Verksemdene kom med gode tilbakemeldingar om det var eit nyttig kurs.

Dersom di verksemd ønskjer kurs kan du ta kontakt med Hilde Susann Hystad Aadland på e-post: haa@stord.kommune.no  

Tips for god kommunikasjon

Ved å bli møtt med respekt og forståelse, vil personar med demenssjukdom og deira pårørende oppleva tryggleik, friheit og verdigheit.

Her er nokre tips for god kommuniksjon:

 • Ver bevisst på måten du snakkar
  • Bruk korte setningar
  • Tydelig, konkret språk
  • Spør om ein ting om gongen, og vent på svar
 • Sørg for gjensidig kontakt
 • Ver positiv og respektfull
 • Kroppsspråk verkar langt betre enn ord;  eit smil og augekontakt er viktig 
 • Ver ei støtte. Oversjå feil, ver raus og velvillig innstilt i kommunikasjonen. Prøv å forstå det som er meint, ikkje berre det som er sagt
 • Leit etter meininga i orda. Tolk ansiktsuttrykk, gester og handlingar for å forstå kva den andre ønskjer å fortelja