• Tilbodet vert tilrettelagt med mål om å betra kvardagen din gjennom open dialog og tett samarbeid

 • Det blir utarbeidet personlige mål gjennom open og tett dialog

 • Du må verta motivert for å nyttiggjere deg av tilbodet. 

Tilvising, kontaktinformasjon og besøk

Eining for aktivitet og re/habilitering innfører at besøkjande til Stord kommunale rehabiliteringssenter må ha avtale med tenesteytar.

 • Har du ein beskjed eller melding til Eining for aktivitet og re/habilitering som påverkar behandling og besøk, ber me deg nytte Helsenorge.no.  
 • ​​Er du ny brukar Send elektronisk søknad til kommunen om «kommunale helse- og omsorgstenester»

 • ​Har du behov for kontakt med våre tenester på telefon, gjer du det via Fellestenester på telefon 53 49 66 00.

 • Me ynskjer å gi den beste kvaliteten på tenestene våre. Ved å innføra avtale for besøk får tilsette betre tid til å gje brukarane våre gode tenester ved at ein unngår stadige avbrot i arbeidsdagen. Me handterer personsensitive opplysningar i våre lokale og tiltaket førebyggjer også brot på personver

 • Frida Andreassen 
  Tlf: 90 12 84 78
  Send e-post

  Det kan vera noke ventetid på våre aktivitetar.

Kostnad

Kostnader:
Eigenbetaling kr 316.- gjeld for heile reseptperioden, høvevis 3 mnd.

Målgruppe

Målgruppa er personar som ynskjer støtte til å endre levevanar og mestre helseutfordringar. Alle tilboda startar med en individuell helsesamtale, for å kartlegge dine utfordringar og gir oversikt over eventuelle tilpassingar som må gjeras for deg. 

Praktiske opplysningar

 • Det er ditt behov som avgjer kor tenesta blir gitt
 • Du får kun tilbod om tri perioder a 12 veker. Eventuelt kan du få ein 4. periode etter eit visst opphald

Teieplikt

Teieplikt:
Dei tilsette har teieplikt. Teieplikt skal verne om pasientens personvern og integritet og sikra befolkninga si tillit til helse- og omsorgstenesta.