Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning

Landbruksstyresmaktene kan gi forskjellige pålagde oppgåver som skal hindre sjukdom og skade hos planter og dyr. Du kan søkje om erstatning for økonomiske tap i samband med gjennomføring av offentlege pålegg i plante- og husdyrproduksjon.

Tenesteomtale

Erstatningsordninga skal sikre at landbruksføretak ikkje lir tap fordi dei får pålegg frå det offentlege som eit ledd i å oppnå trygg mat og miljøvennleg produksjon. Du kan få erstatning for

 • produksjonstap av plantar og husdyr
 • saneringstiltak
 • tap i ein pålagt opphaldsperiode
 • produksjonstap ved flytterestriksjonar på bier
 • nedfôringskostnader osb. på grunn av radioaktivitet

Målgruppe

Verksemder innan landbruket som

 • er registrerte i Einingsregisteret
 • er registrerte som meirverdigavgiftspliktige
 • kan levere årsoppgåve som landbruksføretak
 • er husdyreigar

Verksemder som ikkje fell inn under målgruppene over, kan likevel få utbetalt erstatning dersom dei har hatt enn omsetnad på minst 20 000 kroner dei siste tolv månadene før pålegget eller restriksjonen blei gjeven.

Kriterium/vilkår

 • Verksemda skal ikkje ha valda tapet forsettleg eller grovt aktløyst
 • Verksemda har oppfylt varslingsplikta
 • Verksemda har gjennomført pålagte tiltak
 • Tapet ikkje kan dekkjast gjennom ei allmenn forsikringsordning eller på annan måte

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du søkjer om erstatning ved å fylle ut eit skjema frå Landbruksdirektoratet.

Vedlegg

 • Kopi av offentleg pålegg eller restriksjon
 • Stadfesting på at heile eller delar av pålegget eller restriksjonen er gjennomført
 • Dokumentasjon over tap
 • Annan nødvendig dokumentasjon

Saksbehandling

Statsforvaltaren skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til statsforvaltaren før klagefristen for vedtaket går ut.

Saksbehandlingstid

Statsforvaltaren skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Høve til å klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til statsforvaltaren innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til statsforvaltaren. Dersom statsforvaltaren lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Statens landbruksforvaltning, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Tenesta oppdatert: 22.03.2021 12:42