Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskot til etablering i eigen bustad

Du kan søkje kommunen om tilskot til å finansiere kjøp av ein bustad. Tilskotet er meint for deg som har låg inntekt og som ikkje kjem inn på bustadmarknaden.

Tenesteomtale

Du kan søkje om tilskot til etablering dersom du har dårleg økonomi og treng hjelp til å skaffe deg ein nøktern og eigna bustad. Tilskotet kan brukast til å kjøpe, byggje eller til å refinansiere eigen bustad.
Om du får tilskot, og kor mykje du kan få avheng av økonomien ditt og kor stort startlån du kan betene.

Målgruppe

  • Personar med nedsett funksjonsevne
  • Flyktningar
  • Sosialt vanskelegstilte

Kriterium/vilkår

Bustaden skal vere nøktern, både når det gjeld storleik og kostnader. Vidare skal bustaden vere godt eigna for ei eventuell funksjonshemming.
Økonomien din vil ha tyding for om du kan få tilskot til etablering i eigen bustad.

Pris for tenesta


Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Samarbeidspartnarar


Lover

Sjå spesielt § 14 i bustøttelova.

Bustøttelova
Forvaltningsloven

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Tilskot til etablering blir søkt i den kommunen du bur i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Vedlegg

 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Høve til å klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

Kontakt

Bustadkontoret

Tlf: 53 49 66 00

E-post: bustadkontoret@stord.kommune.no, for innsending av sensitiv informasjon bruk eDialog.

Besøksdresse

Stord rådhus
Borggata 2
5417 Stord

Tenesta oppdatert: 11.05.2020 15:32