Vidare å få etablert nokre prinsipp og reglar for kommunen si eigarstyring, rammer for utøving av eigarskap i ulike selskapsformer, samt prinsipp og reglar for politisk og administrativ oppfølging av selskapa.

Del I presenterer aktuelle selskapsformer for kommunen, felles prinsipp og strategiar for ei god eigarstyring i dei ulike selskapsformene, samt reglar og prosedyrar for politisk og administrativ utøving av eigarstyringa.

Del II omtalar selskap som Stord kommune eig eller deltek i.

Les dokumentet her: Eigarskapsmelding for Stord kommune (pdf)