For å bestille time til fysioterapeut tar du direkte kontakt med ein av fysioterapeutane med driftsavtale (Frikort): Fysioterapeutar med driftsavtale finn du her

Fysioterapeutar tilsett i kommunen gir tilbod til innbyggjarar som IKKJE kan nytte institutt, til dei som bur på institusjon og gir bistand til hjelpemiddelformidling. 

Fysioterapi kan bli gjeve både for å førebyggja og for å behandla sjukdom eller skade. Behandling vert gitt individuelt eller i gruppe. Den kommunale fysioterapitenesta består av fysioterapeut tilsett i kommunen eller fysioterapeut med driftsavtale frå kommunen (avtaleterapeut/Frikort).

Fysioterapi for barn og unge finn du informasjon om her

Korleis søkje

Korleis søkje kommunal fysioterapiteneste:

Du kan søkje via søknadsskjema her:

Du kan henvende deg via dei tenester du allereie har 

Dersom du har teneste frå før kan du sende ein beskjed eller melding via Helsenorge.no.  

 

 • Kvar henvending vil verta vurdert opp i mot om ein fyller kriteria for å vera mottakar av tenesta. Alle henvendingar vert prioritert etter ein prioriteringsnøkkel.
 • Teieplikt: Dei tilsette har teieplikt om personopplysningar. 

Tilsette

Bente Bjelland
Tlf. 41181901
E-post: Bente.Bjelland@stord.kommune.no
Avdelingsleiar
Malene Bjelland Nordhus
Tlf. 911 92 682
E-post: Malene.Bjelland.Nordhus@stord.kommune.no
Ass.avdelingsleiar 
Fysioterapeut
Hilde Nielsen Nordtveit 
E-post: Hilde.Nordtveit@stord.kommune.no 
Fysioterapeut
Heimerehabilitering
Bård Inge Bø (Permisjon til 31.12.22)
E-post: bard.inge.bo@stord.kommune.no
Fysioterapeut
Renate Haugland Solheim
E-post: Renate.Haugland.Solheim@stord.kommune.no
Fysioterapeut
Dagrehabilitering
Frida H. S. Andreassen 
E-post:
Frida.Helene.Skaug.Andreassen@stord.kommune.no
Fysioterapeut
Friskliv og Meistring
Kristin Furset 
E-post: Kristin.furset@stord.kommune.no
Fysioterapeut
Kaja Elvestad
E-post: kaja.elvestad@stord.kommune.no
Turnusfysioterapeut
Tonje Hovland
E-post: tonje.hovland@stord.kommune.no
Fysioterapeut 

Besøkstid

Eining for aktivitet og re/habilitering har innført at besøkjande til Stord kommunale rehabiliteringssenter må ha avtale med tenesteytar.

 • Har du ein beskjed eller melding som påverkar behandling og besøk, ber me deg nytte Helsenorge.no.  

 • ​​Er du ny brukar Send elektronisk søknad til kommunen om «kommunale helse- og omsorgstenester»

 • ​Har du behov for kontakt med våre tenester på telefon, gjer du det via Fellestenester på telefon 53 49 66 00.

 • Me ynskjer å gi den beste kvaliteten på tenestene våre. Ved å innføra avtale for besøk får tilsette betre tid til å gje brukarane våre gode tenester ved at ein unngår stadige avbrot i arbeidsdagen. Me handterer personsensitive opplysningar i våre lokale og tiltaket førebyggjer også brot på personver

Gruppetilbod

Aktiv senior (65+) 

 • Gruppetrening for deg som er heimebuande, men erfarer at formen ikkje er slik den ein gong var.
 • Du må vera i stand til å gå utan hjelpemiddel og komme deg til trening på eigenhånd.
 • Stryke og utholdenheitstrening
 • Måndager kl 10.00-11.00 og onsdager kl 10.00-11.00

Parkinsongruppe

 • Gruppetreninga startar saman med logoped i 30 min etterfulgt av 30 min med trening med fysioterapeut. 
 • Onsdager kl 11.30-12.30

Muskel og skjelettgruppe i basseng

 • Fredager kl 12.00-13.00

Gruppatilboda til Friskliv og Meistring finn du her

Målgruppe

Vaksne (over 16 år) og eldre personar med nedsett funksjonsevne som ikkje kan nytte institutt.

Kostnad

Kommunal fysioterapi er eit gratis tilbod, men dersom ein ikkje møter til timen eller ikkje avlyser innan kl 0900 same dag vil ein bli fakturert med 250kr.  

Gruppetrening kostar kr 316 i semesteravgift.

Terapibading

Varmtvassbassenget er 12 m x 15 m stort og har ei djupne frå 0,70 til 1,50 m. Vasstemperaturen er 34 gr. Bassenget har eigen garderobe for funksjonshemma, med heis frå garderobe til basseng, og rullestolrampe ut i bassenget. I garderobane er det tilgjengeleg rollator og dusjstolar.

Kontakt for terapibading: Michelle Borgen, tlf 94 17 55 67 eller e-post: michelle.borgen@stord.kommune.no eller Rehab.basseng@stord.kommune.no 

Fysioterapeut tar kontakt for avtale. Ved behov lagar fysioterapeut treningsprogram. Vidare må ein bestille time og trene på eigenhand. Det er mogleg å ta kontakt med fysioterapeut undervegs.

Kostnad: Pris for alle over 18 år er

Det vert sendt ut faktura.

Kr 103

Opningstider for terapibading er:

Tysdag kl 09.00 – 14.00

Torsdag kl 09.00 - 13.00

Fredag kl 09.00 – 11.30.

I perioden midten av juni til i midten august er bassenget stengt for alle. Ein blir fakturert i etterkant. Hygienereglar for basseng er oppslått i garderoben.