Hensikten er at partane kan finna fram til gode løysingar gjennom dialog, anten det gjeld å gjera opp for konkrete lovbrot, eller gjenoppretta mellommenneskelege relasjonar.

Stord kommunestyre har i møtet 30.11.2023, valt følgjande personar i oppnemningsutvalet for valperioden 2023-2027:

Representant: Kåre Løkhammer (V)
Vararepresentant: Magne Bjelland (H)

 konfliktraadet.no