Ergoterapeutar har fokus på førebygging og tidleg innsats for å fremme aktivitet, deltaking og inkludering for barn og unge med ulike utfordringar i kvardagslivet. Barn og unge utviklar seg og lærer gjennom leik og aktivitet i samspel med sine fysiske og sosiale omgjevnader.

Mange blir hindra i å delta i leik og fritidsaktivitetar i barnehage, skule og nærmiljø fordi dei ikkje meistrar dei krav og forventningar som blir stilt til dei. Tidleg innsats er viktig for å sikre ei god utvikling, og det krev tett tverrfagleg samarbeid. Oppfølginga kan vera i barnehagen, på skulen og i heimen for barnet som opplev aktivitetsvanskar.

Korleis søkje

Du kan søkje via søknadsskjema her

 • Søknad om ergoterapeut
 • Søknad om ergoterapeut. PDF
   
 • Du kan henvende deg via dei tenester du allereie har 
 • Dersom du har teneste frå før kan du sende ein beskjed eller melding via Helsenorge.no.  
 • Kvar henvending vil verta vurdert opp i mot om ein fyller kriteria for å vera mottakar av tenesta. Alle henvendingar vert prioritert etter ein prioriteringsnøkkel.

Tilsette

Bente Bjelland
Tlf. 41 18 19 01
E-post: bente.bjelland@stord.kommune.no
Avdelingsleiar
 
Tonje Hovland
Tlf. 48189821
E-post: tonje.hovland@stord.kommune.no
Ass.avdelingsleiar
Kari Løbø Alfarnes 
E-post: kari.lobo.alfarnes@stord.kommune.no
Ergoterapeut for born og unge
Brita Monsen
E-post: Brita.Monsen@stord.kommune.no
Ergoterapeut for born og unge
  

 

 

 

Kven kan få hjelp?

 • Barn og unge under 18 år som på grunn av nedsett funksjonsevne har vanskar med å leike og utføra kvardagslige aktivitetar, eller står i fare for å få slike vanskar.  
 • Barn som har lettare motoriske vanskar, forsinka grovmotorisk utvikling, eller forsinka finmotorisk utvikling, til dømes skrivevanskar?
 • Barn med meir alvorlige utviklingsforstyrrelsar.  
 • Barn utsatt for skade eller sjukdom.  
 • Barn med kroniske lidinga, til dømes nevrologiske, revmatiske og ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- og lungeproblematikk. ME, ADHD, autisme, CP mfl.

Kva kan ergoterapeutane bistå med?

 • Råd og veiledning når det gjelder bustadar og tekniske hjelpemidler
 • Funksjonsvurdering
 • Tilbyr målretta tiltak og trening i ein avgrensa periode.
 • Me hjelper til med tilrettelegging av aktivitet og leik herunder utprøving, formidling, søknad og tilpassing av hjelpemiddel. 

Prioriteringsnøkkel

Prioritet Eksempel

Prioritet 1 

Maksimal ventetid er 7 dagar. 

Rask intervensjon vert vurdert å ha særleg stor betyding for brukaren sitt funksjonsnivå, lindring og livskvalitet.

 • Personar med kort forventa levetid/terminal fase
 • Personar med akutt behov/alvorleg og brått funksjonstap
 • Akutte overgangsfasar
 • Barn/unge med lungeproblem, akutt fase
 • Barn/unge i terminal fase med kort forventa levetid
 • Barn/unge som har eller står i fare for å utvikla trykksår, f.eks ryggmargsskadde, nyopererte

Prioritet 2

Maksimal ventetid er 14 dagar.

Tidleg intervensjon vert vurdert å ha stor betyding for å setja brukaren i stand til å gjenvinna, utvikla eller oppretthalda funksjonsnivå og hindra ytterlegare funksjonstap.

 • Personar der funksjon eller smertetilstand vil bli vesentleg forverra dersom intervensjon vert utsett
 • Personar med brått funksjonstap
 • Personar som er i overføringsfasar der tiltak må påbyrjas raskt
 • Personar som har behov for tiltak for å få/behalde utdanning/arbeid
 • Barn/unge med lungeproblem, aktiv fase
 • Barn/unge med forverring i psykisk helse, livskvalitet og funksjonsevne
 • Spedbarn med torticollis, asymmetri, fødselsskade
 • Vurdering av motorikk hos spedbarn/barn <1 år
 • Premature spedbarn
 • Vurdering av spedbarn med fotproblematikk
 • Barn/unge med progredierande lidingar, aktiv fase
 • Barn/unge med reumatiske og ortopediske lidingar, aktiv fase
 • Barn/unge med nyoppdaga nevrologiske eller genetiske lidingar
 • Barn/unge med akutt hjelpemiddelbehov, eller behov for tilrettelegging av omgjevnader.
 • Nyopererte barn/unge
 • Intensiv behandling, f.eks oppfølging etter Botoxinjeksjon eller operasjonar

Prioritet 3

Maksimal ventetid er 30 dagar.

Intervensjon er forventa å ha betyding for brukaren for å forbetra og/eller oppretthalde funksjonsnivå og livskvalitet.

 • Personar med byrjande funksjonstap
 • Personar med deltaingsutfordringar
 • Slitasje på pårørande og tenesteutøvarar
 • Premature barn
 • Barn/unge med langvarige psykosomatiske plager
 • Førskulebarn med sein motorisk utvikling
 • Førskulebarn med samansatte vanskar
 • Vurdering ved fotproblematikk
 • Barn/unge med lungeproblem i kronisk fase
 • Barn/unge med funksjonshemming der det er behov for hjelpemidlar/tilrettelegging
 • Barn/unge med progredierande lidingar
 • Barn/unge med revmatiske og ortopediske lidingar
 • Barn/unge som vert henvist til spesialisthelsetenesta
 • Bistand i overgangsfasar (f.eks barnehage - skule)
 • Oppstart av individuell plan
 • Behov for utredning/funksjonsvurdering i forhold til bustad, bil, kognitsjon
 • Overvekt/fedme

Prioritet 4

Maksimal ventetid, 90 dagar.

Intervensjon ansees som hensiktsmessig for brukar, men kan venta.

 • Personar med behov som kan planleggast
 • Barn/unge med varig nedsatt funksjonsnivå i stabil fase
 • Skulebarn med sein motorisk utvikling
 • Skulebarn med samansatte vanskar
 • Barn/unge med kroniske lidingar med behov for rettleiing og vedlikehaldstrening
 • Bistand i overgangsfasar (f.eks barneskule - ungdomsskule)
 • Barn/unge med funksjonshemming med behov for byte av hjelpemidlar (veks ut av hjelpemidlane)

Besøkstid

Eining for aktivitet og re/habilitering har innført at besøkjande til Stord kommunale rehabiliteringssenter må ha avtale med tenesteytar.

 • Har du ein beskjed eller melding som påverkar behandling og besøk, ber me deg nytte Helsenorge.no.  

 • ​Har du behov for kontakt med våre tenester på telefon, gjer du det via Fellestenester på telefon 53 49 66 00.

 • Me ynskjer å gi den beste kvaliteten på tenestene våre. Ved å innføra avtale for besøk får tilsette betre tid til å gje brukarane våre gode tenester ved at ein unngår stadige avbrot i arbeidsdagen. Me handterer personsensitive opplysningar i våre lokale og tiltaket førebyggjer også brot på personver