar/sjukdom og- eller rusproblem.

Marte Karin Vold

Telefon: 

E-post til tildelingskontoret

Koordinator velferdsteknologi

 

Koordinerande eining

Personar med omfattande behov for tenester (meir enn to tenester) har krav på individuell plan og/eller koordinator. Koordinerande eining i kommunen er ein del av Tildelingskontoret. Me har ansvar for oppfølginga av dette arbeidet:

  • Vurdering og sakshandsaming av søknader om individuell plan og koordinator
  • Ha oversikt over personlige koordinatorar og eksisterande individuelle planar (IP)
  • Kvalitetssikre arbeidet med individuelle planar
  • Medverke til opplæring og oppfølging av personlege koordinatorar
  • Ha oversikt over tilbod innan habilitering og rehabilitering
  • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivå og sektorar, herunder helseføretak
  • Ha fokus på brukarmedverknad og ha ei sentral rolle i å tilretteleggje for gode overgangar og pasientforløp.

Koordinering tyder: «å få til å verke saman»

Sjå Helsedirektoratet sin film om individuell plan og koordinator: Individuell plan og koordinator (youtube.com)