Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logoped for barn og unge

Generelt

Logopeden arbeider både direkte med barn og unge, og indirekte i form av rådgjeving til føresette, barnehage og skule. Dei viktigaste samarbeidspartnarane er føresette, barnehage, skule, helsestastjon og PPT.

Målgruppe

1.  Førskulebarn og elevar i grunnskulen med:

  • Språkvanskar (vanskar med omgrep ,setningsoppbygging eller grammatikk)
  • Uttalevanskar og fonologiske vanskar
  • Taleflytvanskar (stamming og løpsk tale)
  • Stemmevanskar

2. Foreldre, barnehagar og skular (rådgjeving og førebyggande arbeid)

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

  • Ved generelle spørsmål til logopediske område, kan ein gjerne ta kontakt med logopeden for å rådføra seg.
  • Dersom ein er uroleg for eit barn med spesifikke utfordringar knytt til språklydar, taleflyt eller stemme, kan ein avtale eit nettverksmøte der logopeden vert invitert inn saman med barnehage/skule og føresette. I enkelte tilfelle vil det få vera aktuelt at logopeden arbeider direkte med barnet etter eit slikt møte, og gir rettleiing til føresette og barnehage/skule i ein periode.
  • Dersom barnet har meir omfattande og vedvarande vanskar med spåket bør ein kontakta PP-tenesta og invitera til eit nettverksmøte saman med føresette og andre aktuelle samarbeidspartar. Dersom det etterkvart syner seg at barnet oppfyller retten til §5-1 i opplæringslova eller §19a i barnehagelova, kan det ha rett på oppfølging av logoped over ein lengre periode og føresette/ skule/ barnehage kan ha rett på rettleiing.

Logopedtenesta skal vera eit lågterskeltilbod. Ein kan ta direkte kontakt over telefon for å rådføra seg. Ein kan også tilvisa ved å nytta tilvisingsskjema. 

Tilvisingsskjema finn du til høgre under Skjema.

Ein kan også få tilvisingsskjema ved å venda seg til:

  • Helsesjukepleiar
  • Barnehagar og skular 

Kontakt

Førebyggjande tenester

Birthe Blokhus

Tlf. 92064415

E-post: birthe.blokhus@stord.kommune.no 

Tenesta oppdatert: 08.08.2022 08:18

Skjema

Tjenester

Dokumenter

Lenker

Lover og forskrifter