Det er Stord hamnestell ved hamnesjef Inge Espenes som har tatt initiativ til etablering av hamnesamarbeid mellom Stord, Fitjar, Tysnes, Vindafjord, Etne, Kvinnherad, Odda, Kvam og Ullensvang kommunar.

Tilskotet skal gå til vurdering og naudsam utgreiing med hensikt å slå saman og profesjonalisera hamnedrifta i deltagande kommunar.

Kystverket har vedtatt tilskot på inntil 1 037 500 kroner, tilsvarande 50 prosent av samla stønadsberettiga og dokumenterte prosjektkostnadar.

Mål

Tilskotsordninga er retta mot hamnesamarbeid som har til formål å auka andelen av gods som vert frakta på sjø. For å oppnå meir gods på sjø må sjøtransporten sin konkurranseevne styrkast.

Samarbeidsløysingar som gjev betre transportkvalitet og reduserte kostnadar for brukarane vil kunne bidra til ein samla sett meir effektiv utnytting av samfunnet sine ressursar.