Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnevernet - Hjelpetiltak

Treng barnet di hjelp? Treng familien hjelp til å meistre ein vanskeleg kvardag? Barnevernet kan hjelpe barn og støtte familiar på mange måtar. 

Tenesteomtale

Når du får hjelp av barnevernet, vil det stort sett skje i heimen. Det er berre i sjeldne tilfelle at det er betre for barnet å bu ein annan stad. Det meste av barnevernet sitt arbeid er å støtte og styrkje foreldre til å meistre kvardagen saman med barna sine.
Hjelpetiltak frå barnevernet kan vere
  • Råd og stønad til familien
  • Styrking av barnet sin sosiale kompetanse
  • Styrking av samspelet mellom foreldre og barn
  • Støttekontakt for barnet
  • Barnehageplass eller gjestingsheim
  • Frivillig plassering hos ein fosterheim eller ein institusjon.
Når hjelpetiltaka er i gong, vil barnevernet følgje med på om hjelpa fungerer eller om det er behov for nye tiltak. Barnevernet vil også lage ein plan for tiltaka og for oppfølginga av barnet og familien. Planen skal skildre kva som er målet med hjelpetiltaka, kva dei skal innehalde, og kor lenge dei er meinte å vare. 

Målgruppe

Barn under 18 år. Etter fylte 18 år og når ungdomen sjølv ønskjer det, kan hjelpetiltak fortsetje fram til fylte 25 år.

Kriterium/vilkår

For å få hjelpetiltak frå barnevernet, må behovet vere større enn det som er vanleg for dei fleste andre barn og dei fleste andre familiar. Barnevernet gjer ei vurdering basert på barnet sin omsorgssituasjon eller barnet si åtferd.

Pris for tenesta


Samarbeidspartnarar


Lover

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt barnevernlova kapittel 3, § 8-1 og kapittel 12. 

Barnevernsloven

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du kan kontakte barnevernet i kommunen du bur i og be om ein samtale. I samtalen vil barnevernet kartleggje kva slags hjelp og støtte familien din treng.

Saksbehandling

Avgjerd om å gi hjelpetiltak skal gjerast gjennom eit skriftleg vedtak, eit enkeltvedtak. Dersom barnevernet avgjer å ikkje gi hjelpetiltak, er det også eit enkeltvedtak. Vedtaket vil vise til faktiske opplysingar, barnevernet sine vurderingar og barnet sine eigne meiningar. Det skal kome tydeleg fram korleis barnevernet har vurdert barnet sitt beste og omsynet til familien. 
 
Foreldre med foreldreansvar har rett til å få informasjon om alle vedtak som treffest.
 
Barnet skal heile tida få forståeleg informasjon og skal skal få høve til å kome med synspunkta og meiningane sine.  
 
Familien og nettverket til barnet vil bli involverte så langt det er til det beste for barnet.
 
Barnevernet skal ta omsyn til <UKJENT:etnisitet>, kulturen, språket og religionen til barnet.
 
Barnevernet skal føre ein journal for kvart enkelt barn. Journalen skal innehalde alle vesentlege faktiske opplysingar og barnevernsfaglege vurderingar som barnevernet byggjer saksbehandlinga si på og som kan ha verdi for dei avgjerdene og vedtaka som treffest.

Saksbehandlingstid

Barnevernet skal behandle saka så snart som mogeleg.  Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det er truleg at vedtaket blir fatta.
 

Høve til å klage

Hvis du er misfornøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Kommunen har plikt til å hjelpe deg med klaga, dersom du ber om det. Opprettheld kommunen si avgjerd, blir saka send vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klaga skal takast til følgje.

Tenesta oppdatert: 30.12.2022 15:43