Tildelingskontoret har ansvaret for å forvalta kommunale helse- og omsorgstenester og kommunale bustader. Det vil sei at me tek imot søknader, vurderer kva behov for tenester du treng, og fattar vedtak.

Nokre av opplysningane me ber deg om, blir registrert etter ein eigen standard og sendt til eit sentralt register, kalt IPLOS.

Dersom du skal motta tenester i heime, vil me, saman med deg, undersøkja om det er forhold i heimen din, som har betydning for arbeidsmiljøet til dei tilsette.

Råd og rettleiing

Me gir generell informasjon, råd og vegleiing om helse- og omsorgstenester, frivillige tilbod og støtte til pårørande. Du kan òg få økonomisk råd og vegleiing om korleis du kan skaffa deg din eigen bustad.

Koordinera tenester

Tildelingskontoret er koordinerande eining. Det vil sei at me har det overordna ansvaret for å koordinera teneste til deg som har behov for langvarige og koordinerte tenester.

Kontakt oss

Du kan ta kontakt med Tildelingskontoret via telefon, brev eller e-post. Du bør ikkje senda helseopplysningar eller andre sensitive opplysningar på e-post. Dersom du vil møta oss på kontoret, ynskjer me at du avtaler eit møtetidspunkt for møtet på førehand.

Kva kostar tenestene?

Nokre av helse- og omsorgstenestene må du betale for. Sjå kva for tenester det er eigenbetaling på og kva det kostar under Betalingssatsar.

Nedafor under Tenestomtalar finn du ein oversikt over dei tenestene du kan søkja om til Tildelingskontoret. Du finn meir informasjon ved å klikka på den einskilde tenesta.

Skal du søkja om tenester finn du skjema under.