Du kan også søkja redusert foreldrebetaling for SFO. Les meir om det her. 

Me har ulike ordningar for redusert foreldrebetaling. Du må søkja om dette kvart barnehageår. 

Barnehageåret 2024/2025

Du kan søkja om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid for barnehageåret 2024/25 frå 1. mai. For å vera sikra redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid frå oppstart nytt barnehageår, må du søkja innan 1.juni. 

Søknad

Søknadsskjema om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling  

NB! Søknadar for barnehageåret 2024/2025 vil bli handsama når skatteoppgjeret for 2023 er ferdig. Me hentar skatteoppgjeret elektronisk når det er klart. Dersom me skal handsama søknadane før skatteoppgjeret er klart, kan de sjølv senda inn skattemeldinga for 2023. 

Søskenmoderasjon treng du ikkje søka om, han vert berekna automatisk.

Maksimalpris

Foreldre skal ikkje betala meir enn maksimalprisen for ein barnehageplass.

Maksimalpris for heiltidsplass i barnehage er kr 3 000,-. 

Frå 1. august 2024 vert maksprisen for ein barnehageplass redusert til 2 000 kroner per månad. 

Barnehagane kan sjølv bestemme at pris per månad skal vera lågare enn maksimalprisen. Pris for deltidsplass skal vera lågare enn heiltidsplass. Ta kontakt med din barnehage for informasjon om normal pris.

Barnehagane kan krevja betaling for matpengar i tillegg til maksimalprisen. Det vert ikkje gjeve redusert pris i matpengane.

Har du fleire barn i barnehagen?

Har du fleire barn i barnehage i same kommune, vil du ha rett til søskenmoderasjon. Du har rett til søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i privat eller kommunal barnehage.

Søsken må bu i same hushald. Søskenmoderasjon vert rekna ut etter kva plasstype det enkelte barn har. Han vert berekna slik:

 • For første barn må du betala vanleg pris
 • For søsken nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon
 • Gratis barnehageplass frå og med søsken nummer tre

Merk at du ikkje treng søkja om søskenmoderasjon. Han vert berekna automatisk.

Kven kan få lavare pris?

Det er to moderasjonsordningar for familiar og hushald med låg inntekt. Du må søkja om reduksjon i pris. Sjå eige punkt med informasjon om søknaden og søknadsprosessen og krav til dokumentasjon.

Redusert foreldrebetaling

Ingen hushald skal betala meir enn 6 %  av samla inntekt for ein barnehageplass. Hushald med lågare inntekt enn kr 550 000,- har derfor rett til redusert foreldrebetaling etter søknad. Ordninga gjeld både for private og kommunale barnehagar.

Frå 1. august 2024 vert maksprisen for barnehageplass redusert til kr 2000 per månad. Som følgje av dette vil inntektsgrensa for inntektsgradert foreldrebetaling vera 366 667 kr per år.

Du kan søkja om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid for barnehageåret 2024/25 frå 1.mai. For å vera sikra redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid frå oppstart nytt barnehageår, må du søkja innan 1. juni. 

Gratis kjernetid

Hushald med lågare inntekt enn kr 598 825,- (kr 615 590 frå 1. august) har rett til 20 timar per veke med gratis opphaldstid (kjernetid). Ordninga gjeld for barn i alderen 2-6 år. Ordninga gjeld både for private og kommunale barnehagar og gjeld uavhengig av om du har deltids- eller heiltidsplass. Om nokon har eit tilbod som er 20 timar eller mindre, er tilbodet gratis.

Frå august 2024: Inntektsgrensa for gratis kjernetid for barn i barnehage som er 2-6 år vil vera 642 700 per år. 

Forklaring på sentrale omgrep

Kva meiner me med hushald?

Med hushald meiner me ektefellar, sambuarar og registrerte partnarar. Med sambuar meiner me to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 månadane, eller har felles barn.

Bur barnet fast hos begge foreldra (delt bustad), skal betalinga frå foreldra vere berekna ut frå inntekta til den av foreldra der barnet er folkeregistrert.

Kva dokumentasjon må du leggja fram?

Kommunen hentar sjølv inn gjeldande skattemelding. Det er berre dersom du har betydeleg nedgang i inntekt i forhold til siste skattemelding, at må du senda inn dokumentasjon på dette.

Døme på slik dokumentasjon:

For arbeidstakar:

 • Kopi av dei tre siste lønnsslippane frå arbeidsgjevar. Desse må visa endring i årslønn samanlikna med skattemeldinga
 • Ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der løn kjem fram
 • Ved permisjon utan lønn skal dette dokumenterast

For sjølvstendig næringsdrivande:

 • Stadfesting frå rekneskapsførar/revisor på forventa årsinntekt
 • Husk: Både personinntekt og næringsinntekt skal takast med i berekninga

For arbeidsledige:

 • Kopi av siste utbetaling frå NAV

For studentar:

 • Kopi av studentbevis eller stadfesting frå skulen om skuleplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialklientar/ flyktningar:

 • Kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
 • Om sosialhjelp/flyktninghjelp er einaste ”inntektskjelde”, skal det liggja føre stadfesting på dette frå sosialkontoret/flyktningkontoret.

Søknaden må innehalde informasjon om kven som er i hushaldet. Sjå definisjon av hushald og sambuar under overskrifta omgrep.

Søknadsprosess

Kven kan søkja og til kva kommune?

Du kan søkja om redusert foreldrebetaling når barnet ditt har fått barnehageplass. Føresett som søkjer, må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet. Søknad skal sendast til den kommunen kor barnet er folkeregistrert.

Korleis søkjer du?

Du søkjer om reduksjon i barnehageprisen via elektronisk søknadsskjema som du finn øvst på sida. 

Du kan alternativt senda søknaden til:

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord

Kva er søknadsfristen og sakshandsamingstida?

Du kan søkja om redusert foreldrebetaling gjennom heile året. Dersom du vil sikra at søknaden vert handsama innan nytt barnehageår, må søknad sendast kommunen frå 1. mai og innan 1. juni. Dette på grunn av ferieavvikling og opphoping av søknader på denne tida.

Vedtak om redusert betaling vert gitt frå månaden etter søknadsmånaden, og ut barnehageåret. Føresette som har behov for reduksjon, må derfor senda inn søknad for kvart barnehageår.

Du kan søkja undervegs i barnehageåret dersom det er vesentleg og varig endring i inntekta. Vesentleg og varig endring inneber stort inntektstap som følgje av langtidsarbeidsløyse, endring i hushaldets samansetning eller liknande årsaker.

Eg klarar ikkje finna ut av dette på eiga hand – kan eg få hjelp?

Stord kommune ved fagavdeling oppvekst og kultur kan hjelpa deg med søknaden. Du kan ringja oss eller møta oss på rådhuset. Sjå kontaktinformasjon oppe til høgre.

Om du ønskjer eit møte, må dette avtalast på førehand.