Gjeldande bustadsosial handlingsplan vart vedteken 01.09.2016 og skal gjelda for perioden 2016-2019.

Planen omhandlar korleis kommunen kan hjelpa personar som har problem med å etablera seg i, eller halda på ein bustad.

Plandokument

Kort om innhaldet i planen

  • Generelt om bustad og butilhøve på Stord
  • Kartlegging av vanskelegstilte på bustadmarknaden
  • Oversikt over dei kommunale bustadene
  • Oversikt over økonomiske verkemiddel
  • Organisering av det bustadsosiale arbeidet i kommunen
  • Universell utforming