Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brukarmedverknad i skulen

Alle elevar har rett til å medverke og påverke eigen skulekvardag. Alle foreldre har rett til å medverke gjennom råd og utval.

Tenesteomtale

Råd og utval i skulen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjeld skulen. Dei skal til ei kvar tid vere orienterte om skulemiljøet og har rett til å få lagt fram dokumentasjon om helse-, miljø- og tryggingsarbeidet. Så tidleg som råd skal dei takast med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltaka. Dersom skolen blir klar over forhold ved skulemiljøet som kan ha negativ innverknad for elevane si helse, skal alle elevane og dei føresette snarast mogleg bli varsla om det. 

Ved kvar skule skal det vere

  • samarbeidsutval (grunnskulen)
  • skuleutval (den vidaregåande skulen)
  • elevråd (begge skuleslaga)
  • skulemiljøutval (begge skuleslaga) 
  • foreldreråd (grunnskulen)

Kriterium/vilkår

Ingen av råda eller utvala har avgjerdsmynde, men dei gjev elevar og foreldre eit forum for å utveksle meiningar og høve til å gje felles uttaler. 

Lover

Dette er ein lovpålagd rett for elevar og føresette. Sjå spesielt:
Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

Opplæringslova

Tenesta oppdatert: 25.02.2021 09:03

Skjema

Tjenester

Dokumenter

Lenker

Lover og forskrifter