Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggjarane vaksinasjon.

Registrer deg i vaksinekø

Dei som er mellom 16 og 64 år og ikkje har høgrisikosjukdom eller underliggjande tilstand som gjer at dei får prioritering utover alder, eller vil få tilbod som prioritert helsepersonell,  registrera seg på førehand for å verta kontakta når det er aktuelt med tilbod om vaksine mot koronasjukdom.

Om det er vanskar med registreringa så ta kontakt med Koronasenteret på telefon 53 49 66 66.

Personvern

Stord kommune nyttar systemet «Helseboka» for å administrera tilbod om timar for massevaksineringa. Når du registerer deg samtykker du til at Stord kommune kan lagra opplysingar om deg. Helsepersonell som yt helse- og omsorgstenester, har plikt til å registrera opplysingar i journal for den enkelte innbyggjar. Opplysingane vert lagra så lenge det er naudsamt. Oppretting av pasientjournal og lagring av helseopplysninger er basert på heimel i lov: helsepersonellova §§ 39 og 40, pasientjournallova, pasientjournalforskrifta og GDPR artikkel 6 (1) bokstav c og artikkel 9 (2) bokstav g.

Dette er eit sikra system med innlogging gjennom ID-porten.

Registrer deg i vaksinekø:

  1. Trykk på lenkja under
  2. Registrer opplysningane dine og svar på spørsmåla
  3. Send - og du vert registrert på Stord kommune si vaksinasjonsliste. Du vil då få innkalling på SMS når det er din tur etter prioriteringsreglar som er gjeldande. (Du kan og` registrera deg her om du ikkje ynskjer tilbod om vaksine).

Lenkje til registreringTil registrering i vaksinekø 

Vaksineprogram veke 42

Stad: Bandadalsplassen 3

Dag: fredagar

Om du ikkje har registrert deg i vaksinekø, så gjer det så snart som mogleg. 

Tilbod om 3. dose for dei med alvorleg nedsett immunforsvar eller immunreduserande behandling

Ta kontakt med koronasenteret for tildeling av time, tlf 53 49 66 66 klokka 09.00 - 15.00 måndag til fredag. 

Dokumentasjon på sjukdom eller aktuell medisinbruk for dei som skal ha dose 3, vert teken med til vaksinetimen.

Tilbod om 3. dose til dei over 65 år 

Me startar no med personar i sjukeheim og på omsorgssenter. Det kjem meir informasjon for andre etter kvart. 

Det vert elles vist til nettsida www.fhi.no eller informasjon gjennom andre kjelder om 3. vaksinedose, og kven dette gjeld.

Vaksinering av barn og unge under 18 år

Born og unge under 18 år vil får tilbod om Pfizer vaksine. Alle under 16 år må ha samtykkje frå begge føresette for å få tilbodet. Dei som er i gruppa 12-15 år vil i første omgang få berre ein dose. Vaksineringa vil gå føre seg på skulane og det kjem meir informasjon om dette direkte til dei einskilde.

 

Barn og unge 12-17 år med høg risiko for alvorleg sjukdom ved koronasmitte

Barn og unge 12-17 år med høg risiko for alvorleg sjukdom ved koronasmitte skal ha tilbod om vaksine mot koronasjukdom. Statistisk gjeld dette berre om lag 10 personar i Stord kommune. Risiko er knytt til særlege nevrologiske sjukdommar, medfødde syndrom og muskelsjukdom. Det gjeld og aktiv kreftsjukdom, blodkreft siste 5 år og nyleg gjennomgått kreftbehandling. Down syndrom er og del av denne gruppa. Meir informasjon ligg på www.helsenorge.no.

Helsesjukepleiar tek kontakt med dei me har skaffa oss oversyn over, med tilbod om vaksine. Dei som trur dei har barn i familien som er aktuelle, kan ta kontakt med leiande helsesjukepleiar Jorunn Hystad på E-post: jorunn.hystad@stord.kommune.no eller tlf.94794288. Det vert deretter gjort avtale om vaksinering ev.

Dei som er usikre kan drøfta dette med fastlegen til barnet eller sjukehuslege/avdeling som barnet har kontakt med, for nærare rådgjeving.

Oppmøtestad for vaksinering

Leirvikstova

Bandadalsplassen 3

5417 Stord

Kart:

Vaksinering av studentar

Er du student og oppheld deg i Stord kommune i sommar, kan du få vaksine her. I samband med at du får dose 1, vil du automatisk verta sett opp 12 veker etterpå til dose 2.

Dersom du studerer ein annan stad enn i Stord kommune og ikkje har høve til å kome til Stord  for å få dose 2

  • Er du sjølv ansvarleg for å ordne dose 2 i kommunen du studerer i. Det vil bli lagt til rette for 2. dose-vaksinasjon av bortebuande studentar i studiekommunen.
  • Er du sjølv ansvarleg for å avlyse timen du har fått frå Stord kommune

Vi tilbyr også vaksine til studentar som studerer i Stord kommune, men som er heimehøyrande andre stader i landet. Dei må, etter studiestart, registrera seg i vaksinekø gjennom Stord kommune si nettside og får seinare tilbod om time.

Er du heimehøyrande i Stord kommune, men skal til utlandet og studere til hausten, legg vi til rette så langt det let seg gjere, for at du skal få både dose 1 og 2 før du reiser.

Ta kontakt med oss på telefon 53 49 66 66 om du som student har spørsmål kring denne ordninga.

Tal vaksinerte

 

Veke Totalt tal / % koronavaksinar Tal eller % personar er fullvaksinerte med to dosar
per 26.09.21 90 % 85 %
per 19.09.21 89,7 % 83,5 %
per 07.09.21 88,9 % 75,2 %
32 18989 7439
31 17646 6442
30 16163 6151
29 14823 6113
28 13746 5904
27 13122 5382
26 12528 5101
25 11700 4873
24 10650 4548
23 9918 4086
22 9056 3360
21 7736 2628
20 6974 2112
19 6260 1626
18 5684 1436
17 5210 1286
16 4490 1280
15 3872 1280
14 3188 1088 
13 2720 884 
12 2384 794
11 2144 792 
10 1916 768
9 1732 678 
8 1486 490 
7 1081 291
6 840 Alle aktuelle bebuarar ved sjukeheimar og omsorgsbustader er vaksinerte. Heimebaserte tenester vaksinerer vidare dei som ikkje kjem seg til vaksinestad.

 

Folketal per årstal
Fødselsår Tal innbyggjarar
1942 108
1943 113
1944 143
1945 135
1946 183
1947 165
1948 163
1949 205
1950 161
1951 187
1952 200
1953 194
1954 169
1955 194

Om vaksineringa

Vaksinasjonsdagar kvar fredag. 

  • Vaksineringa er gratis og frivillig
  • Ein skal ha to dosar med minimum 21 dagar mellom 1. og 2. dose. Ved første dose vert det avtalt tid for 2. dose
  • Dersom dei står på blodtynnande medisin, bør ein vente med dagsdosen til etter at dei har fått vaksinen. Dette gjeld ikkje Albyl E.
  • Ein må vera frisk ved frammøte det vil sei utan luftvegssymptom, hoste eller feber.
  • Ein må ikkje ha vore i utlandet eller i kontakt med Covid positive personar siste 10 dagar.

Koronavaksine på 1-2-3 på ulike språk