Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Vedteken reguleringsplan for del av Fv.545 kommunegrense Stord-Fitjar

Kommunestyret vedtok i møte 19.12.2023, sak PS-94/23 detaljregulering for del av Fv.545 kommunegrense Stord-Fitjar, planID 201304. På bakgrunn av at melding om vedtaket sendt den 04.01.2024 ikkje hadde kome fram til alle, blir vedtaket kunngjort på nytt i samsvar med plan og bygningslova §12-12 fjerde ledd.

Kva er ditt transportbehov i Stord kommune?

Mange av  innbyggjarane i Stord seier dei er lite nøgde med det offentlege transporttilbodet. Kommunen treng meir kunnskap om transportbehovet til folk i alle aldrar for å skapa treffsikre ordningar. Me håpar du kan ta nokre minutt til å svara på spørjeundersøkinga.

Registrering av kulturhistoriske sjøbruksbygningar og miljø

I samband med prosjektet «Framtid for kulturhistoriske sjøbruksbygningar i Sunnhordland» blir det gjennomført ei registrering av sjøbruksbygningar i dei åtte kommunane i Sunnhordland. Føremålet er å få oppdatert kunnskap om kulturarva langs sjøen, tilstanden til bygningane, og korleis dei på nytt kan bli ein ressurs for lokal utvikling og verdiskaping.

Tveitevågen på Huglo

Høyring, alkoholpolitisk handlingsplan

Ny forskrift om opningstider for serveringsstader, samt skjenke- og salstider, Stord kommune, Vestland, og nye retningsliner for tildeling av sals- og skjenkeløyve i Stord kommune 2024-2028.

Foto av Stord rådhus.

Høyring og offentleg ettersyn av Norm for uteopphaldsareal ved bustadutbygging

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-14 vert utkast til Norm for uteopphaldsareal ved bustadutbygging lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter førstegongs handsaming i formannskapet Stord kommune 06.12.2023.  

Norma skal erstatta kommuneplanen sine føresegner §§1.21-1.28 om Leike- ute- og opphaldsareal.  

Formannskapet ynskjer innspel til modellar som gir ein frikjøpsordning for uteopphalsareal i Leirvik og Sagvåg sentrum.