Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggjarane vaksinasjon.

Registrer deg i vaksinekø

Om det er vanskar med registreringa så ta kontakt med Koronasenteret på telefon 53 49 66 66.

Personvern

Stord kommune nyttar systemet «Helseboka» for å administrera tilbod om timar for massevaksineringa. Når du registerer deg samtykker du til at Stord kommune kan lagra opplysingar om deg. Helsepersonell som yt helse- og omsorgstenester, har plikt til å registrera opplysingar i journal for den enkelte innbyggjar. Opplysingane vert lagra så lenge det er naudsamt. Oppretting av pasientjournal og lagring av helseopplysninger er basert på heimel i lov: helsepersonellova §§ 39 og 40, pasientjournallova, pasientjournalforskrifta og GDPR artikkel 6 (1) bokstav c og artikkel 9 (2) bokstav g.

Dette er eit sikra system med innlogging gjennom ID-porten.

Registrer deg i vaksinekø:

 1. Trykk på lenkja under
 2. Registrer opplysningane dine og svar på spørsmåla
 3. Send - og du vert registrert på Stord kommune si vaksinasjonsliste. Du vil då få innkalling på SMS når det er din tur etter prioriteringsreglar som er gjeldande. (Du kan og` registrera deg her om du ikkje ynskjer tilbod om vaksine).

Lenkje til registreringTil registrering i vaksinekø 

Vaksineprogram

Stord kommune oppmodar alle over 12 år om å vaksinera seg. Me er godt i gang med 3. dose. Det kjem framleis folk til 1. og 2. dose og det er flott !

All vaksinering vil gå føre seg i fleirbrukshallen ved Prestegardskogen i Nordbygdo. Adressa er Vestlivegen 42. du registrera deg i vaksinekø

Aldersspesifikk informasjon

 • Til alle over 65 år: Det skal ha gått 5 månader sidan dose 2, før de kan få oppfrisking med dose 3. Registrer deg i vaksinekø , eller ring Koronasenteret for å få hjelp til registreringa.
   
 • De som er i aldersgruppa 64 – 45 år: Det skal ha gått 6 månader sidan dose 2, før de kan få oppfrisking med dose 3. Me nyttar registreringa i vaksinekø som er gjort tidlegare, og sender invitasjon til timebestilling. Om du ikkje er registrert i vaksinekø så gjer det, eller ring Koronasenteret for å få hjelp til registrering.
   
 • Dei som er 18 år og eldre, men under 65 år med tilstandar som gjev risiko for alvorleg sjukdom skal og ha 3 dosar vaksine. Det gjeld organtransplanterte, dei med immunsvikt, hematologisk kreftsjukdom siste fem år, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft, nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon.

  Om du er registrert i vaksinekø frå før, sender me deg invitasjon til timebestilling. Om du ikkje er registrert i vaksinekø, så gjer det, eller ring til Koronasenteret for hjelp til registrering.

Telefonnummeret til Koronasenteret er 53 49 66 66.

Vaksinedagar i veke 49 er torsdag 09.12. og fredag 10.12., i veke 50 er det førebels sett opp fredag 17.12. I januar 2022 er det sett opp vaksinedagar 06.01. og 07.01., men fleire dagar vert annonsert seinare.

Meir informasjon om koronavirus og koronavaksine finn du på fhi.no

Vaksinering av barn og unge under 18 år

Born og unge under 18 år vil får tilbod om Pfizer vaksine. Alle under 16 år må ha samtykkje frå begge føresette for å få tilbodet. Dei som er i gruppa 12-15 år vil i første omgang få berre ein dose. Vaksineringa vil gå føre seg på skulane og det kjem meir informasjon om dette direkte til dei einskilde.

 

Barn og unge 12-17 år med høg risiko for alvorleg sjukdom ved koronasmitte

Barn og unge 12-17 år med høg risiko for alvorleg sjukdom ved koronasmitte skal ha tilbod om vaksine mot koronasjukdom. Statistisk gjeld dette berre om lag 10 personar i Stord kommune. Risiko er knytt til særlege nevrologiske sjukdommar, medfødde syndrom og muskelsjukdom. Det gjeld og aktiv kreftsjukdom, blodkreft siste 5 år og nyleg gjennomgått kreftbehandling. Down syndrom er og del av denne gruppa. Meir informasjon ligg på www.helsenorge.no.

Helsesjukepleiar tek kontakt med dei me har skaffa oss oversyn over, med tilbod om vaksine. Dei som trur dei har barn i familien som er aktuelle, kan ta kontakt med leiande helsesjukepleiar Jorunn Hystad på E-post: jorunn.hystad@stord.kommune.no eller tlf.94794288. Det vert deretter gjort avtale om vaksinering ev.

Dei som er usikre kan drøfta dette med fastlegen til barnet eller sjukehuslege/avdeling som barnet har kontakt med, for nærare rådgjeving.

Oppmøtestad for vaksinering

Oppsette datoar i 2021:

02.12. – Nordbygdo idrettshall / Prestagardsskogen fleirbrukshall

03.12. – Nordbygdo idrettshall / Prestagardsskogen fleirbrukshall

09.12. -  Nordbygdo idrettshall / Prestagardsskogen fleirbrukshall

10.12. – Nordbygdo idrettshall / Prestagardsskogen fleirbrukshall

 

Oppsette datoar i 2022:

06.01.22 – Nordbygdo idrettshall / Prestagardsskogen fleirbrukshall

07.01.22 – Nordbygdo idrettshall / Prestagardsskogen fleirbrukshall

Fleire datoar kjem etter kvart.

All koronavaksinasjon føregår frametter i Nordbygdohallen – ved Prestagardsskogen.  Adressa er: Vestlivegen 42 5416 STORD. Sjå kart under:

Vaksinering av studentar

Er du student og oppheld deg i Stord kommune i sommar, kan du få vaksine her. I samband med at du får dose 1, vil du automatisk verta sett opp 12 veker etterpå til dose 2.

Dersom du studerer ein annan stad enn i Stord kommune og ikkje har høve til å kome til Stord  for å få dose 2

 • Er du sjølv ansvarleg for å ordne dose 2 i kommunen du studerer i. Det vil bli lagt til rette for 2. dose-vaksinasjon av bortebuande studentar i studiekommunen.
 • Er du sjølv ansvarleg for å avlyse timen du har fått frå Stord kommune

Vi tilbyr også vaksine til studentar som studerer i Stord kommune, men som er heimehøyrande andre stader i landet. Dei må, etter studiestart, registrera seg i vaksinekø gjennom Stord kommune si nettside og får seinare tilbod om time.

Er du heimehøyrande i Stord kommune, men skal til utlandet og studere til hausten, legg vi til rette så langt det let seg gjere, for at du skal få både dose 1 og 2 før du reiser.

Ta kontakt med oss på telefon 53 49 66 66 om du som student har spørsmål kring denne ordninga.

Tal vaksinerte

 

Veke Totalt tal / % koronavaksinar Tal eller % personar er fullvaksinerte med to dosar
per 29.11.21 90,9 % 87,9 %
per 14.11.21 90,5 % 87,2 %
per 26.09.21 90 % 85 %
per 19.09.21 89,7 % 83,5 %
per 07.09.21 88,9 % 75,2 %
32 18989 7439
31 17646 6442
30 16163 6151
29 14823 6113
28 13746 5904
27 13122 5382
26 12528 5101
25 11700 4873
24 10650 4548
23 9918 4086
22 9056 3360
21 7736 2628
20 6974 2112
19 6260 1626
18 5684 1436
17 5210 1286
16 4490 1280
15 3872 1280
14 3188 1088 
13 2720 884 
12 2384 794
11 2144 792 
10 1916 768
9 1732 678 
8 1486 490 
7 1081 291
6 840 Alle aktuelle bebuarar ved sjukeheimar og omsorgsbustader er vaksinerte. Heimebaserte tenester vaksinerer vidare dei som ikkje kjem seg til vaksinestad.

 

Folketal per årstal
Fødselsår Tal innbyggjarar
1942 108
1943 113
1944 143
1945 135
1946 183
1947 165
1948 163
1949 205
1950 161
1951 187
1952 200
1953 194
1954 169
1955 194

Om vaksineringa

 • Vaksineringa er gratis og frivillig
 • Ein skal ha to dosar med minimum 21 dagar mellom 1. og 2. dose. Ved første dose vert det avtalt tid for 2. dose
 • Dersom dei står på blodtynnande medisin, bør ein vente med dagsdosen til etter at dei har fått vaksinen. Dette gjeld ikkje Albyl E.
 • Ein må vera frisk ved frammøte det vil sei utan luftvegssymptom, hoste eller feber.
 • Ein må ikkje ha vore i utlandet eller i kontakt med Covid positive personar siste 10 dagar.

Koronavaksine på 1-2-3 på ulike språk