Dersom eigaren av ein landbrukseigedom ynskjer å overdra delar av eigedomen til nokon andre vil det vere naudsynt med løyve frå landbruksstyresmaktene.

Omtale

Ein eigedom som du nytter eller kan nytte til jordbruk eller skogbruk, kan berre delast etter samtykke frå kommunen. Kommunen skal  blant anna ta omsyn til

om ein deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
kva for godkjende planar som finst for arealbruk etter plan- og bygningslova
kulturlandskapet

Det er viktig å merkje seg at sjølv om eitt eller fleire vilkår for deling er oppfylt, gjev ikkje det nokon automatisk rett til samtykke. I utgangspunktet er det forbode å dele landbrukseigedommar. Føremålet med dette forbodet er å sikre at ressursgrunnlaget for driftseininga ikkje blir redusert.

Målgruppe

Dei som har grunnboksheimel til landbrukseigedom, eller som ein trur kan vere den faktiske eigaren til eigedommen.

Vilkår

Kommunen kan gje samtykke til deling 

dersom samfunnsinteresser av stor vekt talar for det
dersom deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkastninga eigedommen kan gje

Kommunen kan setje vilkår som er nødvendige for å ivareta formålet i lova.

Rettleiing

Du sender søknad om å få dele landbrukseigedomen til kommunen. Beskriv eigedomen og plasseringa av det arealet du søkjer om å dele av.

Sakshandsaming

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein kan vente at vedtaket vil bli gjort.

Klage

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Klaga sendar du til den instansen som har gjort vedtaket. I klaga skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klaga blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, vil saka bli sendt til Fylkesmannen.

Kontakt oss

Anette Mek Vik

Tlf 53 45 85 40
e-post anevik@fitjar.kommune.no