Medlemmar

I møte i Stord formannskap vart det den 06.02.2024 vedteke å vidareføra kontaktutval for innvandrarar og flyktningar i Stord kommune. 

Me søkjer etter medlemmer til kontaktutvalet for valperioden 2023-2024. Søknadsfrist er 1. april 2024.   

Val av kontaktutval

Kontaktutvalet består av 6 medlemmer og varamedlemmer. Dei tre politiske medlemmene, ein frå kvart politisk utval, vert oppnemnd av utvala sjølv. Leiar vert vald mellom dei politisk oppnemnde, nestleiar vald blant alle medlemmene. 

Tre av medlemmene vert vald blant innvandrarar og flyktningar tilhøyrande kommunen. Medlemmene skal utgjera eit representativt mangfald t.d. kjønn og alder. 
Kommunedirektøren har ansvar for nominasjonsprosessen. 

Møteinnkallingar og møteplan

Kontaktutvalet skal kvar haust vedta møteplan for komande år, med inntil 4 møter årleg. 

Utvalsmøter - Møtekalender alle utval (elementscloud.no) fram til og med 2023

Oppgåver

Kontaktutvalet skal ha som oppgåver å: 

  • Sikre formidling av kunnskap om og status for innvandrarar og flyktningar i lokalsamfunnet.
  • Utvalet kan gje høyringsuttalar i politiske saker som gjeld flyktningar og innvandrarar.

Kontaktutvalet kan også:

  • Ta initiativ til tverrkulturelle arrangement/tiltak i Stord. 
  • Ha fokus på integrering generelt, likestilling og kvinner og barns kår. 

 

Sekretariat for kontaktutvalet

Kontaktutvalet sin leiar har ansvar for saklista og at den vert sendt ut i forkant av møta. Utvalet sin leiar peikar ut kven som skal føra møtereferat.