Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjeringar

Budsjettinnstilling – alminneleg ettersyn

Med heimel i kommunelova § 45 nr. 3 vert formannskapet sitt framlegg i budsjettet lagt ut til alminneleg ettersyn. Frist for tilbakemelding er 26.11.18.

Høyring - Forskrift om politivedtekter for Stord kommune

Kommunestyret i Stord kommune vedtok på møte 27. september forslag til reviderte forskrifter for politivedtekter for Stord kommune slik dei ligg føre (PS 34/18). Merknadsfrist er 7. desember. 2018

Influensa og pneumokokkvaksinasjon

Personar med risikosjukdom vert tilrådd vaksinasjon mot influensa og pneumokokksjukdom.

Søknad om tilskot til verna kulturminne – frist 1. desember 2018

Tilskotsordninga gjeld istandsettjng av verneverdige kulturminne som er prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern, eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi.

Tilbyr faktura kvar månad

Vil du ha faktura kvar månad? Då må du oppretta AvtaleGiro med e-faktura.

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd i 1991 eller seinare

Unge kvinner er tilrådd vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Vaksinen kan førebyggje livmorhalskreft og førestadium til livmorhalskreft.

Tilbod til den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er ei nasjonal kultursatsing som har som mål å sørgja for profesjonell kunst og kulturformidling av høg kvalitet til eldre.

Stord kommune vil at fleire skal ta imot digital post

9225 innbyggjarane i Stord kommune har endå ikkje teke i bruk digital postkasse. No startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta imot digital post frå kommunen.