Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal

Alle skular skal følgje dei samme reglane for fordeling av fag og timar. Reglane viser kor mange timar kvart fag skal ha på dei ulike skuletrinna, og kva fagkombinasjonar som er moglege. Reglar for fag- og timefordeling finst på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Tenesteomtale

Du kan vende deg til Statsforvaltaren som har ansvaret for å føre tilsyn etter opplæringslova, dersom du meiner at skulen ikkje gjev opplæring i samsvar med den fag- og timefordelinga som Kunnskapsdepartementet har utarbeidd. Oversynet viser kor mange timar kvart fag skal ha på dei ulike skuletrinna, og kva fagkombinasjonar som er moglege. Dette er ein del av Læreplanverket for Kunnskapsløftet – ei reform for skuleverket som starta i 2006. Skuleeigar er forplikta til å dokumentere at skulen følgjer fag- og timefordelinga.

Skulen skal prioritere at du utviklar grunnleggjande ferdigheiter i å

  • uttrykkje deg munnleg 
  • uttrykkje deg skriftleg 
  • lese 
  • rekne 
  • bruke digitale verktøy

Desse ferdigheitene er integrerte i læreplanane for dei ulike faga. Læreplanane har tydelege mål for kva du skal meistre på dei ulike trinna. Dersom du ikkje har nok utbytte av den vanlege undervisninga, har du rett til spesialundervisning..

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Samarbeidspartnarar

Det er Statsforvaltaren som har ansvaret for å føre tilsyn med at skuleeigar oppfyller krava i opplæringslova med forskrift, og at opplæringa skjer i samsvar med Kunnskapsløftet. Statsforvaltaren kan gi skuleeigaren pålegg om å rette opp eventuelle avvik.

Lover

Sjå opplæringslova §§ 2-3, 3-2, 3-4, 4A-6 og 6-4.

Sjå forskrift til opplæringslova kap. 1 Innhaldet i opplæringa.

Forskrift til opplæringslova
Opplæringslova

Tenesta oppdatert: 06.01.2021 18:09