Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggjarane vaksinasjon.

Slik registrer du deg i vaksinekø

Dei som er mellom 18 og 64 år og ikkje har høgrisikosjukdom eller underliggjande tilstand som gjer at dei får prioritering utover alder, eller vil få tilbod som prioritert helsepersonell, kan no registrera seg på førehand for å verta kontakta når det er aktuelt med tilbod om vaksine mot koronasjukdom.

Tilbod om vaksine er ikkje avhengig av førehandsregistrering, men det er til hjelp for oss i seinare tildeling av timar under massevaksinering. Om det er vanskar med registreringa så ta kontakt med Koronasenteret på telefon 53496666.

Stord kommune nyttar systemet «Helseboka» for å administrera tilbod om timar for massevaksineringa. Me reknar med at tilbod vil koma frå slutten av mai og utover. 

Dette er eit sikra system med innlogging gjennom ID-porten.

Du gjer følgjande:

  1. Trykk på lenkja under
  2. Registrer opplysningane dine og svar på spørsmåla
  3. Send - og du vert registrert på Stord kommune si vaksinasjonsliste. Du vil då få innkalling på SMS når det er din tur etter prioriteringsreglar som er gjeldande. (Du kan og` registrera deg her om du ikkje ynskjer tilbod om vaksine).

Lenkje til registreringTil registrering i vaksinekø

Kven får tilbod om vaksina?

I veke 16 er det varsla levering av 618 dosar. Me fortset på årskull 1948 og 1949, samt prioriteringsgruppe høg risiko.

I veke 17 er det varsla levering av 474 dosar. Ein vil då vaksinera ferdig årskull 1949, 1950 og starta på dei som er født 1951.

Den einskilde vil få SMS når det er deira tur. På SMS meldinga vil det vera ei lenkje ein skal trykka på og svare på spørsmål knytt til helse, samt stadfesta at ein tek i mot timen til vaksinering. Dette må ein helst gjera innan 24 timar frå motteke SMS. Om du ikkje vil nytta deg av timen så er det viktig at den vert avbestilt. Om ein får vanskar med registreringa så ta kontakt med Koronasenteret på telefon 53 49 66 66.

Dei som er mellom 18 og 64 år og ikkje har høgrisikosjukdom eller underliggjande tilstand som gjer at dei får prioritering utover alder, eller vil få tilbod som prioritert helsepersonell, kan no registrera seg på førehand for å verta kontakta når det er aktuelt med tilbod om vaksine mot koronasjukdom. Du finn meir informasjon om registrering i Helseboka lenger nede på sida.

Dei prioriterte gruppene er vidare:

Alder 65-72 år, samstundes skal personar (18-64 år) som har sjukdommar og tilstandar med høg risiko for alvorleg sjukdom ved koronasmitte vaksinerast
Alder 55-64 år med underliggjande sjukdom/tilstand
Alder 45-54 år med underliggjande sjukdom/tilstand
Alder 18-44 år med underliggjande sjukdom/tilstand
Alder 55-64 år
Alder 45-54 år

Sidan vaksineleveringa og kor mange dosar ein får i kvar leveranse ikkje er kjend på noverande tidspunkt kan ein ikkje informera meir eksakt. Vårt mål er at alle som møter opp til oppsett tid skal få sin vaksine, og meir eksakt informasjon kjem etter kvart som me i Stord kommune får informasjon frå sentrale mynde.

Bebuarar på sjukeheim og omsorgsbustader og innbyggjarar over 73 år har fått tilbod om vaksina.

Tal vaksinerte

Veke Totalt tal koronavaksinar Tal personar er fullvaksinerte med to dosar
15 3872 1280
14 3188 1088 
13 2720 884 
12 2384 794
11 2144 792 
10 1916 768
9 1732 678 
8 1486 490 
7 1081 291
6 840 Alle aktuelle bebuarar ved sjukeheimar og omsorgsbustader er vaksinerte. Heimebaserte tenester vaksinerer vidare dei som ikkje kjem seg til vaksinestad.

 

Folketal per årstal
Fødselsår Tal innbyggjarar
1942 108
1943 113
1944 143
1945 135
1946 183
1947 165
1948 163
1949 205
1950 161
1951 187
1952 200
1953 194
1954 169
1955 194

Om vaksineringa

Vaksinasjonsdagar kvar veke er onsdag til fredag. Inntil vidare er det berre Pfizer Biontech vaksine som vert levert til innbyggjarane på Stord.

  • Vaksineringa er gratis og frivillig
  • Ein skal ha to dosar med minimum 21 dagar mellom 1. og 2. dose. Ved første dose vert det avtalt tid for 2. dose
  • Dersom dei står på blodtynnande medisin, bør ein vente med dagsdosen til etter at dei har fått vaksinen. Dette gjeld ikkje Albyl E.
  • Ein må vera frisk ved frammøte det vil sei utan luftvegssymptom, hoste eller feber.
  • Ein må ikkje ha vore i utlandet eller i kontakt med Covid positive personar siste 10 dagar.

Koronavaksine på 1-2-3 på ulike språk 

Slik tek me kontakt med deg

Den einskilde vil få SMS frå Helseboka når det er deira tur. Helseboka er eit system for å administrera tilbod om timar for massevaksineringa

På SMS meldinga frå Helseboka vil det vera ei lenkje ein skal trykka på og svare på spørsmål knytt til helse, samt stadfesta at ein tek i mot timen til vaksinering. Dette må ein gjera innan 24 timar frå motteke SMS.

Oppmøte for vaksine

Vaksineringa er på Vikahaugane sportsenter.

Vaksinasjonsdagar kvar veke er onsdag til fredag.