Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velferdsteknologi

Generelt

verktoykasse med velferdsteknologi.pngTreverktøykasse med ulike hjelpemiddel oppi

Velferdsteknologi er teknologiske løysingar som kan bidra til auka tryggleik, sjølvstende og aktivitet.

Tenesteomtale

Stord kommune har tatt i bruk teknologi som kan påverka kvaliteten på tenesta og som kan føra til at fleire kan bu heime lengre.

Du kan søkja om velferdsteknologi til Tildelingskontoret eller via tenesta, til dømes koordinator, demensrådgjevar og innsatsteam. Det vert gjort ei kartlegging for å finna den teknologien som best stettar ditt behov.

Her finn du informasjon om dei ulike velferdsteknologiske løysingane me tilbyr som ein del av tenesta: 

 

tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm

Tyggleiksalarmen gir deg høve til å tilkalla hjelp frå Heimebaserte tenester ved behov. Du kan senda søknad til Tildelingskontoret ved behov for tryggleiksalarm. Du kan velga om du ynskjer å ha alarmknappen på arm eller i ei snor rundt halsen. Alarmknappen er vanntett.

 

 

FallalarmFallalarm

Dersom du har fare for fall kan du byte ut alarmknappen som høyrer til tryggleiksalarmen med ein fallalarm som varslar ved fall.

 

 

 

DorsensorDørsensor

Dørsensor vert installert etter karltegging og behov. Dørsensoren varslar Tryggleikssentralen som igjen varslar heimetenesta t.d. om ei dør vert opna. Det er mest vanleg er å ha den på mellom kl. 22.00-07.00, men dette kan tilpassast etter brukar sitt ynskje og behov.  

 

 

RøykvarslarRøykvarslar

Røykvarslar kan du ved behov og kartlegging få som ei tilleggsteneste til tryggleiksalarmen. Ved utløysing vil brannvesenet bli varsla av Trygghetssentralen. Røykvarslaren egnar seg for personar som ikkje sjølv kan varsle brannvesenet ved røykutvikling.

 

 

Sengesensor/fråværsmatte

Sengesensor/fråværsmatte vert etter behov og kartlegging nytta for å varsle og/eller aktivere ei handling når brukar forlet senga og ikkje kjem tilbake. Sengesensor/fråværsmatte kjem som ekstrautstyr til tryggleiksalarmen.

Sengesensor

GPS

 

GPS

GPS vert etter behov og karlegging tilbydd til personar med t.d. ein demenssjukdom. GPS kan i nokre tilfelle bidra til å oppretthalde eit sjølvstendig og aktivt liv, til tross for utviklinga av sjukdommen. GPS er ein ekstra tryggleik for både brukar sjølv og for pårørande. Det vert kun gjort sporing ved behov. Pårørande kan sjølv administrere GPS’en. For brukarar i eit tidleg forløp, der pårørande ynskjer å administrere ev søk, tilrår me at brukar sjølv skaffar seg ein høveleg GPS.

 

 

MedisindispenserMedisindispenser

Medisindispenser vert etter behov og kartlegging gitt til brukarar som kan administrere medisin sjølv, men som gjerne treng påminning om å ta medisin. Medisindispenseren er ein automatisk medisindosett som varslar når medisinen skal takast anten ved lyd eller lys. Dersom brukar ikkje tar medisinen sin kan helsepersonell eller pårørande verta varsla på SMS.

 

 

 

MultidosedispenserMultidosedispenser

Multidosedispenseren vert etter behov og kartlegging gitt til brukarar som nyttar multidoserull og som kan administrera medisin sjølv. Dispensaren varslar med lyd og lys når det er tid for å ta medisinen. Brukaren trykker på ein stor blinkande knapp og dispensaren leverer ut ein open pose med medisin.

Dispenseren kommuniserer trådlaust, og helsepersonell kan gjere endringar ved behov  for dispensaren utan å fysisk måtte møte opp i heimen. Dersom brukar ikkje tar medisinen sin kan helsepersonell eller pårørande verta varsla på SMS.

 

 

Digital-tilsynDigitalt tilsyn

Digitalt tilsyn er eit trygt og sikkert alternativ til fysisk tilsyn på natt og vert gitt til brukar etter behov og kartlegging. Kamera blir aktivert ved avtalte tider, t.d. to gongar per natt. Det blir automatisk ført logg over kven og kva tid tilsyn er utført, og ingen bilete eller video vert lagra. Kamera vert retta mot tak eller vegg når det ikkje er aktivt. Dersom brukar ikkje ligg i senga tek me nytt tilsyn etter 20 min. Er brukar framleis ikkje i senga kjem heimetenesta heim til brukar. 

Kontakt

Ta kontakt med din koordinator, innsatsteam, heimerehabiliteringsteamet eller Tildelingskontoret på tlf 53 49 66 00 

Tenesta oppdatert: 09.05.2022 13:02