Utvalet vart oppretta av kommunestyret 25.02.2016. Utvalet skal arbeida med trivnad og sjukefråvær, heiltidskultur, medarbeidarundersøking, kommunesamanslåing mm. Utvalet har 12 medlemer, fira frå kvar av partane. 

Trepartssamarbeidet skal gjera kommunen betre rusta til å møta framtida sine utfordringar med bærekraftige tenester, ved å skapa ein varig uformell arena for drøfting og idéutvikling og å sjå synergieffektar på tvers av einingar og sektor. Alle utviklingsprosessar skal involvera dei tilsette og gje kontinuerleg læring og forbetring.

Referat frå møta