Stord kommune inviterte til open totalentreprise for ny sjukeheim Bandadalskvartalet basert på vinnarutkastet (Utsikten) utforma av arkitektfirma Brekke Helgeland Brekke AS. Seks entreprenørfirma melde seg på konkurransen.

Frist for levering av tilbod var sett til fredag 15. september 2017 kl 12.00. Innan fristen var det levert 5 tilbod:

  • Engelsen bygg AS
  • Veidekke AS
  • Kruse Smith AS
  • Fronta AS
  • Engevik & Tislevoll AS.

Tilboda stettar krav til utforming av tilbod oppgjeve i anbodsdokumenta.

Det lågaste tilbodet er ca 2 mill kr over kalkylen som lagt til grunn for kommunestyret sitt vedtak om bygging av ny sjukeheim Bandadalskvartalet.

Engelsen bygg AS hadde det beste tilbodet på om lag 120 mill kr inkl meirverdiavgift basert på best score på pris og oppgåveforståing.

Dei andre tilbydarane har 14 dagar på seg til å be om innsyn i tilboda.

Nybygget skal innehalda 48 sengerom med stover, kjøkken, kontor, personalrom, garderobar og andre tilhøyrande rom.

Det er planlagt oppstart i løpet av 2017 og med ferdigstilling april/mai 2019.