Medlemmar

Politiske medlemmer vart valde i utval for oppvekst og kultur 05.03.24, utval for rehabilitering, helse og omsorg 06.03.24 og utval for byutvikling 07.03.24: 

Leiar: Anne Kristin Aaseth
Nestleiar: Veronica Ivanov

Frå utvalMedlemVaramedlem
Utval for oppvekst og kulturAnne Kristin Aaseth (H)Inger Christin Hystad Barane (Ap)
Utval for rehabilitering, helse og omsorgIngeborg Hageberg (Krf)Remi Sjo (Frp)
Utval for byutviklingGuro Betten (V)Leif Steinar Alfsvåg (Krf)
MedlemVaramedlem
Veronica Ivanov

Simone Ziegler Strauss

Shakib Badr

Awa Rahimpour
Myroslav Shaladonov

Val av kontaktutval

Kontaktutvalet består av 6 medlemmer og varamedlemmer. Dei tre politiske medlemmene, ein frå kvart politisk utval, vert oppnemnd av utvala sjølv. Leiar vert vald mellom dei politisk oppnemnde, nestleiar vald blant alle medlemmene. 

Tre av medlemmene vert vald blant innvandrarar og flyktningar tilhøyrande kommunen. Medlemmene skal utgjera eit representativt mangfald t.d. kjønn og alder. 
Kommunedirektøren har ansvar for nominasjonsprosessen. 

Møteinnkallingar og møteplan

Kontaktutvalet skal kvar haust vedta møteplan for komande år, med inntil 4 møter årleg. 

2024:

Utvalsmøte - Møtekalender alle utval (elementscloud.no) fram til og med 2023

Oppgåver

Kontaktutvalet skal ha som oppgåver å: 

  • Sikre formidling av kunnskap om og status for innvandrarar og flyktningar i lokalsamfunnet.
  • Utvalet kan gje høyringsuttalar i politiske saker som gjeld flyktningar og innvandrarar.

Kontaktutvalet kan også:

  • Ta initiativ til tverrkulturelle arrangement/tiltak i Stord. 
  • Ha fokus på integrering generelt, likestilling og kvinner og barns kår.