Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggjarane vaksinasjon.

Registrer deg i vaksinekø

Dei som er mellom 18 og 64 år og ikkje har høgrisikosjukdom eller underliggjande tilstand som gjer at dei får prioritering utover alder, eller vil få tilbod som prioritert helsepersonell,  registrera seg på førehand for å verta kontakta når det er aktuelt med tilbod om vaksine mot koronasjukdom.

Om det er vanskar med registreringa så ta kontakt med Koronasenteret på telefon 53 49 66 66.

Personvern

Stord kommune nyttar systemet «Helseboka» for å administrera tilbod om timar for massevaksineringa. Når du registerer deg samtykker du til at Stord kommune kan lagra opplysingar om deg. Helsepersonell som yt helse- og omsorgstenester, har plikt til å registrera opplysingar i journal for den enkelte innbyggjar. Opplysingane vert lagra så lenge det er naudsamt. Oppretting av pasientjournal og lagring av helseopplysninger er basert på heimel i lov: helsepersonellova §§ 39 og 40, pasientjournallova, pasientjournalforskrifta og GDPR artikkel 6 (1) bokstav c og artikkel 9 (2) bokstav g.

Dette er eit sikra system med innlogging gjennom ID-porten.

Registrer deg i vaksinekø:

 1. Trykk på lenkja under
 2. Registrer opplysningane dine og svar på spørsmåla
 3. Send - og du vert registrert på Stord kommune si vaksinasjonsliste. Du vil då få innkalling på SMS når det er din tur etter prioriteringsreglar som er gjeldande. (Du kan og` registrera deg her om du ikkje ynskjer tilbod om vaksine).

Lenkje til registreringTil registrering i vaksinekø 

Når er det din tur? - Vaksineprogram

Vaksinasjon går føre seg kvar veke torsdag og  fredag på Vikahaugane sportsenter. Det Pfizer Biontech vaksine som vert levert til innbyggjarane på Stord.

Dei  som ønskjer vaksine, må registrera seg i vaksinekø. Meir informasjon og lenke til registrering finn du under avsnittet  "Register deg i vaksinekø".  Det er no 6354  personar som har registrert seg for vaksine.

 I veke 28 er det levering av 624 dosar fordelt slik:

 • 522 til dose 2
 • 102 til dose i prioriteringsgruppe 9

I veke 29 er det levering av 1064 dosar fordelt på:

 • 1. dose i prioriteirngsgruppe 9
 • prioriteringsgruppe 10a (24-18 år) og 10b (44-40 år)
 • 10% til pedagogisk personell i skular og barnehagar

Time til 2. dose vert sett opp til gjeldande retningsliner, me kan ikkje endra desse. Forkorting av intervall til dose 2 vert ikkje gjort av andre årsaker enn helsemessige grunnar.

Om du ikkje vil nytta deg av timen så er det viktig at den vert avbestilt slik at andre kan nytta seg av timen. Om du får vanskar med registreringa så ta kontakt med Koronasenteret på telefon 53496666.

Dei prioriterte gruppene er vidare:

 • Gruppe 9: Alder 54-45 år – alle i denne gruppa skal no ha fått tilbod om time til vaksine
 • Gruppe 10 a og b: Alder 18-24 år og 40-44 år – vaksineringa i dei to gruppene skjer parallelt. Dei eldste fyrst.
 • Gruppe 11: Alder 25-39 år

Sidan vaksineleveringa og kor mange dosar ein får i kvar leveranse ikkje er kjend på noverande tidspunkt kan ein ikkje informera meir eksakt. Vårt mål er at alle som møter opp til oppsett tid skal få sin vaksine, og meir eksakt informasjon kjem etter kvart som me får informasjon frå sentrale mynde.

Oppmøtestad for vaksinering

Vikahaugane Fleirbrukshall
Vikahaugen 17
5411 Stord

Kart - Vaksinering

 

Vaksinering av studentar

Er du student og oppheld deg i Stord kommune i sommar, kan du få vaksine her. I samband med at du får dose 1, vil du automatisk verta sett opp 12 veker etterpå til dose 2.

Dersom du studerer ein annan stad enn i Stord kommune og ikkje har høve til å kome til Stord  for å få dose 2

 • Er du sjølv ansvarleg for å ordne dose 2 i kommunen du studerer i. Det vil bli lagt til rette for 2. dose-vaksinasjon av bortebuande studentar i studiekommunen.
 • Er du sjølv ansvarleg for å avlyse timen du har fått frå Stord kommune

Vi tilbyr også vaksine til studentar som studerer i Stord kommune, men som er heimehøyrande andre stader i landet. Dei må, etter studiestart, registrera seg i «vaksinekø» gjennom Stord kommune si nettside og får seinare tilbod om time.

Er du heimehøyrande i Stord kommune, men skal til utlandet og studere til hausten, legg vi til rette så langt det let seg gjere, for at du skal få både dose 1 og 2 før du reiser.

Ta kontakt med oss på telefon 53496666 eller send oss e-post: post@stord.kommune.no, om du som student har spørsmål kring denne ordninga.

Tal vaksinerte

Tal vaksinerte

Veke Totalt tal koronavaksinar Tal personar er fullvaksinerte med to dosar
29 14823 6113
28 13746 5904
27 13122 5382
26 12528 5101
25 11700 4873
24 10650 4548
23 9918 4086
22 9056 3360
21 7736 2628
20 6974 2112
19 6260 1626
18 5684 1436
17 5210 1286
16 4490 1280
15 3872 1280
14 3188 1088 
13 2720 884 
12 2384 794
11 2144 792 
10 1916 768
9 1732 678 
8 1486 490 
7 1081 291
6 840 Alle aktuelle bebuarar ved sjukeheimar og omsorgsbustader er vaksinerte. Heimebaserte tenester vaksinerer vidare dei som ikkje kjem seg til vaksinestad.

 

Folketal per årstal
Fødselsår Tal innbyggjarar
1942 108
1943 113
1944 143
1945 135
1946 183
1947 165
1948 163
1949 205
1950 161
1951 187
1952 200
1953 194
1954 169
1955 194

Om vaksineringa

Vaksinasjonsdagar kvar veke er torsdag og fredag. Inntil vidare er det berre Pfizer Biontech vaksine som vert levert til innbyggjarane på Stord.

 • Vaksineringa er gratis og frivillig
 • Ein skal ha to dosar med minimum 21 dagar mellom 1. og 2. dose. Ved første dose vert det avtalt tid for 2. dose
 • Dersom dei står på blodtynnande medisin, bør ein vente med dagsdosen til etter at dei har fått vaksinen. Dette gjeld ikkje Albyl E.
 • Ein må vera frisk ved frammøte det vil sei utan luftvegssymptom, hoste eller feber.
 • Ein må ikkje ha vore i utlandet eller i kontakt med Covid positive personar siste 10 dagar.

Koronavaksine på 1-2-3 på ulike språk