Landbruksplan for Stord og Fitjar kommunar vart vedteken av Fitjar kommunestyre 4. oktober 2017 og Stord kommunestyre 24.05.2018.

Landbruksplanen skal ivareta fleire hovudfunksjonar:

  • Den skal gi tydelege signal om kva som er viktige areal og ressursar for landbruket
  • Få fram kva landbruksnæringa har å seia for verdiskaping, sysselsetjing, busetjing, kulturlandskap og anna næringsliv
  • Planen skal elles gi føringar for kommunen som landbruksmynde i høve til korleis økonomiske og juridiske verkemiddel skal forvaltast
  • Planen skal vera eit forvaltingsverktøy, og klargjera kva for prinsipp som skal leggjast til grunn ved handsaming av einskildsaker
  • Planen skal også gjera tydeleg landbruket sitt ansvar i høve til miljøverdiar, tilrettelegging for friluftsliv, biologisk mangfald, landskapsverdiar og kulturmiljø
  • Planen skal vera eit viktig sektorinnspel til andre kommunale planar, i særleg grad til kommuneplanen.

Kommunestyret gjorde følgjande vedtak i saka:

Stord kommunestyre viser til utkast til «Landbruksplan for Stord og Fitjar 2017 – 2025» og vedtek planen med slikt tillegg:

  • Kommunestyret vil understreka dei positive effektane av bynært landbruk for folkehelse og trivnad, og vil i anna plan- og utviklingsarbeid ta særskilt omsyn til samspelet mellom landbruk, byutvikling og naturopplevingar.
  • Kommunestyret ynskjer ein nullvisjon for omdisponering av dyrka mark i Stord kommune, der målet er at dyrka mark ikkje skal omdisponerast til andre føremål.