Ergoterapitenesta gjev tilbod til barn, vaksne og eldre med nedsett funksjonsevne, motoriske og kognitive vanskar. Ergoterapeutar arbeider for at alle skal kunne vera aktive i eigen kvardag og har fokus på å finna meiningsfulle aktivitetar for det einskilde. Ergoterapeutar tilrettelegg for aktivitet og deltaking i eigen kvardag ut i frå den einskilde sine ressursar. Ergoterapeutar har kompetanse til å kartlegge funksjonsutfordringar og bidra med tiltak som kan styrke brukar sin funksjon og deltaking i kvardagen gjennom trening, vegleiing og rådgjeving til brukar, pårørande og andre samarbeidspartar. 

Korleis søkje

Dersom du har teneste frå før kan du sende ein beskjed eller melding via Helsenorge.no.  

 

  • Kvar henvending vil verta vurdert opp i mot om ein fyller kriteria for å vera mottakar av tenesta. Alle henvendingar vert prioritert etter ein prioriteringsnøkkel.
  • Teieplikt: Dei tilsette har teieplikt om personopplysningar. 

Tilsette

 

Bente Bjelland 
Tlf. 41 18 19 01
E-post: bente.bjelland@stord.kommune.no

Avdelingsleiar
Ergoterapeut for born

 

Malene Bjelland Nordhus
Tlf. 911 92 682
E-post: Malene.Bjelland.Nordhus@stord.kommune.no

Ass.avdelingsleiar 
Fysioterapeut

 

Sara Brosvik
E-post: sara.brosvik@stord.kommune.no

Ergoterapeut for vaksne
Heimerehabilitering

 

Solfrid Skumsnes Dahle (Fråværande ut 2022)
E-post: Solfrid.Dahle@stord.kommune.no

Ergoterapeut for vaksne
Førebyggande heimebesøk

 

Anna Elisabeth Lundal
E-post: anna.elisabeth.lundal@stord.kommune.no

Ergoterapeut for born
og vaksne

 

Celina Solend
E-post: Celina.Solend@stord.kommune.no

Ergoterapeut for vaksne
Høyrselskontakt
Demensteam

 

Ole Christian Heimly

E-post: ole.christian.heimly@stord.kommune.no

 

Ergoterapeut for vaksne
Førebyggande heimebesøk

 

Kari Løbø Alfarnes
E-post: Kari.Lobo.Alfarnes@stord.kommune.no

Ergoterapeut for vaksne

 

Brita Monsen
E-post: Brita.Monsen@stord.kommune.no

Ergoterapeut for vaksne

 

Besøkstid

 

Eining for aktivitet og re/habilitering har innført at besøkjande til Stord kommunale rehabiliteringssenter må ha avtale med tenesteytar.

  • Har du ein beskjed eller melding som påverkar behandling og besøk, ber me deg nytte Helsenorge.no.  

  • ​​Er du ny brukar Send elektronisk søknad til kommunen om «kommunale helse- og omsorgstenester»

  • ​Har du behov for kontakt med våre tenester på telefon, gjer du det via Fellestenester på telefon 53 49 66 00.

  • Me ynskjer å gi den beste kvaliteten på tenestene våre. Ved å innføra avtale for besøk får tilsette betre tid til å gje brukarane våre gode tenester ved at ein unngår stadige avbrot i arbeidsdagen. Me handterer personsensitive opplysningar i våre lokale og tiltaket førebyggjer også brot på personver

 

Målgruppe

Vaksne og eldre som på grunn av nedsett funksjonsevne har utfordringar med aktivitetar i kvardagslivet.

Dømer på ergoterapitenester

Aktivitet i dagliglivet (ADL): Rådgivning ifht småhjelpemiddel, mestringsstrategiar ifht påkledning, måltid og stell.

Handfunksjon: Grepsvurdering/ finmotorisk vurdering, vurdering av handskrift (klipping, limning og fargelegging), praktisk og målretta trening for å auke funksjonsnivå.

Aktivitetsregulering og energiøkonomisering: Balanse mellom aktivitet og kvile.

Bustadtilpassing: Tilkomst bustad/rampe, omgivelseskontroll, bad/dusj/badekar/toalett/stellebord, seng, takheis/annen heis, hev/senkbare innredninger.

Bustadrådgivning: Bustadkartlegging, samarbeid husbank/entreprenører/arkitekt.

Bil og biltilpassing: Kartlegging og utforming av funksjonsvurdering til bil. Førebu saker til bilkontoret på nav. Bilsete, grep, gir og andre tilpassingar.

Ergonomi: Skrivebordsplater/underarmsstøtte, skrivebord, arbeidsstol.

Kommunikasjon/kognisjon/varsling: talehjelpemiddel, hukommelseshjelpemiddel, hjelpemiddel for planlegging og strukturering av dagen, flexiblinkanlegg og IR-anlegg til TV ifht hørselshemma, kalendrar.

Forflytningshjelpemiddel: Elektrisk og manuell rullestol mm.

Aktivitetshjelpemiddel: Sansestimulerande leiker, husker, kjelke/akebrett, sykkel.

Barnehage/skule/avlastning: Tilpassing av omgivelsene i samarbeid med personalet

Demensteam: Bidrar i demenskartlegging og tilrettelegging for heimebuande med demens, og deira pårørande.

Sansetap: Tilrettelegge for syn- og hørselshemma. Kompensere for synstap med hjelpemiddel. Samtalar med andre instansar til dømes syns og audiopedagogisk teneste (Sapt)

Førebyggande heimebesøk: Besøk til alle 78 åringar. Samarbeid med brann og sjukepleiar.