Nasjonale prøvar

Obligatoriske prøvar gir informasjon om ferdigheiter i lesing, rekning og engelsk. Ferdigheitene er viktige for læring i alle fag.

Les meir om nasjonale prøvar på udir.no

Standpunktkarakterar 2024

Informasjon om klagerett på standpunktkarakterar og framgangsmåte finn de på Statsforvaltaren i Vestland sine nettsider. 

Informasjonsskriv om klagerett får elevane på 10 trinnet ut samtidig med karakterarket .

Elevane på 9 trinn får standpunktkarakter i mat og helse og vil få ut skjema om klagerett samtidig med karakterarket.

Til deg som er elev på ungdomsskulen . Informasjon frå Statsforvaltaren

Statsforvaltaren: Klage på standpunktkarakterar

Særskild tilrettelegging av eksamen

Elevar med spesielle vanskar kan ha behov for eigne ordningar under den skriftlege eller munnlege eksamen. Ved den skriftlege eksamen kan eleven normalt få inntil 1 klokketime i tillegg til den ordinære tida.  Det kan også tilretteleggjast for lesesvake elevar, slik at oppgåveteksten kan bli lesen opp under eksamen.  På grunnlag av fråsegner av nyare dato frå eleven, føresette og sakkunnige tek rektor i kvart tilfelle avgjerd om kva slags ordningar som skal nyttast.

Søknadsskjema for å søkja om særordning for eksamen finn du her