ALKOHOLLOVEN 

Vedtak om godkjenning av personar ved styrarskifte, jf. § 1-7 c)

Gjeld NN , f. 00.00.0000 

Vedtak:

Med heimel i alkohollova § 1-7c), samt alkoholpolitiske retningsliner for Stord kommune datert 22.03.12., er det fatta slikt vedtak

NN, f. 00.00.0000, får … 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:…

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

Lovgrunnlag:

Alkoholloven § 1-7c. Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter kapittel 6.

Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning etter § 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling etter § 4-5.

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

Ved vurderingen av styrers og stedfortreders vandel etter fjerde ledd, kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år.

På anmodning fra bevillingsmyndigheten har styrer og stedfortreder plikt til å legitimere seg.

Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandels- og kvalifikasjonskravene, herunder om betaling for avleggelse av prøve. Departementet kan gi forskrifter om det nærmere innholdet i styrers og stedfortreders plikt til å sikre at bevillingen utøves i henhold til bestemmelser gitt i medhold av denne lov.”

Her må også alkoholpolitiske retningsliner for Stord kommune datert 22.03.12.nemnast.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Personal- og organisasjonssjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

         

***

 

Vedtak om mellombels inndraging av løyve, jf. § 1-8

Gjeld NN, f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i alkohollova § 1-8, samt alkoholpolitiske retningsliner for Stord kommune datert 22.03.12., er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:…

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Alkoholloven § 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål.

Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen.

En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, eller dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven § 349a.

En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. Departementet gir forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd.

Statlige skjenkebevillinger kan når som helst inndras av departementet, selv om vilkårene etter første ledd ikke foreligger.”

 

Her må også alkoholpolitiske retningsliner for Stord kommune datert 22.03.12. nemnast.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Personal- og organisasjonssjef*

 

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

           

 

Vedtak om skjenkeløyve for kortare periode, jf. § 4-4

Gjeld NN, f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i alkohollova § 4-4, samt alkoholpolitiske retningsliner for Stord kommune datert 22.03.12., er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:…

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Alkoholloven § 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker.
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.
Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning.

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00.
Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke fastsettes utover den tid det kan skjenkes annen alkoholholdig drikk.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne paragraf.”

Her må alkoholpolitiske retningsliner for Stord kommune nemnast.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Personal- og organisasjonssjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

            ***

 

 

Vedtak om skjenkeløyve i slutta lag, jf. §§ 4-2, andre ledd og 4-5

Gjeld NN, f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i alkohollova §§ 4-2, 2 ledd og 4-5, samt alkoholpolitiske retningsliner for Stord kommune datert 22.03.12., er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:…

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

“Alkoholloven § 4-2. Omfanget av bevillingen.
Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 eller all alkoholholdig drikk.
Bevillingen kan være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltakere i sluttet selskap.

Bevillingen kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen gjelder, for skjenking i egen virksomhet.

Bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning, jf. § 1-6 annet ledd, kan ikke utvides til å omfatte tillatelse til innførsel for skjenking i egen virksomhet. Også statlige skjenkebevillinger kan utvides til å omfatte slik innførsel. Bestemmelsene i lovens kapittel 1 og 4 får anvendelse så langt de passer.

Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet.

Tilvirkning på grunnlag av kommunal tillatelse knyttet til en skjenkebevilling, kan ikke utøves i samme anlegg som tilvirkning etter lovens kapittel 6.

Alkohollova § 4-5. Ambulerende skjenkebevilling.

Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. En ambulerende bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet

 

Her må også alkoholpolitiske retningsliner for Stord kommune datert 22.03.12., nemnast.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Personal- og organisasjonssjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

 ***

Vedtak om skjenkeløyve i slutta lag, jf. §§ 4-2, tredje ledd og 4-5

Gjeld NN, f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i alkohollova §§ 4-2, 3. ledd og 4-5, samt alkoholpolitiske retningsliner for Stord kommune datert 22.03.12., er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:…

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

“Alkoholloven § 4-2. Omfanget av bevillingen.
Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 eller all alkoholholdig drikk.
Bevillingen kan være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltakere i sluttet selskap.

Bevillingen kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen gjelder, for skjenking i egen virksomhet.

Bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning, jf. § 1-6 annet ledd, kan ikke utvides til å omfatte tillatelse til innførsel for skjenking i egen virksomhet. Også statlige skjenkebevillinger kan utvides til å omfatte slik innførsel. Bestemmelsene i lovens kapittel 1 og 4 får anvendelse så langt de passer.

Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet.

Tilvirkning på grunnlag av kommunal tillatelse knyttet til en skjenkebevilling, kan ikke utøves i samme anlegg som tilvirkning etter lovens kapittel 6.

Alkohollova § 4-5. Ambulerende skjenkebevilling.

Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. En ambulerende bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet

 

Her må også alkoholpolitiske retningsliner for Stord kommune datert 22.03.12., nemnast.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Personal- og organisasjonssjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

 ***

           

 

Vedtak om skjenkeløyve ved einskildhøve, jf. § 4-5

Gjeld NN, f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i alkohollova § 4-5, samt alkoholpolitiske retningsliner for Stord kommune datert 22.03.12., er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:…

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Alkohollova § 4-5. Ambulerende skjenkebevilling.

Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. En ambulerende bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet.

 

Her må også alkoholpolitiske retningsliner for Stord kommune datert 22.03.12., nemnast.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

 

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Personal- og organisasjonssjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

BARNEHAGELOVEN

 

Vedtak om godkjenning av barnehagar, jf. § 10

Gjeld NN barnehage v/eigar

 

Vedtak:

Med heimel i barnehagelova § 10, er det fatta slikt vedtak:

NN, barnehage v/eigar, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Barnehagelova § 10. Godkjenning
Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2.
Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid.”

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

 Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

 

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Barnehagefagleg rådgjevar

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

           

 

VEDTAK OM OPPTAK AV BARN I BARNEHAGE, JF. § 12, 1 LEDD

VEDTAK OM OPPTAK AV BARN I BARNEHAGE, JF. § 12, 1 ledd

Vedtak:
Med heimel i barnehagelova § 12, 1 ledd, 2 pkt., samt forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage av 16.12.05., nr. 1477., er det fatta slikt vedtak:

Barn:

Tilbod:

Styrar:

Bruk vedlagte slipp for å stadfeste om du tek imot/ikkje tek imot plassen, snarast mogeleg og seinast innan 10 dagar. Dersom me ikkje får melding innan fristen, mister du retten til tildelt plass.

Barnet har plassen til han vert sagt opp eller barnet byrjar på skulen. Oppseiingsfristen er regulert i barnehagen sine vedtekter. Det vert teke atterhald om endringar i pris, type tilbod og vedtekter.

Lovgrunnlag:
Barnehageloven §§ 12, 12a og 13 om samordna opptaksprosess, rett til plass i barnehage og prioritet ved opptak.

Grunngjeving for vedtaket:
Det er søkt innan lokal frist og barnet fyller vilkåra for rett til barnehageplass.

Klagerett:
Vedtaket kan påklagast til Klagenemnda i Stord kommune, jf. forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage av 16.12.05., nr. 1477. § 8, og Reglement for delegasjon av avgjerdsmynde pkt. 8. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten jf. forskrifta § 9.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________
Barnehagefagleg rådgjevar

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

SVAR PÅ TILBOD OM BARNEHAGEPLASS

 

Plassen vert         Motteken  /  Ikkje motteken

Barn:                   BarnNamn

Tildelt plass:         VerksemdNamn_ _TypeTilbod_

 

Dersom barnet ikkje har fått plass i barnehagen som var alternativ 1, ynskjer du framleis å stå på venteliste til denne barnehagen?

 

Ja      Nei

 

Eg/me er merksam på at oppseiingsreglane gjeld frå den dato eg/me tek imot plassen.

 

_______________               _________                _____________________          Stad                                  Dato                                Underskrift

 

 

 

Denne meldinga skal sendast til:

 

Stord kommune,

Utviklingsgruppa - barnehage

Postboks 304,

5402 Stord

 

 


FØREHANDSVARSEL - 
Vedtak om sats, jf. § 14, jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager §§ 9 og 3, 3 ledd

 

Med heimel i barnehagelova § 14, jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 9, vurderer Stord kommune å fatta slik vedtak:

Vedtak om driftstilskotssats til privat ordinær barnehage:

Stord kommune har vedteke at driftstilskotsssatsane for ordinære private barnehagar er kroner FYLL INN SATS per heltidsplass for barn 0-2 år og kroner FYLL INN SATS for barn 3-6 år i FYLL INN TILSKUDDSÅR.

I berekninga som ligg til grunn for tilskotssatsen, har me nytta makspris for foreldrebetaling i forslaget til statsbudsjett. Maksprisen for foreldrebetaling vert endeleg fastsett i statsbudsjettet. Me tek forbehold om at vedtaket kan verta omgjort, dersom endeleg makspris vik frå føreslegen makspris, jf. forvaltningslova § 35 siste ledd. 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Lovgrunnlag:

Kommunen sitt tilskot til private barnehagar er regulert av barnehagelova § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Kommunen skal fatta vedtak om satsar til private barnehagar i kommunen innan 31. oktober i året før tilskotssåret etter forskrifta § 9. Det er kommunen sine faktiske driftsutgifter og barnetalet i eigne ordinære barnehagar frå to år før tilskotssåret, jf. § 3, som skal leggjast til grunn i berekninga av satsane.

Når kommunen har funne brutto ordinære driftsutgifter i kommunale barnehagar i regnskapsåret, skal den leggja til eit pensjonspåslag etter § 4 og eit administrasjonspåslag i samsvar med § 5. Pensjonsutgifter inkludert arbeidsgjevaravgift på pensjonsutgifta i kommunen sine ordinære barnehagar, skal trekkjast frå i berekninga av driftstilskot. Årsaka etil dette er at det skal bereknast eit eige påslag for pensjonsutgifter. Også utgifter til administrasjon skal trekkjast ut, då det skal bereknast eit eige påslag for administrasjonsutgifter.

Pensjonspåslaget skal utgjere 13 prosent av lønsutgiftene, fråtrukke pensjonsutgift og arbeidsgjeveravgift på pensjonsutgifta. Administrasjonspåslaget skal vera 4,3 prosent av brutto driftsutgifter.

Kommunen skal også prisjustere driftsutgiftene med kommunal deflator for året før tilskotssåret og kommunal deflator for tilskotssåret, jf. § 10. På denne måten vert det teke omsyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren fram til og med tilskotsåret. Me omtalar innhaldet i desse reglane nærare i samband med den konkrete bruken nedanfor.

Me gjer merksam på at satsane til kapitaltilskotet vert fastsett av Kunnskapsdepartementet i forskrifta § 6.

 

Grunngjeving for satsvedtaket:

Driftsutgifter

Kommunen skal berekne driftstilskotet ut frå «gjennomsnittlige driftsutgifter per heiltidsplass i tilsvarande kommunale barnehagar, fråtrekt administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgjevaravgift på pensjonsutgifter», jf. forskrifta § 3 første ledd. Grunnlaget for berekninga er kommunerekneskapet frå to år før tilskotsåret. Det er kommunen sine faktiske driftsutgifter til barnehage som skal vera med i berekninga.

(Kommunen har plikt til å grunngje vedtaket etter forvaltningslova § 25. Det betyr at du skal forklare kvifor utgifter er halde utanfor eller teke med i berekninga av tilskotssatsen. Nedanfor er det nokre døme på korleis dette kan gjerast. Døma er ikkje ei uttømmande liste over driftsutgiftene. Kommunen er ansvarleg for at samlege faktiske driftsutgifter i eigne barnehagar er med i berekninga.

Utgift til bygging og rivning av midlertidige lokale vert ikkje rekna som ein «driftsutgift», jf. merknadene til forskrifta § 3. Desse utgiftene er difor ikkje ein del av berekningsgrunnlaget. Det utgjer kroner XX.

Ein person har jobba som vikar i kommunen. Av dette utgjer 80 prosent av arbeidet aktivisering og servicestenester ovanfor eldre og personar med funksjonsnedsetjingar og 20 prosent er arbeid i kommunal barnehage. Utgiftene til vikaren er i sin heilskap ført under aktivisering og servicetenester ovanfor eldre og personar med funksjonsnedsetjingar i kommunerekneskapet. Då vikaren har arbeidd 20 prosent i barnehage, er 20 prosent av utgiftene knytt til vikaren med i tilskotsberekninga. Det utgjer kroner XX.  

Utgifter ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov er ikkje «driftsutgifter» fordi desse utgiftene vert utløyst av det enkelte barn sitt behov. Dette gjeld m.a. utgifter til tiltak for barn med nedsett funksjonsevne, utgifter til spesialpedagogisk hjelp og utgifter til tiltak for å betre språkforståing blant minoritetsspråklege barn i førskulealder. Utgifter ved slike tiltak i kommunale barnehagar er difor halde utanfor i tilskotsberekninga. Det utgjer kroner XX.)

Brutto driftsutgifter i kommunale barnehagar FYLL INN REGNSKAPSÅR 
-        Driftsutgifter til særskilt tilrettelegging FYLL INN REGNSKAPSÅR 
= Brutto driftsutgifter utan særskilt tilrettelegging 
-        Faktiske administrasjonsutgifter, pensjon og arbeidsgjevaravgift på pensjon FYLL INN REGNSKAPSÅR 
= Brutto ordinære driftsutgifter i kommunale barnehagar FYLL INN REGNSKAPSÅR 

 

Pensjonspåslag

Etter forskrifta § 4 første ledd skal kommunen gje eit påslag for pensjonsutgifter på 13 prosent av lønsutgiftene i dei kommunale ordinære barnehagane, fråtrekt pensjonsutgift og arbeidsgjevaravgift på pensjonsutgifta. Lønsutgiftene omfattar fastløn, løn til vikarar, løn til ekstrahjelp, overtidsløn, anna løn og trekkpliktige godtgjersler, løn vedlikehald, løn reinhald, godtgjersler folkevalde og trekkpliktige/opplysningspliktig ikkje arbeidsgjevaravgiftspliktig løn og feriepengar.

Grunnlaget for pensjonspåslag er kroner FYLL INN. FYLL INN kommune er plassert i sone FYLL INN ved berekning av arbeidsgjevaravgift. Pensjonspåslaget inkludert arbeidsgjevaravgift blir:

Grunnlag pensjonspåslag 
Pensjonspåslag ekskl. arbeidsgjevaravgift (13 % av grunnlaget) 
+ Arbeidsgjevaravgift, FYLL INN PROSENT UT FRÅ SONE 
= pensjonspåslag inkl. arbeidsgjevaravgift 

 

Administrasjonspåslag

Kommunen skal gi eit påslag for administrasjonsutgifter på 4,3 prosent av faktiske brutto driftsutgifter, medrekna pensjonspåslaget etter § 4.

Brutto driftsutgifter er her faktiske brutto driftsutgifter i kommunale barnehagar, fråtrekt administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgjevaravgift på pensjonsutgifter, samt utgifter til særskilt tilrettelegging.

Administrasjonspåslaget blir da:

Brutto driftsutgifter FYLL INN REGNSKAPSÅR 
+ Pensjonspåslag inkl. arbeidsgjevaravgift 
= Grunnlag administrasjonspåslag 
Administrasjonspåslag (4,3 % av grunnlaget) 

 

Prisjustering av driftsutgifter, pensjonspåslag og administrasjonspåslag

I og med at grunnlaget for tilskotssatsane baserer seg på utgifter to år tilbake tid FYLL INN REGNSKAPSÅR, må dette prisjusterast med kommunal deflator for både FYLL INN ÅRET FØR TILSKOTSÅRET og FYLL INN TILSKOTSÅRET. I Nasjonalbudsjettet FYLL INN TILSKOTSÅRET er kommunal deflator høvesvis FYLL INN prosent og FYLL INN prosent for FYLL INN ÅRET FØR TILSKOTSÅRET og FYLL INN TILSKOTSÅRET.

Sum ordinære driftsutgifter, pensjonspåslag og adm.påslag 
Deflatorjustering FYLL INN ÅRET FØR TILSKOTSÅRET (X,X) prosent 
= Grunnlag deflatorjustering FYLL INN ÅR 
Deflatorjustering FYLL INN TILSKOTSÅRET (X,X) prosent 
= Deflatorjusterte driftsutgifter FYLL INN TILSKOTÅRET 

 

Forskrifta § 10 regulerer prisjustering av grunnlaget for tilskotssatsane med kommunal deflator i tilskotsberekninga.

Opphaldstimar og heiltidsplassar – små og store barn

Forskrifta § 3 tredje ledd slår fast at kommunen skal berekne tal heiltidsplasser i ordinære kommunale barnehagar. Dette kan gjerast på to måtar. Kommunen kan enten berekne tal heiltidsplassar i kommunale barnehagar med eigne teljinger gjennom rekneskapsåret eller med bruk av eit vektagjennomsnitt av årsmeldinga frå året før rekneskapsåret og årsmeldinga frå reknekapsåret.

Stord kommune har valgt å berekne barnetalet i dei kommunale barnehagane ut frå eit vekta gjennomsnitt av årsmeldinga frå året før rekneskapsåret og årsmeldinga frå rekneskapsåret.

Årsmeldinga frå året før regnskapsåret vert vekta med 7/12, og årsmeldinga frå regnskapsåret vert vekta med 5/12. Dette tek omsyn til at det skjer fleire endringar i barnetalet i barnehagane ved oppstart av nytt barnehageår i august. Summen av vektinga utgjer barnetalet i kommunale ordinære barnehagar to før tilskotsåret.

I årsmeldinga frå dei kommunale barnehagane for FYLL INN ÅRET FØR REGNSKAPSÅR var fordelinga av avtalt opphaldstid på små og store barn slik:

 0-8 timar9-16 timar17-24 timar25-32 timar33-40 timar41 timar eller merTotalt
0-2 år       
3-6 år       

 

I årsmeldingane for FYLL INN REGNSKAPSÅR var fordelinga av avtalt opphaldstid på små og store barn slik:

 0-8 timar9-16 timar17-24 timar25-32 timar33-40 timar41 timar eller merTotalt
0-2 år       
3-6 år       

 

For kategorien 0-8 timar vert den vekta berekninga fordelinga vekta slik:

Barn 0-2 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Barn 3-6 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

For kategorien 9-16 timar vert den vekta berekninga fordelinga vekta slik:

Barn 0-2 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Barn 3-6 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

For kategorien 17-24 timar vert den vekta berekninga fordelinga vekta slik:

Barn 0-2 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Barn 3-6 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

For kategorien 25-32 timar vert den vekta berekninga fordelinga vekta slik:

Barn 0-2 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Barn 3-6 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

For kategorien 33-40 timar vert den vekta berekninga fordelinga vekta slik:

Barn 0-2 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Barn 3-6 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

For kategorien 41 timar eller meir vert den vekta berekninga fordelinga vekta slik:

Barn 0-2 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Barn 3-6 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Etter vektinga av årsmeldingane blir fordelinga av avtalt opphaldstid for FYLL INN REGNSSKAPSÅR slik:

 0-8 timar9-16 timar17-24 timar25-32 timar33-40 timar41 timar eller merTotalt
0-2 år       
3-6 år       

 

Korrigering av forskjellar i avtalt opphaldstid

For å korrigere for forskjellar i avtalt opphaldstid, vert tal opphaldstimar berekna ved hjelp av Statistisk sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittleg opphaldstid:

OpphaldstidTimar
0-8 timar per uke =6 timar
9-16 timar per uke =13 timar
17-24 timar per uke =21 timar
25-32 timar per uke =29 timar
33-40 timar per uke =37 timar
41 timar eller mer =45 timar

 

Barnehagane er opne i 48 veker (11 måneder) i året. Tal opphaldstimar per år kjem fram ved å multiplisere tal barn i kvar opphaldskategori med nøkkelen for den aktuelle kategorien og 48. Tala vert deretter summert saman.

Tal opphaldstimar små barn

For små barn kjem tal opphaldstimar på  FYLL INN OPPHALDSTIMAR fram etter følgjande berekning:

(6*X*48)+(13*X*48)+(21*X*48)+(29*X*48)+(37*X*48)+(45*X*48)

Heiltidsplasser vert berekna ved å dele tal opphaldstimar per år på 45 timar per veke og 48 veker i året. For små barn kjem tal heiltidsplassar på FYLL INN ANTAL HELTIDSPLASSER fram gjennom følgende beregning:

(opphaldstimar XX/45)/48)

Tal opphaldstimar store barn

For store barn kjem tal opphaldstimar på FYLL INN OPPHALDSTIMAR fram etter følgjande berekning:

(6*X*48)+(13*X*48)+(21*X*48)+(29*X*48)+(37*X*48)+(45*X*48)

For store barn kjem tal heiltidsplassar på FYLL INN ANTAL HELTIDSPLASSER fram gjennom følgjande berekning:

(opphaldstimar XX/45)/48)

 

Oppsummert gjev dette følgjande tal:

Berekning av heiltidsplassar FYLL INN REGNSKAPSÅR

 Opphaldstimar per årHeiltidsplasser
Barn 0-2 år  
Barn 3-6 år  
Totalt  

 

Prisjusterte driftsutgifter FYLL INN TILSKOTSÅR fordelt på små og store barn

Kommunen skal fastsetje tilskotssatsane i samsvar med forholdstal for finansiering av plasser for barn under og over tre år. Små barn vert vekta med ein faktor på 1,8 for å ta høgd for at småbarnsplassar er meir kostnadskrevjande enn storbarnsplassar. Dei deflatorjusterte driftsutgiftene vert fordelt på små og store barn slik:

Fordeling på små og store barn

Driftsutgifter barn 0-2 år

(FYLL INN deflatorjusterte driftsutgifter*tal heiltidsplassar små barn*1,8)/( tal heiltidsplassar små barn*1,8 + tal heiltidsplassar store barn)

=

Driftsutgifter barn 3-6 år

(FYLL INN deflatorjusterte driftsutgifter * tal heiltidsplassar store barn)/ (tal heiltidsplassar små barn*1,8+ tal heiltidsplassar store barn)

=

 

Foreldrebetaling og kostpengar

Me trekkjer frå foreldrebetalinga basert på maksimalpris frå tilskotsåret og kostpengar frå regnskapsåret to år før tilskotsåret. Maksprisen for FYLL INN TILSKOTSÅR er kroner FYLL INN. Basert på maksimalprisen utgjer foreldrebetalinga i dei kommunale barnehagane totalt kroner FYLL INN (maksimalpris*total tal heiltidsplassar). Maksimalprisen for foreldrebetaling er i FYLL INN TILSKOTSÅR-kroner, og vert difor ikkje justert med kommunal deflater.

Kostpengane for FYLL INN REGNSKAPSÅR utgjorde kroner FYLL INN. Då kostpengane er i FYLL INN REGNSKAPSÅR-kroner, må kostpengane justerast med kommunal deflator for FYLL INN ÅRET FØR TILSKOTSÅRET og FYLL INN TILSKOTSÅRET. Etter justering med deflator, utgjer kostpengane følgjande:

(Kostpengar)*deflator år XX*deflator år XX = XX

Fordeling av foreldrebetaling og kostpengar:

Foreldrebetaling og kostpengar, barn 0-2 år

(foreldrebetaling+kostpengar)/totalt tal heiltidsplassar* tal heiltidsplassar små barn

 =

Foreldrebetaling og kostpengar, barn 3-6 år

(foreldrebetaling+kostpengar)/totalt tal heiltidsplassar * tal heiltidsplassar store barn

=

 

Den deflatorjusterte kommunale finansieringa av plassane kjem fram ved å trekkje foreldrebetaling, kostpengar (og eventuelle andre inntekter som ikkje vert rekna som offentlege tilskot til drift) frå brutto driftsutgifter:

Kommunal finansiering FYLL INN TILSKOTSÅR

Kommunal finansiering, barn 0-2 år

(driftsutgifter små barn) - (foreldrebetaling og kostpengar små barn)

=

Kommunal finansiering, barn 3-6 år

(driftsutgifter store barn) - (foreldrebetaling og kostpengar store barn)

=

 

Tilskotssatsen for tilskot til driftsutgifter i FYLL INN TILSKOTSÅR etter § 3 vert berekna ved å dividere den deflatorjusterte kommunale finansieringa i FYLL INN REGNSKAPSÅRET for høvesvis små og store barn på tal heiltidsplassar for små og store barn (eventuelt tal opphaldstimar per år) i (fyll inn regnskapsåret).

Tilskotssats for tilskot til driftsutgifter i FYLL INN TILSKOTSÅR

 Per heltidsplass
Tilskotssats drift, barn 0-2 år(kommunal finansiering, barn 0-2 år/tal heiltidsplassar barn 0-2 år) =
Tilskotssats drift, barn 3-6 år(kommunal finansiering, barn 3-6 år/ tal heiltidsplassar barn 3-6 år)=

 

 

Innsyns- og uttalerett:

De har innsynsrett til dokumenta i saka og har rett til å uttale dykk før eit eventuelt omgjeringsvedtak vert fatta. Desse rettane følgjer av forvaltningslova §§ 16, 18 og 19.

Dersom det ikkje kjem uttale innan fristen, vil saka bli handsama ut får føreliggjande opplysningar.

Forventa sakshandsamingstid er 4 veker frå førehandsvarselet vert sendt ut, til endeleg vedtak vert fatta. 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Signatur

Økonomisjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

Frist for uttale vert sett til 2 veker etter at de mottok førehandsvarselet.

 

***

           

Vedtak om sats, jf. § 14, jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager §§ 9 og 3, 3 ledd

 

Vedtak om driftstilskotssats til privat ordinær barnehage:

Stord kommune har vedteke at driftstilskotsssatsane for ordinære private barnehagar er kroner FYLL INN SATS per heltidsplass for barn 0-2 år og kroner FYLL INN SATS for barn 3-6 år i FYLL INN TILSKUDDSÅR.

I berekninga som ligg til grunn for tilskotssatsen, har me nytta makspris for foreldrebetaling i forslaget til statsbudsjett. Maksprisen for foreldrebetaling vert endeleg fastsett i statsbudsjettet. Me tek forbehold om at vedtaket kan verta omgjort, dersom endeleg makspris vik frå føreslegen makspris, jf. forvaltningslova § 35 siste ledd. 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Lovgrunnlag:

Kommunen sitt tilskot til private barnehagar er regulert av barnehagelova § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Kommunen skal fatta vedtak om satsar til private barnehagar i kommunen innan 31. oktober i året før tilskotssåret etter forskrifta § 9. Det er kommunen sine faktiske driftsutgifter og barnetalet i eigne ordinære barnehagar frå to år før tilskotssåret, jf. § 3, som skal leggjast til grunn i berekninga av satsane.

Når kommunen har funne brutto ordinære driftsutgifter i kommunale barnehagar i regnskapsåret, skal den leggja til eit pensjonspåslag etter § 4 og eit administrasjonspåslag i samsvar med § 5. Pensjonsutgifter inkludert arbeidsgjevaravgift på pensjonsutgifta i kommunen sine ordinære barnehagar, skal trekkjast frå i berekninga av driftstilskot. Årsaka etil dette er at det skal bereknast eit eige påslag for pensjonsutgifter. Også utgifter til administrasjon skal trekkjast ut, då det skal bereknast eit eige påslag for administrasjonsutgifter.

Pensjonspåslaget skal utgjere 13 prosent av lønsutgiftene, fråtrukke pensjonsutgift og arbeidsgjeveravgift på pensjonsutgifta. Administrasjonspåslaget skal vera 4,3 prosent av brutto driftsutgifter.

Kommunen skal også prisjustere driftsutgiftene med kommunal deflator for året før tilskotssåret og kommunal deflator for tilskotssåret, jf. § 10. På denne måten vert det teke omsyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren fram til og med tilskotsåret. Me omtalar innhaldet i desse reglane nærare i samband med den konkrete bruken nedanfor.

Me gjer merksam på at satsane til kapitaltilskotet vert fastsett av Kunnskapsdepartementet i forskrifta § 6.

 

Grunngjeving for satsvedtaket:

Driftsutgifter

Kommunen skal berekne driftstilskotet ut frå «gjennomsnittlige driftsutgifter per heiltidsplass i tilsvarande kommunale barnehagar, fråtrekt administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgjevaravgift på pensjonsutgifter», jf. forskrifta § 3 første ledd. Grunnlaget for berekninga er kommunerekneskapet frå to år før tilskotsåret. Det er kommunen sine faktiske driftsutgifter til barnehage som skal vera med i berekninga.

(Kommunen har plikt til å grunngje vedtaket etter forvaltningslova § 25. Det betyr at du skal forklare kvifor utgifter er halde utanfor eller teke med i berekninga av tilskotssatsen. Nedanfor er det nokre døme på korleis dette kan gjerast. Døma er ikkje ei uttømmande liste over driftsutgiftene. Kommunen er ansvarleg for at samlege faktiske driftsutgifter i eigne barnehagar er med i berekninga.

Utgift til bygging og rivning av midlertidige lokale vert ikkje rekna som ein «driftsutgift», jf. merknadene til forskrifta § 3. Desse utgiftene er difor ikkje ein del av berekningsgrunnlaget. Det utgjer kroner XX.

Ein person har jobba som vikar i kommunen. Av dette utgjer 80 prosent av arbeidet aktivisering og servicestenester ovanfor eldre og personar med funksjonsnedsetjingar og 20 prosent er arbeid i kommunal barnehage. Utgiftene til vikaren er i sin heilskap ført under aktivisering og servicetenester ovanfor eldre og personar med funksjonsnedsetjingar i kommunerekneskapet. Då vikaren har arbeidd 20 prosent i barnehage, er 20 prosent av utgiftene knytt til vikaren med i tilskotsberekninga. Det utgjer kroner XX.  

Utgifter ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov er ikkje «driftsutgifter» fordi desse utgiftene vert utløyst av det enkelte barn sitt behov. Dette gjeld m.a. utgifter til tiltak for barn med nedsett funksjonsevne, utgifter til spesialpedagogisk hjelp og utgifter til tiltak for å betre språkforståing blant minoritetsspråklege barn i førskulealder. Utgifter ved slike tiltak i kommunale barnehagar er difor halde utanfor i tilskotsberekninga. Det utgjer kroner XX.)

Brutto driftsutgifter i kommunale barnehagar FYLL INN REGNSKAPSÅR 
-        Driftsutgifter til særskilt tilrettelegging FYLL INN REGNSKAPSÅR 
= Brutto driftsutgifter utan særskilt tilrettelegging 
-        Faktiske administrasjonsutgifter, pensjon og arbeidsgjevaravgift på pensjon FYLL INN REGNSKAPSÅR 
= Brutto ordinære driftsutgifter i kommunale barnehagar FYLL INN REGNSKAPSÅR 

 

Pensjonspåslag

Etter forskrifta § 4 første ledd skal kommunen gje eit påslag for pensjonsutgifter på 13 prosent av lønsutgiftene i dei kommunale ordinære barnehagane, fråtrekt pensjonsutgift og arbeidsgjevaravgift på pensjonsutgifta. Lønsutgiftene omfattar fastløn, løn til vikarar, løn til ekstrahjelp, overtidsløn, anna løn og trekkpliktige godtgjersler, løn vedlikehald, løn reinhald, godtgjersler folkevalde og trekkpliktige/opplysningspliktig ikkje arbeidsgjevaravgiftspliktig løn og feriepengar.

Grunnlaget for pensjonspåslag er kroner FYLL INN. FYLL INN kommune er plassert i sone FYLL INN ved berekning av arbeidsgjevaravgift. Pensjonspåslaget inkludert arbeidsgjevaravgift blir:

Grunnlag pensjonspåslag 
Pensjonspåslag ekskl. arbeidsgjevaravgift (13 % av grunnlaget) 
+ Arbeidsgjevaravgift, FYLL INN PROSENT UT FRÅ SONE 
= pensjonspåslag inkl. arbeidsgjevaravgift 

 

Administrasjonspåslag

Kommunen skal gi eit påslag for administrasjonsutgifter på 4,3 prosent av faktiske brutto driftsutgifter, medrekna pensjonspåslaget etter § 4.

Brutto driftsutgifter er her faktiske brutto driftsutgifter i kommunale barnehagar, fråtrekt administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgjevaravgift på pensjonsutgifter, samt utgifter til særskilt tilrettelegging.

Administrasjonspåslaget blir da:

Brutto driftsutgifter FYLL INN REGNSKAPSÅR 
+ Pensjonspåslag inkl. arbeidsgjevaravgift 
= Grunnlag administrasjonspåslag 
Administrasjonspåslag (4,3 % av grunnlaget) 

 

Prisjustering av driftsutgifter, pensjonspåslag og administrasjonspåslag

I og med at grunnlaget for tilskotssatsane baserer seg på utgifter to år tilbake tid FYLL INN REGNSKAPSÅR, må dette prisjusterast med kommunal deflator for både FYLL INN ÅRET FØR TILSKOTSÅRET og FYLL INN TILSKOTSÅRET. I Nasjonalbudsjettet FYLL INN TILSKOTSÅRET er kommunal deflator høvesvis FYLL INN prosent og FYLL INN prosent for FYLL INN ÅRET FØR TILSKOTSÅRET og FYLL INN TILSKOTSÅRET.

Sum ordinære driftsutgifter, pensjonspåslag og adm.påslag 
Deflatorjustering FYLL INN ÅRET FØR TILSKOTSÅRET (X,X) prosent 
= Grunnlag deflatorjustering FYLL INN ÅR 
Deflatorjustering FYLL INN TILSKOTSÅRET (X,X) prosent 
= Deflatorjusterte driftsutgifter FYLL INN TILSKOTÅRET 

 

Forskrifta § 10 regulerer prisjustering av grunnlaget for tilskotssatsane med kommunal deflator i tilskotsberekninga.

Opphaldstimar og heiltidsplassar – små og store barn

Forskrifta § 3 tredje ledd slår fast at kommunen skal berekne tal heiltidsplasser i ordinære kommunale barnehagar. Dette kan gjerast på to måtar. Kommunen kan enten berekne tal heiltidsplassar i kommunale barnehagar med eigne teljinger gjennom rekneskapsåret eller med bruk av eit vektagjennomsnitt av årsmeldinga frå året før rekneskapsåret og årsmeldinga frå reknekapsåret.

Stord kommune har valgt å berekne barnetalet i dei kommunale barnehagane ut frå eit vekta gjennomsnitt av årsmeldinga frå året før rekneskapsåret og årsmeldinga frå rekneskapsåret.

Årsmeldinga frå året før regnskapsåret vert vekta med 7/12, og årsmeldinga frå regnskapsåret vert vekta med 5/12. Dette tek omsyn til at det skjer fleire endringar i barnetalet i barnehagane ved oppstart av nytt barnehageår i august. Summen av vektinga utgjer barnetalet i kommunale ordinære barnehagar to før tilskotsåret.

I årsmeldinga frå dei kommunale barnehagane for FYLL INN ÅRET FØR REGNSKAPSÅR var fordelinga av avtalt opphaldstid på små og store barn slik:

 0-8 timar9-16 timar17-24 timar25-32 timar33-40 timar41 timar eller merTotalt
0-2 år       
3-6 år       

 

I årsmeldingane for FYLL INN REGNSKAPSÅR var fordelinga av avtalt opphaldstid på små og store barn slik:

 0-8 timar9-16 timar17-24 timar25-32 timar33-40 timar41 timar eller merTotalt
0-2 år       
3-6 år       

 

For kategorien 0-8 timar vert den vekta berekninga fordelinga vekta slik:

Barn 0-2 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Barn 3-6 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

For kategorien 9-16 timar vert den vekta berekninga fordelinga vekta slik:

Barn 0-2 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Barn 3-6 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

For kategorien 17-24 timar vert den vekta berekninga fordelinga vekta slik:

Barn 0-2 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Barn 3-6 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

For kategorien 25-32 timar vert den vekta berekninga fordelinga vekta slik:

Barn 0-2 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Barn 3-6 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

For kategorien 33-40 timar vert den vekta berekninga fordelinga vekta slik:

Barn 0-2 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Barn 3-6 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

For kategorien 41 timar eller meir vert den vekta berekninga fordelinga vekta slik:

Barn 0-2 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Barn 3-6 år: XX*7/12+XX*5/12 = XX

Etter vektinga av årsmeldingane blir fordelinga av avtalt opphaldstid for FYLL INN REGNSSKAPSÅR slik:

 0-8 timar9-16 timar17-24 timar25-32 timar33-40 timar41 timar eller merTotalt
0-2 år       
3-6 år       

 

Korrigering av forskjellar i avtalt opphaldstid

For å korrigere for forskjellar i avtalt opphaldstid, vert tal opphaldstimar berekna ved hjelp av Statistisk sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittleg opphaldstid:

OpphaldstidTimar
0-8 timar per uke =6 timar
9-16 timar per uke =13 timar
17-24 timar per uke =21 timar
25-32 timar per uke =29 timar
33-40 timar per uke =37 timar
41 timar eller mer =45 timar

 

Barnehagane er opne i 48 veker (11 måneder) i året. Tal opphaldstimar per år kjem fram ved å multiplisere tal barn i kvar opphaldskategori med nøkkelen for den aktuelle kategorien og 48. Tala vert deretter summert saman.

Tal opphaldstimar små barn

For små barn kjem tal opphaldstimar på  FYLL INN OPPHALDSTIMAR fram etter følgjande berekning:

(6*X*48)+(13*X*48)+(21*X*48)+(29*X*48)+(37*X*48)+(45*X*48)

Heiltidsplasser vert berekna ved å dele tal opphaldstimar per år på 45 timar per veke og 48 veker i året. For små barn kjem tal heiltidsplassar på FYLL INN ANTAL HELTIDSPLASSER fram gjennom følgende beregning:

(opphaldstimar XX/45)/48)

Tal opphaldstimar store barn

For store barn kjem tal opphaldstimar på FYLL INN OPPHALDSTIMAR fram etter følgjande berekning:

(6*X*48)+(13*X*48)+(21*X*48)+(29*X*48)+(37*X*48)+(45*X*48)

For store barn kjem tal heiltidsplassar på FYLL INN ANTAL HELTIDSPLASSER fram gjennom følgjande berekning:

(opphaldstimar XX/45)/48)

 

Oppsummert gjev dette følgjande tal:

Berekning av heiltidsplassar FYLL INN REGNSKAPSÅR

 Opphaldstimar per årHeiltidsplasser
Barn 0-2 år  
Barn 3-6 år  
Totalt  

 

Prisjusterte driftsutgifter FYLL INN TILSKOTSÅR fordelt på små og store barn

Kommunen skal fastsetje tilskotssatsane i samsvar med forholdstal for finansiering av plasser for barn under og over tre år. Små barn vert vekta med ein faktor på 1,8 for å ta høgd for at småbarnsplassar er meir kostnadskrevjande enn storbarnsplassar. Dei deflatorjusterte driftsutgiftene vert fordelt på små og store barn slik:

Fordeling på små og store barn

Driftsutgifter barn 0-2 år

(FYLL INN deflatorjusterte driftsutgifter*tal heiltidsplassar små barn*1,8)/( tal heiltidsplassar små barn*1,8 + tal heiltidsplassar store barn)

=

Driftsutgifter barn 3-6 år

(FYLL INN deflatorjusterte driftsutgifter * tal heiltidsplassar store barn)/ (tal heiltidsplassar små barn*1,8+ tal heiltidsplassar store barn)

=

 

Foreldrebetaling og kostpengar

Me trekkjer frå foreldrebetalinga basert på maksimalpris frå tilskotsåret og kostpengar frå regnskapsåret to år før tilskotsåret. Maksprisen for FYLL INN TILSKOTSÅR er kroner FYLL INN. Basert på maksimalprisen utgjer foreldrebetalinga i dei kommunale barnehagane totalt kroner FYLL INN (maksimalpris*total tal heiltidsplassar). Maksimalprisen for foreldrebetaling er i FYLL INN TILSKOTSÅR-kroner, og vert difor ikkje justert med kommunal deflater.

Kostpengane for FYLL INN REGNSKAPSÅR utgjorde kroner FYLL INN. Då kostpengane er i FYLL INN REGNSKAPSÅR-kroner, må kostpengane justerast med kommunal deflator for FYLL INN ÅRET FØR TILSKOTSÅRET og FYLL INN TILSKOTSÅRET. Etter justering med deflator, utgjer kostpengane følgjande:

(Kostpengar)*deflator år XX*deflator år XX = XX

Fordeling av foreldrebetaling og kostpengar:

Foreldrebetaling og kostpengar, barn 0-2 år

(foreldrebetaling+kostpengar)/totalt tal heiltidsplassar* tal heiltidsplassar små barn

 =

Foreldrebetaling og kostpengar, barn 3-6 år

(foreldrebetaling+kostpengar)/totalt tal heiltidsplassar * tal heiltidsplassar store barn

=

 

Den deflatorjusterte kommunale finansieringa av plassane kjem fram ved å trekkje foreldrebetaling, kostpengar (og eventuelle andre inntekter som ikkje vert rekna som offentlege tilskot til drift) frå brutto driftsutgifter:

Kommunal finansiering FYLL INN TILSKOTSÅR

Kommunal finansiering, barn 0-2 år

(driftsutgifter små barn) - (foreldrebetaling og kostpengar små barn)

=

Kommunal finansiering, barn 3-6 år

(driftsutgifter store barn) - (foreldrebetaling og kostpengar store barn)

=

 

Tilskotssatsen for tilskot til driftsutgifter i FYLL INN TILSKOTSÅR etter § 3 vert berekna ved å dividere den deflatorjusterte kommunale finansieringa i FYLL INN REGNSKAPSÅRET for høvesvis små og store barn på tal heiltidsplassar for små og store barn (eventuelt tal opphaldstimar per år) i (fyll inn regnskapsåret).

Tilskotssats for tilskot til driftsutgifter i FYLL INN TILSKOTSÅR 

 Per heltidsplass
Tilskotssats drift, barn 0-2 år(kommunal finansiering, barn 0-2 år/tal heiltidsplassar barn 0-2 år) =
Tilskotssats drift, barn 3-6 år(kommunal finansiering, barn 3-6 år/ tal heiltidsplassar barn 3-6 år)=

 

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Signatur

Økonomisjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

Vedtak om tildeling av tilskot til private barnehagar, jf. § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager §§ 3 og 6 

Gjeld NN barnehage v/eigar (ikkje-kommunale barnehagar)

Vedtak:

Med heimel i barnehagelova § 14, samt Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager av 09.10.15, nr. 1166, §§ 3 og 6, er det fatta slikt vedtak:

NN barnehage v/eigar får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Er barnehagen godkjent. Kom søknaden inn for eller etter rammefinansieringa?)

 

Lovgrunnlag:

Barnehageloven § 14, jf. Forkrift om tildeling av tilskudd til private barnehager:

"§ 1.Vedtak om kommunalt tilskudd

Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang i året, i samsvar med forskriften her."

I forskrifta § 3, 1. og 2. ledd om driftstilskot, heiter det:

"Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret.

Kommunen skal gi påslag for pensjons- og administrasjonsutgifter, jf. § 4 og § 5."

I § 6, om kapitaltilskot, heiter det:
"Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass på kroner 8 600.

Hvis den private ordinære barnehagen er ny eller har en stor økning i godkjent areal, skal kommunen gi barnehagen kapitaltilskudd per heltidsplass for dette arealet ut fra barnehagens godkjenningsår etter følgende tabell:

GodkjenningsårKroner per heltidsplass
2009, 2010 og 201114 400
2012, 2013 og 201416 800
2015, 2016 og 201720 900"
 

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Signatur

Økonomisjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

***

 

Vedtak om reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling, jf. § 15

Vedtak:

Med heimel i barnehagelova § 15, jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar av 16.12.05., § 3, 3 ledd, er det fatta slikt vedtak:

Søkjar får medhald/ikkje medhald i sin søknad om redusert foreldrebetaling.

Barnehagepris for første barn vert pr. mnd. kr. ...
Barnehagepris for andre barn vert pr. mnd. kr. ...
Barnehagepris for tredje barn vert pr. mnd. kr. ...

Totalprisen for barnehageplass vert pr. mnd. kr. ...

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:…

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

Stord kommune mottok søknad frå dykk xx.xx.xx, om redusert foreldrebetaling/gratiskjernetid. De opplyser at hushaldninga har ei samla personinntekt på kr……,- pr. år.

 

Lovgrunnlag:

Barnehageloven § 15. Foreldrebetaling

"Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.”

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager av 16.12.05.

Ǥ 1,1 ledd 2 pkt..Maksimalgrense for foreldrebetalingen

Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.

§ 3,3. Moderasjonsordninger

Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter § 1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. 

§ 3, 7 (gratis kjernetid)

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart.

 

Grunngjeving for vedtaket:

Maksimalgrensa for foreldrebetalinga etter forskrifta § 1, 2 ledd, er for tida kr. 2 910,- pr. mnd. Barnehageåret består av 11 månader. Den årlege maksprisen utgjer såleis kr. 32 010,-. Foreldrebetalinga skal for første barn i barnehage utgjere maksimalt seks prosent av hushaldninga si samla inntekt. Summen på kr. 32 010,- utgjer 6 % av denne årleg maksprisen. Det betyr 100 % av den samla inntekta i hushaldninga ikkje kan overstige kr. 533 500,- som er grensa for å kunna fylla kravet om å få reduksjon i barnehagebetalinga. (533 500* 0,06 = 32 010:11=2 910)

Ut frå inntektsopplysningar har husstanden ei samla årsinntekt på kr. ...,-. 6 % av dette utgjer såleis kr. ...,- pr. år. Med 11 betalingsmånader i barnehagen, vert den månadlege foreldrebetalinga for opphald i barnehage kr. ...,- for første barn. For det andre barnet er det 70 % søskenmoderasjon. 70 % av kr. ...,- utgjer kr. ...,-. Trekkjer ein i frå 20 timar gratis kjernetid, vert den månadlege foreldrebetalinga kr…..,-(….x25:45=…..,-)Totalt skal du betale kr. ...,- for begge borna pr. månad.

Du må gje melding til Kundetorget dersom inntektshøva endrar seg. Ny utrekning kan føra til at reduksjonen endrar seg eller fell bort. Det vert ikkje gitt reduksjon av matpengane.

I høve til gratis kjernetid skal kommunen gje fritak 20 timar i veka (gratis kjernetid) til 3-, 4- og 5- åringar i familiar med låg inntekt. Det er nokre barn som har utsett skulestart. Dei har også rett på fritak dersom dei bur i hushaldingar med låg inntekt, på lik line som 3-, 4- og 5- åringane. Ordninga gjeld for familiar eller hushaldningar som har ei samla årsinntekt på mindre enn kr. 450 000,-

Mottek du stønad til barnetilsyn frå NAV, må du gje melding om endra sats til NAV forvaltning.

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:
Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 Med helsing

 

Kommunalssjef Mariann Jacobsen Hilt*

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga underskrift.

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

Kopi:

***

           

 

Vedtak om pålegg om retting/stenging, jf. § 16

Gjeld NN barnehage (gjeld berre private barnehagar)

 

Vedtak:

Med heimel i barnehagelova § 16, er det fatta slikt vedtak:

NN, barnehage, vert pålagt å rette følgjande forhold:

(beskriv kva for tilhøve som skal rettast)

Forholda skal rettast innan................ (dato)

 

Vedtaket gjeld frå: ...

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Barnehageloven § 16. Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen.”

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 Klaga skal innehalda følgjande:

 • Kva del av vedtaket det vert klaga på
 • Kva endring ein ynskjer
 • Kvifor ein meiner vedtaket er feil, evt. komma med ny informasjon

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Barnehagefagleg rådgjevar

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

  

Vedtak om dispensasjon frå utdanningskrav m.m. for styrar, jf. 17, 3 ledd

Til NN barnehage v/barnehageeigar

 

Vedtak:

Med heimel i barnehagelova § 17, 3 ledd, samt forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet for styrar og pedagogisk leiar, av 16.12.05., er det fatta slikt vedtak:

NN (Hugs å opplyse namn på person som det vert søkt dispensasjon for, ikkje namnet  på barnehagen), f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-

-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Barnehageloven § 17. Styrar

"Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir nærmere forskrifter om dispensasjon fra utdanningskravet og om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet."

Sjå også forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder, av 16.12.05 og Forskrift om pedagogisk bemanning, av 16.12.05.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

... 

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Barnehagefagleg rådgjevar

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 ***

         

 

Vedtak om dispensasjon frå utdanningskrav m.m. for pedagogisk leiar, jf. 18, 3 ledd

Til NN barnehage v/barnehageeigar

 

Vedtak:

Med heimel i barnehagelova § 18, 3 ledd, samt forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder, av 16.12.05., er det fatta slikt vedtak:

NN (Hugs å opplyse namn på person som det vert søkt dispensasjon for, ikkje namnet  på barnehagen), f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-

-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Barnehageloven § 18. Barnehagens øvrige personale

”Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.

 Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.”

 

Sjå også forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet for styrer ogpedagogisk leder, av 16.12.05 og Forskrift om pedagogisk bemanning, av 16.12.05.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

... 

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Barnehagefagleg rådgjevar

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 ***

 

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp, jf. § 19, e

Ved innvilging:

Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp - Innvilging

Dersom det er foreldra som har bedt om spesialpedagogisk hjelp:

[Namn på kommune] viser til førespurnad om spesialpedagogisk hjelp frå [namnet til foreldra] datert [dd.mm.åååå] og den sakkunnige vurderinga frå PP-tenesta [namn på PP-tenesta] datert [dd.mm.åååå].

Dersom det er kommunen eller barnehagen som har teke initiativ til undersøking av behovet for spesialpedagogisk hjelp:

[Namn på kommune/barnehage] viser til tilvisinga til PP-tenesta datert [dd.mm.åååå] og den sakkunnige vurderinga frå PP-tenesta [namn på PP-tenesta] datert [dd.mm.åååå].

  

Vedtak
[Barnets namn og fødselsnummer] får innvilga spesialpedagogisk hjelp [kor lenge].

 • Innhald
  [kva slags tilbod barnet får]
 • Omfang
  [timetal per år eller per veke]
 • Organisering
  [kvar og korleis skal hjelpa givast]
 • Kompetanse

[kven skal utføre hjelpa]

 • Foreldrerådgiving
  [kva slags tilbod foreldra får]
 • 

Rettsleg grunnlag for vedtaket
Barn under opplæringspliktig alder som har særleg behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal alltid omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Dette følgjer av barnehagelova §§ 19 a og 19 e andre ledd bokstav f.

Før det blir gjort vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering frå PP-tenesta. Dersom vedtaket vik av frå den sakkunnige vurderinga, skal kommunen utforme tilbodet i samarbeid med deg/dykk, leggje stor vekt kva du/de meiner, og grunngi kvifor kommunen ikkje følgjer tilrådinga frå PP-tenesta. Dette følgjer av barnehagelova §§ 19 d, 19 b andre ledd og 19 e.

  

Bakgrunn for saka
Her skriv du inn kva som er fakta i saka. Bakgrunnen kan for eksempel vere

-      opplysningar om årsaka til tilvisinga til PP-tenesta

-      den sakkunnige vurderinga frå PP-tenesta

-      samarbeid med foreldra og opplysningar om deira syn på saka

Det følgjer av barnehagelova § 19 b andre ledd at tilbod om spesialpedagogisk hjelp så langt som mogleg skal utformast i samarbeid med foreldra, og at det skal leggjast stor vekt på deira syn.

Grunngiving
Du bør nemne kva for omsyn som er trekte inn ved vurderinga etter barnehagelova § 19 a.

Vidare bør du grunngi kvifor barnet får den spesialpedagogiske hjelpa som går fram av vedtaket, inkludert omfanget. Sjå barnehagelova § 19 e andre ledd. Dersom det blir gjort avvik frå den sakkunnige vurderinga, må avviket grunngivast, og det må gå klart fram kva avviket består i. Sjå barnehagelova § 19 e fyrste ledd.

I praksis kan det vere tilstrekkeleg å vise til at det som er tilrådd i den sakkunnige vurderinga, skal leggjast til grunn. Dette føreset at den sakkunnige utgreiinga er tilstrekkeleg klar, og at de følgjer denne tilrådinga. 

Den spesialpedagogiske hjelpa
Vedtaket må klart og tydelig vise kva slags tilbod barnet skal ha. Medrekna innhaldet i hjelpa, den organisatoriske gjennomføringa og omfanget av eventuelle støttetiltak. Sjå barnehagelova § 19 e andre ledd. (I praksis kan det vere tilstrekkeleg å vise til at det som er tilrådd i den sakkunnige vurderinga, skal leggjast til grunn. Dette føreset at den sakkunnige utgreiinga er tilstrekkeleg klar, og at de følgjer denne tilrådinga.)

Du må grunngi kvifor eleven får det tilbodet som går fram av vedtaket. Du må også grunngi kvifor denne hjelpa vil gi barnet ei tilfredsstillande utvikling. Dersom det er gjort avvik frå den sakkunnige vurderinga, må avviket grunngivast, og det må gå klart fram kva avviket består i.

Omfanget av den spesialpedagogiske hjelpa
Du må grunngi omfanget av den spesialpedagogiske hjelpa.

Høve til å klage
Vi foreslår at du beskriv høve til å klage slik:

Du/de kan klage på dette vedtaket. Dersom du/de vil klage, er fristen tre veker frå du/de har fått vedtaket. Klagen må nemne kva for endring du/de ønskjer, og bør vere skriftleg. Du/de bør òg grunngi klagen. Du/de sender klagen til kommunen. Dersom kommunen ikkje er einig i klagen og ikkje gjer om vedtaket, vil vi sende han til Fylkesmannen i fylket.

Du/de har, med nokre unntak, rett til å sjå dokumenta i saka. Dersom du/de allereie har fått alle dokumenta i saka, skal kommunen opplyse om det.

Du/de kan la ein advokat eller ein annan fullmektig hjelpe til og representere deg/dykk på alle trinn i saka. Ein annan fullmektig kan vere ein kven som helst myndig person eller ein organisasjon som du/de er medlem av. Ein fullmektig som ikkje er advokat, må leggje fram skriftleg fullmakt.

Fristen for å klage på eit enkeltvedtak er bestemt i forvaltningslova § 29. Regelverket for å sjå dokumenta i saka finn du/de i forvaltningslova §§ 18 og 19. Forvaltningslova § 12 seier at du/de kan bruke ein fullmektig.

Du/de har ein løpande rett til å klage uavhengig av fristen på tre veker, dersom gjennomføringa av den spesialpedagogisk hjelpa ikkje er i tråd med dette enkeltvedtaket.

Annan informasjon

 

Helsing

Stad/dato: ...

 

_____________________

Barnehagefagleg rådgjevar

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

Ved avslag:

Barnets namn:
Fødselsdato:

Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp - avslag

Dersom foreldra har bedt om spesialpedagogisk hjelp:

[Namn på kommune] viser til førespurnad om spesialpedagogisk hjelp frå [namna til foreldra] datert [dd.mm.åååå] og den sakkunnige vurderinga frå PP-tenesta [namn på PP-tenesta] datert [dd.mm.åååå].

Dersom det er kommunen eller barnehagen som sjølv har teke initiativ til undersøkinga av behovet for spesialpedagogisk hjelp:

[Namn på kommune/barnehage] viser til tilvisinga til PP-tenesta datert [dd.mm.åååå] og den sakkunnige vurderinga frå PP-tenesta [namn på PP-tenesta] datert [dd.mm.åååå]

Vedtak
[Barnets namn og fødselsnummer] får ikkje innvilga spesialpedagogisk hjelp.

Rettsleg grunnlag for vedtaket
Vi foreslår at du beskriv det rettslege grunnlaget slik: 

Barn under opplæringspliktig alder som har særleg behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Dette følgjer av barnehagelova § 19 a.

Bakgrunn for saka
Her skriv du inn kva som er fakta i saka. Bakgrunnen kan for eksempel vere

-      opplysningar om årsaka til tilvisinga til PP-tenesta

-      den sakkunnige vurderinga frå PP-tenesta

-      samarbeid med foreldra og opplysningar om deira syn på saka.

Det følgjer av barnehagelova § 19 b andre ledd at tilbod om spesialpedagogisk hjelp så langt som mogleg skal utformast i samarbeid med foreldra til barnet, og at det skal leggjast stor vekt på deira syn.

Grunngiving
Du må grunngi kvifor kommunen meiner barnet ikkje har særleg behov for spesialpedagogisk hjelp.

Dersom det er avvik mellom den sakkunnige vurderinga og enkeltvedtaket, må du grunngi kvifor kommunen ikkje følgjer tilrådinga i den sakkunnige vurderinga, slik at foreldra kan forstå kva for vurderingar som ligg til grunn. Sjå barnehagelova § 19 e fyrste ledd.  

Høve til å klage
Vi foreslår at du skriv om høve til å klage slik: 

Du/de kan klage på dette vedtaket. Dersom du/de vil klage, er fristen tre veker frå du/de har fått vedtaket. Klagen må nemne kva for endring du/de ønskjer, og bør vere skriftleg. Du/de bør òg grunngi klagen. Du/de sender klagen til kommunen.  Dersom kommunen ikkje er einig i klagen og ikkje gjer om vedtaket, vil vi sende han til Fylkesmannen i fylket.

Du/de har, med nokre unntak, rett til å sjå dokumenta i saka. Dersom du/de allereie har fått alle dokumenta i saka, skal kommunen opplyse om det.

Du/de kan la ein advokat eller ein annan fullmektig hjelpe til og representere deg/dykk på alle trinn i saka. Ein annan fullmektig kan vere ein kven som helst myndig person eller ein organisasjon som du/de er medlem av. Ein fullmektig som ikkje er advokat, må leggje fram skriftleg fullmakt.

Fristen for å klage på eit enkeltvedtak er bestemt i forvaltningslova § 29. Regelverket for å sjå dokumenta i saka finn du/de i forvaltningslova §§ 18 og 19. Forvaltningslova § 12 seier at du/de kan bruke ein fullmektig.

 

Helsing

Stad/dato: ...

 

_____________________

Barnehagefagleg rådgjevar

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

  

***

 

Vedtak om rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp, jf. § 19 f

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i barnehagelova § 19, f, er det fatta slikt vedtak:

NN f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-

-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Barnehageloven § 19 f. Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp

"Dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp, har barnet rett til slik skyss.

Barnet har rett til nødvendig reisefølge og tilsyn. Kommunen skal innlosjere barnet når daglig skyss ikke er forsvarlig.

Kommunen skal fatte vedtak om og oppfylle retten til skyss, nødvendig reisefølge, tilsyn og innlosjering."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

... 

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Barnehagefagleg rådgjevar

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

Vedtak om tilrettelagt barnehagetilbod til barn med nedsett funksjonsevne, jf. § 19 g

Til NN barnehage v/barnehageeigar

 

Vedtak:

Med heimel i barnehagelova § 19 g, er det fatta slikt vedtak:

NN f. 00.00.0000, får tilrettelagt barnehagebodet med .............timar per år.

Vedtaket må skildra den tilrettelegginga som må til for at barnet skal kunne vera i barnehagen:

 • trening på ...
 • hjelpa til med...
 • syta for at...

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:....

Det er ein føresetnad for vedtaket at barnet har plass i barnehagen. Vedtaket gjeld aldri for meir enn eitt barnehageår om gangen.

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-

-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Barnehageloven § 19 g. Barn med nedsatt funksjonsevne

"Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.”

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

... 

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

Vedtaket skal gå i kopi til styrar i barnehagen. Styrar pliktar å melde fra til barnehagefagleg rådgjevar dersom barnet sluttar i barnehagen før vedtaksperioden er over. 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Barnehagefagleg rådgjevar

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

 

Vedtak om rett til teiknspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder, jf § 19 h

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

 

 

Vedtak:

Med heimel i barnehagelova § 19 h, er det fatta slikt vedtak:

NN f. 00.00.0000, får ...

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-

-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Barnehageloven § 19 h. Rett til tegnspråkopplæring

"Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Retten gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage.

Kommunen skal oppfylle retten til tegnspråkopplæring for barn bosatt i kommunen. Før kommunen fatter vedtak om tegnspråkopplæring, skal det utarbeides en sakkyndig vurdering av den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om tegnspråkopplæring, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak.

Tilbudet om tegnspråkopplæring skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.

Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om tegnspråkopplæring gjelde frem til det er fattet nytt vedtak i saken.

Retten til skyss, tilsyn, reisefølge og innlosjering etter § 19 f gjelder tilsvarende for barn med rett til tegnspråkopplæring.

Departementet kan gi forskrift om tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder"

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

... 

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Barnehagefagleg rådgjevar

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

BRANN- OG EKSPOLSJONSVERNLOVA 

Førehandsvarsel - Vedtak om registrering som særskilte brannobjekt jf. § 13, 1 ledd

Vedtak:
Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 13, 1 ledd vurderer tilsynsmynde å fatta slikt vedtak:

 • [Tilsynsobjekt] er registrert som særskilt brannobjekt kategori [a,b,c]

eller

 • [Tilsynsobjekt] utgår som særskilt brannobjekt. Vedtaket fører til at det ikkje lenger vil bli gjennomført tilsyn med objektet eller verksemda(ene) i objektet frå kommunal brannmyndigheit. Brannvesenet vil gjere Dykk spesielt merksam på at eigar og verksemd uanhengig av registreringsform skal syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann, også etablering av systematisk internkontroll i samhøve med internkontrollforskriftens bestemmelser.

Vedtaket gjeld frå: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

"§ 13.Særskilte brannobjekter

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.

Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan tilsyn med byggverk m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp.

Kommunen kan ved enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd. Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd.

Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter."

"Forvaltningslova § 16. (forhåndsvarsling).
Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, når ikke annet uttrykkelig er sagt.

Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig eller på annen måte.

Forhåndsvarsling kan unnlates dersom:slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres,parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet,vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig."

  

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

Foreventa sakshandsamingstid er X veker.

 

Innsyns- og uttalerett
Du har innsynsrett til dokumenta og har rett til å uttale deg før vedtak vert fatta. Desse rettane følgjer av forvaltningslova §§ 16, 18 og 19. Frist for uttale vert sett til X veker etter at du mottok førehandsvarselet. Dersom det ikkje kjem uttalar innan fristen vil saka bli handssama ut frå føreliggande opplysningar.

Foreventa sakshandsamingstid er X veker.

 

Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
Dersom du ynskjer nærare rettleiing i samband med førehandsvarselet, vert de oppmoda om å ta kontakt med underteikna.

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

Vedtak om registrering som særskilte brannobjekt jf. § 13, 1 ledd

Vedtak:

Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 13, 1 ledd, er det fatta slikt vedtak:

 • [Tilsynsobjekt] er registrert som særskilt brannobjekt kategori [a,b,c]

eller

 • [Tilsynsobjekt] utgår som særskilt brannobjekt. Vedtaket fører til at det ikkje lenger vil bli gjennomført tilsyn med objektet eller verksemda(ene) i objektet frå kommunal brannmyndigheit. Brannvesenet vil gjere Dykk spesielt merksam på at eigar og verksemd uanhengig av registreringsform skal syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann, også etablering av systematisk internkontroll i samhøve med internkontrollforskriftens bestemmelser.

Vedtaket gjeld frå: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

"§ 13.Særskilte brannobjekter

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.

Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan tilsyn med byggverk m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp.

Kommunen kan ved enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd. Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd.

Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. DSB si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

Vedtak om tilsyn med andre byggverk enn særskilte brannobjekt jf. § 13, 4 ledd

Vedtak:

Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 13, 4 ledd, er det fatta slikt vedtak:

Det skal førast tilsyn med [Tilsynsobjekt], trass i at dette bygget ikkje er definert som eit særskilt brannobjekt

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

"§ 13.Særskilte brannobjekter

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.

Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan tilsyn med byggverk m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp.

Kommunen kan ved enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd. Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd.

Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. DSB si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 ***

 

Vedtak om ytterlegare sikringstiltak og beredskap, jf. § 14, 1 ledd

Vedtak:

Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 14, 1 ledd er det fatta slikt vedtak:

Kommunen pålegg følgjande naudsynte brannverntiltak:

 • pålegg
 • pålegg etc

Pålegget gjeld for følgjande byggverk, opplag, område, tunnell m.m: (Stryk det som ikkje passar)

 • X byggverk
 • Y byggverk etc

Vedtaket gjeld frå: …
Frist for gjennomføring av pålegga vert sett til:..............................

I Brann- og eksplosjonsvernlova § 39 om tvangsmulkt heiter det:

"I pålegg etter denne loven kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som en engangsmulkt. Sentral tilsynsmyndighet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ilagt av kommunen tilfaller kommunen."

  

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

"§ 14.Ytterligere sikringstiltak og beredskap

Kommunen kan pålegge nødvendige brannverntiltak i enkelttilfeller for ethvert byggverk, opplag, områder, tunneler m.m.

Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge eier av ethvert byggverk, opplag, områder, tunneler m.m som anses å utgjøre en ekstraordinær risiko innen kommunen, å etablere en egen brann- og ulykkesberedskap, eller bekoste og vedlikeholde en nødvendig oppgradering av det kommunale brannvesen.

Departementet kan gi forskrifter om ytterligere sikringstiltak og beredskap etter denne bestemmelsen."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. DSB si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 Å utøve lokalt tilsynsmynde etter brann- og eksplosjonsvernlova, § 32

Vedtak:

Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 32, er det fatta slikt vedtak:

Viser til telefonsamtale med [Namn] og stadfestar at tilsyn vil verte halde [Dato] [klokka].

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

"§ 32. Kommunen skal føre tilsyn på de områder som går frem av denne loven eller av forskrifter gitt i medhold av denne."

 

Grunngjeving for vedtaket:
Brannvesenet har plikt til å føre tilsyn med at eigarar og brukarar av, og verksemder i, særskilde brannobjekt følgjer opp dei branntekniske og organisatoriske tilhøva på staden i samsvar med Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven), Forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 (forebyggendeforskriften) og Internkontrollforskriften.

 Brannvernleiar for objektet/verksemda pliktar å delta ved tilsynet, og det er også ønskjeleg at eigar, dagleg leiar og hovudverneombod deltek. Sjå brann- og eksplosjonsvernloven § 34 tredje ledd og Forebyggendeforskriften § 6-1.

 Ved tilsynet vil eigaren sin branndokumentasjon og internkontrollen i verksemda verte gjennomgått. Det kan gjennomførast stikkprøver for å verifisere om overnemnde dokumentasjon er gjennomført som føresett.

 Vi ber om at vedlagt opplysningsskjema vert gjennomgått og fylt ut før brannvesenet kjem på tilsyn.

 Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. DSB si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef 

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

Vedlegg: Opplysningsskjema ved tilsyn

Kopi: [tilhøyrande partar som eigar, verksemdsleiar, verneombod m.fl.]

 

***

 

 Vedtak om pålegg som er naudsynt for gjennomføring av reglane i lova , jf. § 37, 1 ledd
(retting av avvik i samband med tilsynsrapport)

Vedtak:
Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 37, 1 ledd vurderer tilsynsmynde å fatta slikt vedtak:

Som eigar av [Tilsynsobjekt] vert det pålagt [namn eigar] å rette følgjande avvik:

 1.  …………(avviket)…………innan [Dato].
 2.  ...……….(avviket)………....innan [Dato].

(Skriv korleis dette skal skje)

Vedtaket gjeld frå: …

 I Brann- og eksplosjonsvernlova § 39 om tvangsmulkt heiter det:

"I pålegg etter denne loven kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som en engangsmulkt. Sentral tilsynsmyndighet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ilagt av kommunen tilfaller kommunen."

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

Skriv m.a. kva tilsynsrapport avvika referer seg til.

 

Lovgrunnlag:

"37.Pålegg og forbud mot bruk
Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven. Det skal settes en frist for når pålegget skal være utført.

Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen, kan tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten eller helt eller delvis forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv.

Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten eller forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv. selv om pålegg ikke er gitt.

Om nødvendig kan tilsynsmyndigheten kreve bistand fra politiet for å sikre gjennomføring av vedtak etter annet og tredje ledd"

"Forvaltningslova § 16. (forhåndsvarsling).
Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, når ikke annet uttrykkelig er sagt.

Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig eller på annen måte.

Forhåndsvarsling kan unnlates dersom:slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres,parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet,vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig."

  

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

Foreventa sakshandsamingstid er X veker.

  

Innsyns- og uttalerett
Du har innsynsrett til dokumenta og har rett til å uttale deg før vedtak vert fatta. Desse rettane følgjer av forvaltningslova §§ 16, 18 og 19. Frist for uttale vert sett til X veker etter at du mottok førehandsvarselet. Dersom det ikkje kjem uttalar innan fristen vil saka bli handssama ut frå føreliggande opplysningar.

Foreventa sakshandsamingstid er X veker.

 

Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
Dersom du ynskjer nærare rettleiing i samband med førehandsvarselet, vert de oppmoda om å ta kontakt med underteikna.

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

Vedtak om pålegg som er naudsynt for gjennomføring av reglane i lova , jf. § 37, 1 ledd
(retting av avvik i samband med tilsynsrapport)

 

Vedtak:

Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 37, 1 ledd er det fatta slikt vedtak:

Som eigar av [Tilsynsobjekt] vert det pålagt [namn eigar] å rette følgjande avvik:

 1.  …………(avviket)…………innan [Dato].
 2.  ...……….(avviket)………....innan [Dato].

(Skriv korleis dette skal skje)

Vedtaket gjeld frå: …

 I Brann- og eksplosjonsvernlova § 39 om tvangsmulkt heiter det:

"I pålegg etter denne loven kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som en engangsmulkt. Sentral tilsynsmyndighet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ilagt av kommunen tilfaller kommunen."

  

Dokument i saka:
(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:
(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

Skriv m.a. kva tilysnrapport avvika refererer seg til.

 

Lovgrunnlag:
"37.Pålegg og forbud mot bruk
Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven. Det skal settes en frist for når pålegget skal være utført.

Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen, kan tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten eller helt eller delvis forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv.

Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten eller forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv. selv om pålegg ikke er gitt.

Om nødvendig kan tilsynsmyndigheten kreve bistand fra politiet for å sikre gjennomføring av vedtak etter annet og tredje ledd"

 

Grunngjeving for vedtaket:
(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:
Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. DSB si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement kap. 2.5.

 ***

 

Vedtak om heilt eller delvis å stanse eller forby bruk, der pålegg ikkje er oppfylt, jf. § 37, 2 ledd

Vedtak:

Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 37, 2 l edd er det fatta slikt vedtak:

Ettersom pålegg gjeve av tilsynsmynde i brev datert............. ikkje oppfylles innan fristen, 

 • vedtek tilsynsmynde at verksemda heilt eller delvis skal stanse (stryk det som ikkje passar) 

eller

 • vedtek tilsynsmynde heilt eller delvis forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv (stryk det som ikkje passar)

(Skriv korleis dette skal skje)

Vedtaket gjeld frå: …
Frist for gjennomføring av pålegget vert sett til:

I Brann- og eksplosjonsvernlova § 39 om tvangsmulkt heiter det:

"I pålegg etter denne loven kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som en engangsmulkt. Sentral tilsynsmyndighet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ilagt av kommunen tilfaller kommunen."

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

"§ 37.Pålegg og forbud mot bruk

Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven. Det skal settes en frist for når pålegget skal være utført.

Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen, kan tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten eller helt eller delvis forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv.

Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten eller forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv. selv om pålegg ikke er gitt.

Om nødvendig kan tilsynsmyndigheten kreve bistand fra politiet for å sikre gjennomføring av vedtak etter annet og tredje ledd."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. DSB si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

  

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 ***

 

Vedtak om heilt eller delvis å stanse eller forby bruk, der pålegg ikkje er gjeve (overhengande fare), jf. § 37, 3 ledd

Vedtak:
Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 37, 3 ledd er det fatta slikt vedtak:

Trass i at tilsynsmynde ikkje tidlegare har gjeve pålegg, finn tilsynsmynde at det ligg føre overhengande fare for brot på brann- og eksplosjonsvernlova og vedtek at:

 • verksemda heilt eller delvis skal stanse (stryk det som ikkje passar) 

eller

 • vedtek tilsynsmynde heilt eller delvis forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv (stryk det som ikkje passar)

(Skriv korleis dette skal skje)

Vedtaket gjeld frå: …
Frist for gjennomføring av på legget vert sett til:  

I Brann- og eksplosjonsvernlova § 39 om tvangsmulkt heiter det:

"I pålegg etter denne loven kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som en engangsmulkt. Sentral tilsynsmyndighet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ilagt av kommunen tilfaller kommunen."

  

Dokument i saka
(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:
Det vert vist til brannteknisk tilsyn i dag:

Ved inspeksjonen vart det avdekt at:

Dette forholdet inneber ein uakseptabel personrisiko ved at:

(eller)

Dette forholdet inneber ein overhengande fare for brann ved at:

Forholdet vart meldt (eigar/verksemd/brukar/brannvernleiar/ ):

 

Lovgrunnlag:
"§ 37.Pålegg og forbud mot bruk

Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven. Det skal settes en frist for når pålegget skal være utført.

Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen, kan tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten eller helt eller delvis forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv.

Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten eller forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv. selv om pålegg ikke er gitt.

Om nødvendig kan tilsynsmyndigheten kreve bistand fra politiet for å sikre gjennomføring av vedtak etter annet og tredje ledd."

 

Grunngjeving for vedtaket:
(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:
Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. DSB si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

Vedtak om tilbakekall av produkt m.m., jf. § 38

Vedtak:

Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 38 er det fatta slikt vedtak:

 • Følgjande produktet vert kalla tilbakekalle frå brukarar eller distributørar (stryk det som ikkje passar):...............................

eller

 • Innførsel, produksjon, salg og markedsføring av følgjande produkt skal stansast (Stryk det som ikkje passar):.......................... 

(Skriv korleis dette skal skje)

Vedtaket gjeld frå: …
Frist for gjennom føring av pålegga vert sett til:...

Tilsynsmyndigheten kan sjølv iverksetke slike tiltak og krevje kostnadane dekka av den som har fått pålegg om slike tiltak.

 

I Brann- og eksplosjonsvernlova § 39 om tvangsmulkt heiter det:

"I pålegg etter denne loven kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som en engangsmulkt. Sentral tilsynsmyndighet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ilagt av kommunen tilfaller kommunen."

  

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

"§ 38.Tilbakekall av produkt m.m.

Dersom et produkt kan medføre en uakseptabel risiko for brann, eksplosjon eller annen ulykke eller for øvrig ikke tilfredsstiller kravene i § 26, kan tilsynsmyndigheten fatte vedtak om å tilbakekalle produktet fra brukere eller distributører. Den kan også stanse innførsel, produksjon, salg og markedsføring. Tilsynsmyndigheten kan selv iverksette slike tiltak og kreve kostnadene dekket av den som har fått pålegg om slike tiltak."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. DSB si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement kap. 2.5.

***

 

Førehandsvarsel - Vedtak om tvangsmulkt, jf. § 39

Vedtak:
Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 39 vurderer tilsynsmynde å fatta slikt vedtak:

 • Du, eigar av (Tilsynsobjektet) vert med dette ilagt ei løpande tvangsmulkt for kvar dag/veke/månad som går etter utløpet av den frist som er sett for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Storleiken på tvangsmulkta vert sett til:.................

eller

 • Du vert med dette ilagt ei eingangmulkt på kr. .................................

(Skriv korleis dette skal skje)

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:
(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:
(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:
"§ 39.Tvangsmulkt
I pålegg etter denne loven kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som en engangsmulkt. Sentral tilsynsmyndighet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ilagt av kommunen tilfaller kommunen."

Forvaltningslova § 16. (forhåndsvarsling).
Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, når ikke annet uttrykkelig er sagt.

Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig eller på annen måte.

Forhåndsvarsling kan unnlates dersom:slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres,parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet,vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig."

  

 

Grunngjeving for vedtaket:
Tvangsmulkt er eit økonomisk pressmiddel for å sikre etterleving av regelverket. Både kommunar og sentral tilsynsmyndighet kan utferdige tvangsmulkt, men berre den sentrale tilsynsmynde kan frafalle ilagt tvangsmulkt. Tvangsmulkta skal utmålast i høve til kostnadene ved å gjennomføre dei pålegg som er gjeve og skal minst setjast så høgt at det blir ulønnsamt å bryte lova.

Ved fastsetjing av tvangsmulkta er det gjort ei heilskapsvurdering der det særleg er teke omsyn til branntryggleiken og til kva det vil koste å rette branntekniske avvik innanfor ei rimeleg tidsramme.

Viser til vedtak om pålegg datert.................. Frist for gjennomføring av pålegga vart sett til:.......................... Pålegga vart ikkje gjennomført innan fristen. Vilkåra for å gje tvangsmulkt er difor oppfylt.

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

  

Innsyns- og uttalerett
Du har innsynsrett til dokumenta og har rett til å uttale deg før vedtak vert fatta. Desse rettane følgjer av forvaltningslova §§ 16, 18 og 19. Frist for uttale vert sett til X veker etter at du mottok førehandsvarselet. Dersom det ikkje kjem uttalar innan fristen vil saka bli handssama ut frå føreliggande opplysningar.

Foreventa sakshandsamingstid er X veker.

  

Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
Dersom du ynskjer nærare rettleiing i samband med førehandsvarselet, vert de oppmoda om å ta kontakt med underteikna.

 

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

Vedtak om tvangsmulkt, jf. § 39

Vedtak:

Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 39 er det fatta slikt vedtak:

 • Du, eigar av (Tilsynsobjektet) vert med dette ilagt ei løpande tvangsmulkt for kvar dag/veke/månad som går etter utløpet av den frist som er sett for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Storleiken på tvangsmulkta vert sett til:.................

eller

 • Du vert med dette ilagt ei eingangmulkt på kr. .................................

(Skriv korleis dette skal skje)

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

"§ 39.Tvangsmulkt

I pålegg etter denne loven kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som en engangsmulkt. Sentral tilsynsmyndighet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ilagt av kommunen tilfaller kommunen."

 

Grunngjeving for vedtaket:

Tvangsmulkt er eit økonomisk pressmiddel for å sikre etterleving av regelverket. Både kommunar og sentral tilsynsmyndighet kan utferdige tvangsmulkt, men berre den sentrale tilsynsmynde kan frafalle ilagt tvangsmulkt. Tvangsmulkta skal utmålast i høve til kostnadene ved å gjennomføre dei pålegg som er gjeve og skal minst setjast så høgt at det blir ulønnsamt å bryte lova.

Ved fastsetjing av tvangsmulkta er det gjort ei heilskapsvurdering der det særleg er teke omsyn til branntryggleiken og til kva det vil koste å rette branntekniske avvik innanfor ei rimeleg tidsramme.

Viser til vedtak om pålegg datert.................. Frist for gjennomføring av pålegga vart sett til:.......................... Pålegga vart ikkje gjennomført innan fristen. Vilkåra for å gje tvangsmulkt er difor oppfylt.

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. DSB si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

Vedtak om tvangsgjennomføring - forelegg, jf. § 40

Vedtak:

Med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova § 40 er det fatta slikt vedtak:

Viser til vedtak datert............., og at du ikkje har etterkome pålegg eller forbod innan fristen.

Følgjande pålegg/forbod, vert med dette ilagt på nytt: Gjengje pålegga/forboda som stod i vedtaket

Vedtaket gjeld frå: …
Frist for gjennomføring av pålegga/forboda vert sett til:

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

"§ 40.Tvangsgjennomføring

Tilsynsmyndigheten kan utferdige forelegg mot den som unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov. Med forelegg menes her et nytt pålegg om at det tidligere pålegget eller forbudet skal etterleves innen en frist som fastsettes i forelegget. Forelegget skal gi opplysninger om bestemmelsene i annet ledd og skal, så langt mulig, forkynnes for den det er rettet mot.

Den forelegget er rettet mot, kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvet. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning som en rettskraftig dom, og kan fullbyrdes etter reglene for dommer.

Forelegget kan ikke påklages.

Blir pålegget i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet, kan vedkommende tilsynsmyndighet selv besørge eller få besørget at pålegget utføres for regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot, uten at det er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14.

Ved overhengende fare kan pålegget fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 uten at dom eller forelegg kreves."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Forelegget kan ikkje påklagast.

Den som forelegget er retta mot, kan reise søksmål mot det offentlege for å få forelegget prøvd. Blir søksmål ikkje reist innen 30 dager frå forkynninga, har forelegget samme verknad som ein rettskraftig dom, og kan fullbyrdast etter reglane for dommar. 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Brannsjef

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

EIERSEKSJONSLOVEN

 

Vedtak om å nekte seksjonering jf. eierseksjonsloven § 12

 

Vedtak:

Med heimel i eierseksjonsloven § 12, 1 og 2 ledd (stryk det som ikkje passar) er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000 vert nekta seksjonering av...

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: (stryk dersom ikkje aktuelt)

Det vert  jf. esl. § 12 1. ledd 3. punktum, sett ein frist på xxx dagar til å foreta retting av søknaden. (stryk dersom ikkje aktuelt)

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

"§ 12. Kommunens behandling av seksjoneringsbegjæringen

Kommunen skal avvise en søknad om seksjonering som ikke oppfyller kravene i § 11. Kommunen skal også avvise en søknad dersom gebyret etter § 15 ikke er innbetalt innen fristen. Hvis seksjonering vil kunne gjennomføres etter at hjemmelshaveren har rettet søknaden, skal kommunen sette en frist for å foreta slik retting.

Kommunen skal avslå søknaden dersom vilkårene i § 7 ikke er oppfylt.

Kommunen skal avvise søknaden dersom søknaden ikkje er retta på godkjent standardisert søknadsskjema jf. Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering  av 17.12.2017.

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

... 

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Kommunen sitt vedtak om å nekte seksjonering kan påklagast, jf. esl. § 16 1. ledd og forvaltningslova § 28.

Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

·       Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11

·       Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det

·       Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for regulering, byggjesak og oppmåling (RBO)

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

***

 

Vedtak om seksjonering jf. eierseksjonsloven § 13 (1)

 

Vedtak:

Med heimel i Eierseksjonsloven (Esl.) § 13 (1), jf. § 7, er det fatta slikt vedtak:

Det vert det gjeve løyve til oppdeling i xx eigarseksjonar på gnr/bnr   , Adresse, på følgjande vilkår:

 1. Seksjoneringa skal omfatta hovudareal, tilleggsareal (B og/eller G) og fellesareal slik det går fram av planteikningar datert xx.xx.xxxx og situasjonskart datert xx.xx.xxxx.
 2. Seksjoneringa vert fullført med endeleg fastsetting av eksklusivt uteareal ved gjennomført oppmålingsforretning.

 

Dokument i saka:

 1. Søknad om seksjonering - skjema, datert xx.xx.xxxx
 2. Vedtekter, datert xx.xx.xxxx
 3. Situasjonsplan, datert xx.xx.xxxx
 4. Planteikningar alle etasjar med innteikna seksjonering
 5. Rekvisisjon av oppmålingsforretning (ved utandørs tilleggsdelar)
 6. Firmaattest
 7. Samtykke frå panthavar med tinglyst urådigheit
 8. Endelege planteikningar utarbeida av kommunen, datert xx.xx.xxxx

 

Bakgrunn for saka:

Regulering, byggesak og oppmåling (RBO) mottok den xx.xx.xxxx skjema m/vedlegg for ”Søknad om seksjonering” av eigedomen gnr/bnr    frå xxxxxxx xxxxxx som er heimelshavar av eigedomen. Eigedomen er regulert/uregulert til eller vist som bustadføremål/næringsføremål i reguleringsplan (planid) / kommuneplan vedteken xx.xx.xxxx.
På eigedomen er det oppført/under oppføring …….

Søknaden gjeld oppdeling av eigedom med bygg i ….. sjølvstendige eigarseksjonar.
Seksjoneringa gjeld planlagd bygning kor byggeløyve er gjeve med rammeløyve/igangsettingsløyve datert xx.xx.xxxx / eksisterande bygg med rammeløyve/igangsettingsløyve, datert xx.xx.xxxx, jf. Esl. § 8.

Kvar brukseining skal vera eigen seksjon. Kvar seksjon skal ha eit tilleggsareal i form av bygning/uteareal…., som vist på situasjonskart og/eller planteikningar datert xx.xx.xxxx Alt uteareal skal vere fellesareal/Det er rekvirert/gjennomført oppmålingsforretning av eksklusivt utearel til eigarseksjonane.

 

Lovgrunnlag:

Esl. § 13. Kommunens vedtak om seksjonering

Esl. §§ 7-9  handlar om vilkår for seksjonering, tidspunkt for seksjonering og rett til å krevja seksjonering for sameigarar med bruksrett til bustad i sameige som ikkje er seksjonert.

Esl. §§ 10-19  handlar om framgangsmåten ved seksjonering, korleis ein eigarseksjon vert oppretta,  krav til søknad om seksjonering, kommunen si handsaming av søknaden, kommunen sit vedtak om seksjonering, sakshandsamingstid, klage på vedtak om seksjonering, tinglysing, utsending av matrikkelbrev og registrering av sameige i føretaksregisteret.

  

Grunngjeving for vedtaket:

Etter lov av 16.6.2017 – Lov om eierseksjoner (Esl.) – vert det kravd løyve frå kommunen for å kunna dela opp i eigarseksjonar. Kommunen skal kontrollera og vurdera at lova sine formelle og materielle krav til dette er til stades. Etter Esl. § 12 skal kommunen avvise ein søknad som ikkje oppfyller krava i Esl. § 11, samt dersom søknaden ikkje er retta på godkjent standardisert søknadsskjema jf. Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering  av 17.12.2017. Kommunen kan nekte løyve dersom vilkåra i Esl. § 7 ikkje er til stades.

Vilkår synest oppfylt når det gjeld:

 • Einerett til bruk av ein brukseining (hovuddel og/eller tilleggsdel), jf. Esl. § 7 (1) a)
 • Det er fastsett sameigebrøk for kvar eigarseksjon, jf. Esl. § 7 (1) b)
 • Brukseininga sin hovuddel er ein klårt avgrensa og samanhengane del av ein bygning og har eigen inngang, jf. Esl. § 7 (1) c)
 • Det er avsett nok parkeringsareal til å sikra det talet parkeringsplassar som følgjer av byggeløyvet etter reglane i plan- og bygningslova, jf. Esl. § 7 (1) d)
 • Seksjoneringa omfattar alle brukseiningar i eigedomen, jf. Esl. § 7 (1) e)
 • Det er berre eitt gards- og bruksnr, jf. Esl. § 7 (1) f)
 • Det er fastsett bruk (bustad-/næringsføremål) for kvar eining, og bruken er i samsvar med godkjent reguleringsplan eller anna bruk det er gjeve løyve til etter reglane i plan- og bygningslova, jf. Esl. § 7 (1) g)
 • Areal som andre seksjonseigarar treng tilgang til og areal som etter plan- og bygningslova er avsett til felles uteopphaldsareal er seksjonert til fellesareal, jf. Esl. § 7 (2).
 • Kvar seksjon er ein lovleg etablert bueining etter reglane i plan- og bygningslova jf. § 20-1, jf. Esl. § 8 og har kjøkken, bad og wc innafor hovuddel av brukseininga, jf. Esl. § 7 (3) (gjeld ikkje bustadseksjonar som skal inngå i samleseksjon, eller som skal brukast til fritidsbustad)
 • Det er gjort unntak frå Esl. § 7 (1) f) med skriftleg samtykke frå Kartverket (fjern vist ikkje gjeldane)
 • Vedtektene oppfyller minstekrava og inneheld eigedomens grunnboksbetegnelse og kor mange medlemmer styret skal ha jf. Esl. § 27 (1).
 • Vedtektene inneheld bytteordning for HC plassar, eller på anna måte sikrar at parkeringsplassar som er vedteke opparbeida etter plan- og bygningslova for bruk av personar med nedsett funksjonsevne, vert gjort tilgjengeleg for disse. Jf. Esl. § 26.

Konklusjon:  Søknad om løyve til reseksjonering for eigedomen gnr/bnr vert godkjent.

 

Gebyr:

Det vert kravd gebyr for handsaming, her kr xxxx,-
I tillegg kjem tinglysingsgebyr kr. 525,- Jf. Esl. §15.

Anna:

Me gjer serskilt merksam på fylgjande:

Eierseksjonslova § 22 (1) 1. punktum: «Dersom en eiendom ble seksjonert før den var ferdig utbygd, og det når ferdigattesten er utstedt, eller etter fem år fra seksjoneringen ble tinglyst, viser seg at det er avvik av betydning mellom det seksjonerte og de ferdige bruksenhetene, kan kommunen pålegge de seksjonseierne som er berørt av avviket, å reseksjonere slik at seksjoneringen stemmer med virkeligheten.»

Eierseksjonslova § 22 (2) 1. punktum: «Dersom en eiendom ble seksjonert før den var ferdig utbygd, og det ikke har blitt bygget ut to eller flere bruksenheter på eiendommen innen fem år etter at seksjoneringen ble tinglyst, kan kommunen vedta at seksjoneringen skal slettes.» 

Eierseksjonslova § 26 (2) 6. og 7. punktum (gjeld vedtektsregel om bytteordning av parkeringsplassar for personar med nedsett funksjonsevne):
«Kommunen har vetorett mot endring av vedtektsbestemmelsen», og
«Vedtekten må registreres i Foretaksregisteret»

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna sakshandsamar.

 

Klagerett:

Kommunen sitt vedtak om seksjonering kan påklagast, jf. Esl. 16 jf. forvaltningslova § 28.

Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med alle saksvedlegg bli over sendt Fylkesmannen. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.


Gebyr skal betalast uavhengig av ev. klage eller seinare endring, jf. § 2 i gebyrregulativet.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka når forvaltningslova §§ 18 og 19 tilet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42.

Kommunen må vente til klagefrist på 3 veker er utgått før saka kan sendast til tinglysing, jf. Esl. 17.

Det er ikkje lenger mogleg å fråseia seg klageretten, jf. Esl. § 17.

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for regulering, byggjesak og oppmåling (RBO)

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

***

 

Vedtak om reseksjonering ved deling og samanslåing av seksjonar jf. eierseksjonsloven § 20

 

Vedtak:

Med heimel i eierseksjonsloven (Esl.) § 13, 1 ledd,  jf. § 20 er det fatta slikt vedtak:

Det vert det gjeve løyve reseksjonering av gnr/bnr  , seksjonsnr x, Adresse, på følgjande vilkår:

 1. Reseksjoneringa skal omfatta eigedomen gnr/bnr /seksjonsnr x.
 2. Reseksjoneringa skal omfatta …………………………. slik det går fram av planteikningar og/eller situasjonsplan datert xx.xx.xxxxx
 3. Reseksjoneringa vert fullført med endeleg fastsetting av eksklusivt uteareal ved gjennomført oppmålingsforretning.

 

Reseksjoneringa er no ført i matrikkelen / vert ført i matrikkelen straks oppmålingsforretninga er gjennomført, jf. Esl. § 13 (2).

 

Dokument i saka: (stryk det som ikkje passar)

 1. Søknad om reseksjonering – skjema datert xx.xx.xxxx
 2. Situasjonsplan (om reseksjoneringa omfattar uteareal)
 3. Planteikningar over … etasje med innteikna reseksjonering
 4. Samtykke frå panthavarar
 5. Protokoll med 2/3 fleirtal frå sameiget sitt årsmøte jf. Esl. § 49
 6. Samtykke frå styret i sameiget
 7. Rekvisisjon av oppmålingsforretning (ved utandørs tilleggsdelar)
 8. Firmaattest
 9. Kommunen sitt krav om reseksjonering jf. Esl. § 22

 

Bakgrunn for saka:

Regulering, byggesak og oppmåling (RBO) mottok den    skjema m/vedlegg for «Søknad om reseksjonering» av eigedomen gnr/bnr , seksjonnr. X, frå xxxxxxx xxxxxx som er heimelshavar av seksjonen/seksjonane.
Eigedomen er regulert/uregulert til eller vist som bustadføremål/næringsføremål i reguleringsplan (planid) / kommuneplan vedteken xx.xx.xxxx.
På eigedomen er det oppført/under oppføring …….

Søknaden gjeld reseksjonering av ….
Reseksjoneringa gjeld planlagd bygning kor byggeløyve er gjeve med rammeløyve/igangsettingsløyve datert xx.xx.xxxx / eksisterande bygg med rammeløyve/igangsettingsløyve datert xx.xx.xxxx.

 

Lovgrunnlag:

Esl. § 13               Kommunens vedtak om seksjonering

Esl. § 7                 Vilkår for seksjonering

Esl. §§ 10-19     Framgangsmåten ved seksjonering

Esl. § 20              Reseksjonering ved deling og samanslåing av seksjonar

 

Grunngjeving for vedtaket:

Etter lov av 16.6.2017 – Lov om eierseksjoner (Esl.) – vert det kravd løyve frå kommunen for å kunna reseksjonera. Kommunen skal kontrollera og vurdera at lova sine formelle og materielle krav til dette er til stades. Etter Esl. § 12 skal kommunen avvise ein søknad om ikkje oppfyller krava i Esl. § 11, samt dersom søknaden ikkje er retta på godkjent standardisert søknadsskjema jf. Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering  av 17.12.2017. Kommunen kan nekte løyve dersom vilkåra i Esl. § 7 ikkje er til stades.

Vilkår synest oppfylt når det gjeld reseksjoneringa: (styrk det som ikkje passar)

 • Einerett til bruk av ein brukseining (hovuddel og/eller tilleggsdel), jf. Esl. § 7 (1) a)
 • Det er fastsett sameigebrøk for kvar eigarseksjon, jf. Esl. § 7 (1) b)
 • Brukseininga sin hovuddel er ein klart avgrensa og samanhengane del av ein bygning og har eigen inngang, jf. Esl. § 7 (1) c)
 • Det er avsett nok parkeringsareal til å sikra det talet parkeringsplassar som følgjer av byggeløyvet, jf. Esl. § 7 (1) d)
 • Seksjoneringa omfattar alle brukseiningar i eigedomen, jf. Esl. § 7 (1) e)
 • Det er berre eitt gards- og bruksnr, jf. Esl. § 7 (1) f)
 • Det er fastsett bruk (bustad-/næringsføremål) for kvar eining, og bruken er i samsvar med godkjent reguleringsplan eller anna bruk det er gjeve løyve til etter plan- og bygningslova, jf.  Esl. § 7 (1) g)
 • Areal som andre seksjonseigarar treng tilgang til og areal som etter plan- og bygningslova er avsett til felles uteopphaldsareal er seksjonert til fellesareal, jf. Esl. § 7 (2).
 • Kvar seksjon er ein lovleg etablert bueining etter plan- og bygningslova og har kjøkken, bad og wc innafor hovuddel av brukseininga, jf. Esl. § 7 (3) (gjeld ikkje bustadseksjonar som skal inngå i samleseksjon, eller som skal brukast til fritidsbustad)
 • Det er gjort unntak frå Esl. § 7 (1) f) med skriftleg samtykke frå Kartverket (fjern vist ikkje gjeldane)
 • Fastsett sameigebrøk for dei andre eigarseksjonane vert uendra.
 • Fastsett sameigebrøk for eigarseksjonane vert endra, jf. Esl. § 49 (2)
 • Reseksjonering etter Esl. § 20 kan berre skje med samtykkje frå alle som har tinglyst pant i dei seksjonane det gjeld
 • Delinga/samanslåinga medfører at det vert oppretta nye fellesareal og det føreligg samtykkje frå styret, jf. Esl. § 20 (2)
 • Oppdelinga medfører at det vert oppretta nye seksjonar med auke av samla stemmetal, det må føreliggja samtykkje frå sameigarmøtet, jf. Esl. § 20 (2) siste punktum, jf. Esl. § 49 (2) e)
 • Då endringa medfører at fellesareala vert redusert eller at det er naudsynt med vesentlege endringar, må endringa godkjennast med 2/3 fleirtal av sameigarmøte, jf. Esl. § 49 (2) (a - e)
 • Fastsett føremål (B/N) er uendra.

 

Konklusjon:  Søknad om løyve til reseksjonering for eigedomen gnr/bnr vert godkjent.


Gebyr:

Det vert kravd gebyr for handsaming, her kr xxxx,-
I tillegg kjem tinglysingsgebyr kr. 525,- Jf. Esl. §15.

Anna:

Me gjer merksam på at Esl. § 22 òg gjeld for reseksjonering:

Eierseksjonslova § 22 (1) 1. punktum: «Dersom en eiendom ble seksjonert før den var ferdig utbygd, og det når ferdigattesten er utstedt, eller etter fem år fra seksjoneringen ble tinglyst, viser seg at det er avvik av betydning mellom det seksjonerte og de ferdige bruksenhetene, kan kommunen pålegge de seksjonseierne som er berørt av avviket, å reseksjonere slik at seksjoneringen stemmer med virkeligheten.»

Eierseksjonslova § 22 (2) 1. punktum: «Dersom en eiendom ble seksjonert før den var ferdig utbygd, og det ikke har blitt bygget ut to eller flere bruksenheter på eiendommen innen fem år etter at seksjoneringen ble tinglyst, kan kommunen vedta at seksjoneringen skal slettes 

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna sakshandsamar.

 

Klagerett:

Kommunen sitt vedtak om reseksjonering kan påklagast jf. Esl. § 16, jf. forvaltningslova § 28.

Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med alle saksvedlegg bli over sendt Fylkesmannen. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.


Gebyr skal betalast uavhengig av ev. klage eller seinare endring, jf. § 2 i gebyrregulativet.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka når forvaltningslova §§ 18 og 19 tilet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

Kommunen må vente til klagefrist på 3 veker er utgått før saka kan sendast til tinglysing, jf. matrikkellova § 24.

Det er ikkje lenger mogleg å fråseia seg klageretten, jf. Esl. § 17.

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for regulering, byggjesak og oppmåling (RBO)

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

***

 

Vedtak om reseksjonering i andre tilfelle. Samanslåing av eigarseksjonsameige, jf. eierseksjonsloven § 21

Vedtak:

Med heimel i eierseksjonsloven (Esl.) § 13, 1 ledd,  jf. § 21 er det fatta slikt vedtak:

Det vert det gjeve løyve reseksjonering av gnr/bnr  , seksjonsnr x, Adresse, på følgjande vilkår:

 1. Reseksjoneringa skal omfatta eigedomen gnr/bnr /seksjonsnr x.
 2. Reseksjoneringa skal omfatta …………………………. slik det går fram av planteikningar og/eller situasjonsplan datert xx.xx.xxxxx
 3. Reseksjoneringa vert fullført med endeleg fastsetting av eksklusivt uteareal ved gjennomført oppmålingsforretning.

 

Dokument i saka: (stryk det som ikkje passar)

 1. Søknad om reseksjonering – skjema datert xx.xx.xxxx
 2. Situasjonsplan (om reseksjoneringa omfattar uteareal)
 3. Planteikningar over … etasje med innteikna reseksjonering
 4. Samtykke frå panthavarar
 5. Protokoll med 2/3 fleirtal frå sameiget sitt årsmøte jf. Esl. § 49
 6. Rekvisisjon av oppmålingsforretning (ved utandørs tilleggsdelar)
 7. Firmaattest
 8. Kommunen sitt krav om reseksjonering jf. Esl. § 22

 

Bakgrunn for saka:

Regulering, byggesak og oppmåling (RBO) mottok den  xx.xx.xxxx  skjema m/vedlegg for «Søknad om reseksjonering» av eigedomen gnr/bnr , seksjonnr. X, frå xxxxxxx xxxxxx som er heimelshavar av seksjonen/seksjonane.
Eigedomen er regulert/uregulert til eller vist som bustadføremål/næringsføremål i reguleringsplan (planid) / kommuneplan vedteken xx.xx.xxxx.
På eigedomen er det oppført/under oppføring …….

Søknaden gjeld reseksjonering av ….
Reseksjoneringa gjeld planlagd bygning kor byggeløyve er gjeve med rammeløyve/igangsettingsløyve datert xx.xx.xxxx / eksisterande bygg med rammeløyve/igangsettingsløyve datert xx.xx.xxxx.

 

Lovgrunnlag:

 • Esl. § 13              Kommunens vedtak om seksjonering
 • Esl. § 7                Vilkår for seksjonering
 • Esl. §§ 10-19      Framgangsmåten ved seksjonering
 • Esl. § 21              Reseksjonering i andre tilfelle. Sammenslåing av eierseksjonssameier

 

Grunngjeving for vedtaket:

Etter lov av 16.6.2017 – Lov om eierseksjoner (Esl.) – vert det kravd løyve frå kommunen for å kunna reseksjonera. Kommunen skal kontrollera og vurdera at lova sine formelle og materielle krav til dette er til stades. Etter Esl. § 12 skal kommunen avvise ein søknad om ikkje oppfyller krava i Esl. § 11, samt dersom søknaden ikkje er retta på godkjent standardisert søknadsskjema jf. Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering  av 17.12.2017. Kommunen kan nekte løyve dersom vilkåra i Esl. § 7 ikkje er til stades.

Vilkår synest oppfylt når det gjeld reseksjoneringa: (styrk det som ikkje passar)

 • Einerett til bruk av ein brukseining (hovuddel og/eller tilleggsdel), jf. Esl. § 7 (1) a)
 • Det er fastsett sameigebrøk for kvar eigarseksjon, jf. Esl. § 7 (1) b)
 • Brukseininga sin hovuddel er ein klart avgrensa og samanhengane del av ein bygning og har eigen inngang, jf. Esl. § 7 (1) c)
 • Det er avsett nok parkeringsareal til å sikra det talet parkeringsplassar som følgjer av byggeløyvet, jf. Esl. § 7 (1) d)
 • Seksjoneringa omfattar alle brukseiningar i eigedomen, jf. Esl. § 7 (1) e)
 • Det er berre eitt gards- og bruksnr, jf. Esl. § 7 (1) f)
 • Det er fastsett bruk (bustad-/næringsføremål) for kvar eining, og bruken er i samsvar med godkjent reguleringsplan eller anna bruk det er gjeve løyve til etter plan- og bygningslova, jf.  Esl. § 7 (1) g)
 • Areal som andre seksjonseigarar treng tilgang til og areal som etter plan- og bygningslova er avsett til felles uteopphaldsareal er seksjonert til fellesareal, jf. Esl. § 7 (2).
 • Kvar seksjon er ein lovleg etablert bueining etter plan- og bygningslova og har kjøkken, bad og wc innafor hovuddel av brukseininga, jf. Esl. § 7 (3) (gjeld ikkje bustadseksjonar som skal inngå i samleseksjon, eller som skal brukast til fritidsbustad)
 • Det er gjort unntak frå Esl. § 7 (1) f) med skriftleg samtykke frå Kartverket (fjern vist ikkje gjeldane)
 • Fastsett sameigebrøk for dei andre eigarseksjonane vert uendra.
 • Fastsett sameigebrøk for eigarseksjonane vert endra, jf. Esl. § 49 (2)
 • Då endringa medfører at fellesareala vert redusert eller at det er naudsynt med vesentlege endringar, må endringa godkjennast med 2/3 fleirtal av sameigarmøte, jf. Esl. § 49 (2) (a - e)
 • Fastsett føremål (B/N) er uendra.
 • Fastsett føremål (B/N) er endra jf. Esl. § 21 (2), kravet vert sett fram av seksjonen sin eigar med samtykkje frå årsmøte, jf. Esl. § 49, (2) d)
 • Reseksjonering etter Esl. § 21, styret har underteikna og søkt om reseksjonering
 • Reseksjonering etter Esl. § 21 (1 og 2) Det føreligg samtykke frå alle som har pant i seksjonane det gjeld jf. Esl. § 21 (3)

 

Konklusjon:  Søknad om løyve til reseksjonering for eigedomen gnr/bnr vert godkjent.

Gebyr:

Det vert kravd gebyr for handsaming, her kr xxxx,-
I tillegg kjem tinglysingsgebyr kr. 525,- Jf. Esl. §15.

Anna:

Me gjer merksam på at Esl. § 22 òg gjeld for reseksjonering:

Eierseksjonslova § 22 (1) 1. punktum: «Dersom en eiendom ble seksjonert før den var ferdig utbygd, og det når ferdigattesten er utstedt, eller etter fem år fra seksjoneringen ble tinglyst, viser seg at det er avvik av betydning mellom det seksjonerte og de ferdige bruksenhetene, kan kommunen pålegge de seksjonseierne som er berørt av avviket, å reseksjonere slik at seksjoneringen stemmer med virkeligheten.»

Eierseksjonslova § 22 (2) 1. punktum: «Dersom en eiendom ble seksjonert før den var ferdig utbygd, og det ikke har blitt bygget ut to eller flere bruksenheter på eiendommen innen fem år etter at seksjoneringen ble tinglyst, kan kommunen vedta at seksjoneringen skal slettes 

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna sakshandsamar.

 

Klagerett:

Kommunen sitt vedtak om reseksjonering kan påklagast jf. Esl. § 16, jf. forvaltningslova § 28.

Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med alle saksvedlegg bli over sendt Fylkesmannen. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.


Gebyr skal betalast uavhengig av ev. klage eller seinare endring, jf. § 2 i gebyrregulativet.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka når forvaltningslova §§ 18 og 19 tilet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

Kommunen må vente til klagefrist på 3 veker er utgått før saka kan sendast til tinglysing, jf. matrikkellova § 24.

Det er ikkje lenger mogleg å fråseia seg klageretten, jf. Esl. § 17.

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for regulering, byggjesak og oppmåling (RBO)

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

                        XXX

 

Vedtak om å krevja søknad om reseksjonering jf. eierseksjonslova § 22 1. ledd

Vedtak:

Med heimel i eierseksjonsloven (Esl.) § 22, 1 ledd  er det fatta slikt vedtak:

Det vert pålagt søknad om reseksjonering av gnr/bnr  , seksjonsnr x, Adresse, på følgjande grunnlag:

 • Det er for stort avvik mellom seksjonert(e) og faktisk bygde brukseining(ar) på  eigedomen gnr/bnr /seksjonsnr x.
 • Det vert gjeve ein frist på 30 dagar for å søkja om reseksjonering.

Dersom dette pålegget ikkje vert fylgt innan fristen vil kommunen senda ut førehandsvarsel om tvangsmulkt. Tvangsmulkta går frå eit tidpunkt fastsett i varselet og fram til søknad om reseksjonering er motteke av kommunen jf. Esl. § 22 3. ledd.

 

Dokument i saka: (stryk det som ikkje passar)

 1. Søknad om seksjonering/reseksjonering – skjema datert xx.xx.xxxx
 2. Seksjoneringsdokumenter m/planteikningar seksjonering
 3. Ferdigattest m/endelege planteikningar
 4. Anna dokumentasjon på avvik mellom seksjonert og ferdige brukseingingar etter 5 år frå tinglyst seksjonering
 5. Situasjonsplan (om seksjoneringa omfatta uteareal)

 

Bakgrunn for saka:

Regulering, byggesak og oppmåling (RBO) mottok den  xx.xx.xxxx  skjema m/vedlegg for «Søknad om seksjonering/reseksjonering» av eigedomen gnr/bnr,  frå xxxxxxx xxxxxx som var heimelshavar av eigedomen/seksjonane

På eigedomen er det oppført….

Søknaden gjaldt seksjonering/reseksjonering av ….

Ferdigattest frå xx.xx.xxxx viser betydelig avvik mellom det som er seksjonert og det som faktisk er bygd…….

 

Lovgrunnlag:

Esl. § 22               Kommunens rett til å krevje reseksjonering

 

Grunngjeving for vedtaket:

Etter lov av 16.6.2017 – Lov om eierseksjoner (Esl.) – vert det kravd løyve frå kommunen for å kunna reseksjonera. Kommunen skal kontrollera og vurdera at lova sine formelle og materielle krav til dette er til stades. Vilkår i eierseksjonslova § 22 (1) synest oppfylt når det gjeld kommunen sin rett til å krevja reseksjonering:

Eigedomen vart seksjonert før den var ferdig bygd og ferdigattest er no gjeve. Det er avvik av betyding mellom det som er seksjonert og ferdige brukseiningar. (Beskriv)

 • Kommunens rett til å krevja søknad om reseksjonering er oppfylt grunna avvik mellom det som er seksjonert og ferdige brukseiningar. Det er gjeve ferdigattest som dokumenterer dette/ det er gått 5 år sidan seksjoneringa vart tinglyst jf. Esl. § 22 (1) og det er gjeve frist til berørte seksjonseigarar å søkja om reseksjonering.
 • Kommunen gjev pålegg om å søkja reseksjonering jf. Esl. § 22 (4) grunna bruksendring jf. plan- og bygningslova § 20-1 (1) d) – formål frå bustad til næring eller motsett.

Konklusjon:  Kommunen har rett til å krevja reseksjonering.

Gebyr:

Det vert kravd gebyr for handsaming, her kr xxxx,-

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna sakshandsamar.

 

Klagerett:

Kommunen sitt vedtak om krav om søknad om reseksjonering kan påklagast jf. Esl. § 16 (2), jf. forvaltningslova § 28.

Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med alle saksvedlegg bli over sendt Fylkesmannen. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.


Gebyr skal betalast uavhengig av ev. klage eller seinare endring, jf. § 2 i gebyrregulativet.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka når forvaltningslova §§ 18 og 19 tilet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

***

 

Vedtak om sletting av seksjonering jf. eierseksjonslova § 22 2. ledd

 

Vedtak:

Med heimel i eierseksjonsloven (Esl.) § 22, 2 ledd  er det fatta slikt vedtak:

Det vert vedtatt at seksjonering av gnr/bnr  , Adresse,  vert sletta på følgjande grunnlag:

 • Det er ikkje bygd ut to eller fleire brukseiningar på eigedomen innan fem år etter at seksjoneringa vart tinglyst.

Kommunen slettar no seksjoneringa i matrikkelen. Kommunen sender melding til tinglysinga om dette. Tinglysinga sletter så seksjoneringa i grunnboka. Dette vert gjennomført utan hinder av eventuelle hef

 

Dokument i saka: (stryk det som ikkje passar)

 1. Søknad om seksjonering/reseksjonering – skjema datert xx.xx.xxxx
 2. Seksjoneringsdokumenter m/planteikningar seksjonering
 3. Dokumentasjon på at det ikkje er bygd to eller fleire brukseiningar

 

Bakgrunn for saka:

Regulering, byggesak og oppmåling (RBO) mottok den  xx.xx.xxxx  skjema m/vedlegg for «Søknad om seksjonering/reseksjonering» av eigedomen gnr/bnr ,  frå xxxxxxx xxxxxx som var heimelshavar av eigedomen/seksjonane

På eigedomen er det oppført/ikkje oppført….

Lovgrunnlag:

Esl. § 22 2. ledd               Kommunens rett til å vedta sletting av seksjonering

 

Grunngjeving for vedtaket:

Etter lov av 16.6.2017 – Lov om eierseksjoner (Esl.) – vert det kravd løyve frå kommunen for å kunna seksjonera. Kommunen skal kontrollera og vurdera at lova sine formelle og materielle krav til dette er til stades. Vilkår i eierseksjonslova § 22 (2) synest oppfylt når det gjeld kommunen sin rett til å krevja sletting av seksjonering:

 • Eigedomen vart seksjonert før den var ferdig utbygd.
 • Det har ikkje vorte bygd ut to eller fleire brukseiningar på eigedomen innan frem år etter at seksjoneringa vart tinglyst.

Konklusjon:  Kommunen har rett til å krevja sletting av seksjonering

Gebyr:

Det vert kravd gebyr for handsaming, her kr xxxx,-

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna sakshandsamar.

 

Klagerett:

Kommunen sitt vedtak om krav om søknad om reseksjonering kan påklagast jf. Esl. § 16 (2), jf. forvaltningslova § 28.

Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med alle saksvedlegg bli over sendt Fylkesmannen. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.


Gebyr skal betalast uavhengig av ev. klage eller seinare endring, jf. § 2 i gebyrregulativet.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka når forvaltningslova §§ 18 og 19 tilet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

***

FOLKEHELSELOVEN

 

Vedtak om godkjenning av verksemder som kan ha innverknar på helsa, før eller ved iverksetjing, jf. folkehelselova § 10, 1 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i folkehelselova § 10, 1 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000/org.nr., får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

§ 10. Meldeplikt og godkjenning

Departementet kan innenfor miljørettet helsevern, jf. § 8, gi nærmere bestemmelser om meldeplikt til, eller plikt til å innhente godkjenning fra, kommunen før eller ved iverksetting av virksomhet som kan ha innvirkning på helsen. Det samme gjelder ved endring av slik virksomhet. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for å ivareta hensynet til folks helse, jf. §§ 1 og 8. Nærmere bestemmelser om godkjenning, herunder saksbehandlingsregler til utfylling av tjenesteloven, kan gis i forskriftene. Unntak fra tjenesteloven § 11 annet ledd kan bare gjøres når det er begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

... 

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunelegen

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

Vedtak om krevje verksemd stansa dersom godkjenning ikkje ligg føre, jf. folkehelselova § 10, 3 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i folkehelselova § 10, 3 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000/org.nr., får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Folkehelseloven § 10, 3 ledd, Meldeplikt og godkjenning

Dersom godkjenning eller vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan ikke foreligger, kan kommunen kreve virksomheten stanset. Stansing kan bare kreves dersom ulempene ved stansing står i rimelig forhold til den helsefare som unngås. Stansing kan om nødvendig gjennomføres med bistand fra politiet.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunelegen

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

Vedtak om pålegg om helsekonsekvensvurdering, jf. folkehelselova § 11,1 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i folkehelselova § 11, 1 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000/org.nr., får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Folkehelseloven § 11. Helsekonsekvensutredning

Kommunen kan pålegge den som planlegger eller driver virksomhet, eller den ansvarlige for forhold ved en eiendom, for egen regning å utrede mulige helsemessige konsekvenser av tiltaket eller forholdet. Slik utredning kan bare kreves dersom ulempene ved å foreta utredningen står i rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at forholdet utredes.

Klageinstansen har ved behandling av klagesaker tilsvarende rett til å kreve helsekonsekvensutredning.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunelegen

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

Vedtak om pålegg om opplysningsplikt ovanfor kommunen, jf. folkehelselova § 12,1 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i folkehelselova § 12, 1 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000/org.nr., får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Folkehelseloven § 12. Opplysningsplikt

Kommunen kan pålegge den som planlegger eller driver virksomhet som kan ha innvirkning på helsen, en plikt til, uten hinder av taushetsplikt, å gi kommunen de opplysninger som er nødvendige for at den kan utføre sine gjøremål etter dette kapittel. Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen kreve at opplysningene gis av enhver som utfører arbeid for den som har opplysningsplikt etter første punktum. Opplysninger som nevnt i første punktum kan også kreves fra andre offentlige myndigheter uten hinder av taushetsplikt.

Den ansvarlige for eiendom eller virksomhet som nevnt i første ledd, skal av eget tiltak gi kommunen opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kommunen kan dessuten pålegge den ansvarlige for eiendom eller virksomhet som nevnt i første ledd, plikt til å gi allmennheten, kunder eller andre opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som kan ha innvirkning på helsen.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunelegen

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

Vedtak om pålegg om opplysningsplikt ovanfor ålmenta, jf. folkehelselova § 12, 3 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i folkehelselova § 12, 3 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000/org.nr., får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Folkehelseloven § 12. Opplysningsplikt

Kommunen kan pålegge den som planlegger eller driver virksomhet som kan ha innvirkning på helsen, en plikt til, uten hinder av taushetsplikt, å gi kommunen de opplysninger som er nødvendige for at den kan utføre sine gjøremål etter dette kapittel. Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen kreve at opplysningene gis av enhver som utfører arbeid for den som har opplysningsplikt etter første punktum. Opplysninger som nevnt i første punktum kan også kreves fra andre offentlige myndigheter uten hinder av taushetsplikt.

Den ansvarlige for eiendom eller virksomhet som nevnt i første ledd, skal av eget tiltak gi kommunen opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kommunen kan dessuten pålegge den ansvarlige for eiendom eller virksomhet som nevnt i første ledd, plikt til å gi allmennheten, kunder eller andre opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som kan ha innvirkning på helsen.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunelegen

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

Vedtak om pålegg om gransking, jf. folkehelselova § 13, 1 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i folkehelselova § 13, 1 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000/org.nr., får …

 

Vedtaket gjeld frå:
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Folkehelseloven § 13. Gransking

Kommunen kan for å ivareta sine oppgaver etter dette kapittel beslutte at det skal foretas gransking av eiendom eller virksomhet. Granskingen kan gjennomføres av den som er delegert myndighet etter § 9 eller av kommunelegen i hastesaker. Granskingen kan om nødvendig gjennomføres med bistand fra politiet.

Den som utfører granskingen skal uhindret ha adgang til å inspisere eiendom og virksomhet og til å ta nødvendige prøver uten godtgjøring. Det kan kreves fremlagt dokumenter og materiale og kreves foretatt undersøkelser som kan ha betydning for kommunens gjøremål etter dette kapittel. Omkostninger forbundet med granskingen betales av den ansvarlige for eiendommen eller virksomheten.

Fylkesmannen har i klagesaker tilsvarende adgang til å gjennomføre gransking.

Ved gransking av virksomhet eller eiendom, skal den som utfører granskingen, først ta kontakt med representanter for virksomhetens ledelse.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunelegen

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

Vedtak om pålegg om retting, jf. folkehelselova § 14, 1 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i folkehelselova § 14, 1 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000/org.nr., får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Folkehelseloven § 14. Retting

Kommunen kan pålegge forhold ved en eiendom eller virksomhet i kommunen rettet hvis forholdet direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen eller er i strid med bestemmelser gitt i medhold av dette kapittel. Retting kan bare kreves dersom ulempene ved å foreta rettingen står i rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at forholdet rettes.

Pålegget skal være skriftlig og inneholde en frist for når det skal være utført. Det skal rettes til den som er ansvarlig for forholdet, eller til virksomheten som sådan. Kostnadene ved å gjennomføre pålegget skal dekkes av den som er ansvarlig for forholdet, eventuelt av virksomheten som sådan.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

... 

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunelegen

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

Vedtak om pålegg om tvangsmulkt jf. folkehelselova § 15, 1 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i folkehelselova § 15, 1 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000/org.nr., får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Folkehelseloven § 15. Tvangsmulkt

Kommunen kan ved oversittelse av frist for å oppfylle pålegg om retting av forhold etter § 14 ilegge adressaten for pålegget tvangsmulkt i form av engangsmulkt eller løpende dagmulkt. Tvangsmulkten må være fastsatt enten samtidig med pålegget eller i forbindelse med fastsettelse av ny frist for oppfyllelse av pålegget. Tvangsmulktens størrelse fastsettes under hensyn til hvor viktig det er at pålegget blir gjennomført og hvilke kostnader det antas å medføre. Tvangsmulkten tilfaller statskassen.

Tvangsmulkten er tvangsgrunnlag for utlegg.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om fastsettelse og beregning av tvangsmulkt.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunelegen

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

Vedtak om pålegg om stansing, jf. folkehelselova § 16

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i folkehelselova § 16 er det fatta slikt vedtak:

 NN, f. 00.00.0000/org.nr., får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Folkehelseloven § 16. Stansing

Oppstår det forhold ved en virksomhet eller eiendom som medfører en overhengende fare for helseskade, skal kommunen stanse hele eller deler av virksomheten eller aktiviteten inntil forholdene er rettet eller faren er over. Stansing kan om nødvendig gjennomføres med bistand fra politiet.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunelegen

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

Vedtak om overtredelsesgebyr, jf. folkehelselova § 17, 1 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i folkehelselova § 17, 1 ledd er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000/org.nr., får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Folkehelseloven § 17. Overtredelsesgebyr

Departementet kan i forskrift fastsette at kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr overfor den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i §§ 10 til 14 og § 16. Det samme gjelder ved overtredelse av forskrifter gitt i medhold av §§ 8 og 10 når det er fastsatt i forskriften at overtredelse kan medføre slik sanksjon.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunelegen

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

FORURENSNINGSLOVEN

 

Vedtak om utslipp av sanitært avlaupsvatn frå bustadshus m.m. med utslipp under 50 PE , jf. forurensingsloven § 11, jf. forurensningsforskriften §§12-5, jf. 12-3

Gjeld nn , f. 00.00.0000

Vedtak:

Med heimel i forurensingsloven § 11, jf. forurensningsforskriften §§12-5, jf. 12-3

NN, f. 00.00.0000, får …

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:…

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

Lovgrunnlag:

”Forurensingsforskriften § 12-5. Behandling av søknad

Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i § 12-7 til § 12-13 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker § 12-7 til § 12-13 skal avgjøres uten ugrunnet opphold.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker § 12-7 til § 12-13, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med § 12-7 til § 12-13, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter dette kapittel med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.

 

Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg, Stord og Fitjar kommunar, Hordaland, av 29.10.08, erstattar krava i forureningsforskriften §§ 12-7-12-13.

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

Stad/dato: ...

_____________________

Leiar for RBO*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN

 

 

Vedtak om tildeling av fastlegeheimel, jf. § 3-2, 1 ledd, nr. 4

 

Vedtak:

Med heimel i helse- og omsorgstenestelova § 3-2, 1 ledd, nr. 4, jf. Forskrit om fastlegeordning § 30, er det fatta slikt vedtak: 

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2 ledd.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.”

”Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 1 ledd nr. 4.

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning."

  

"Forskrift om fastlegeordning i kommunene
§ 30 Kommunen skal inngå en individuell avtale med alle leger som skal delta i fastlegeordningen. Dette gjelder også om fastlegen arbeider i en gruppepraksis eller er del av en fellesliste."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova (fvl.) 28. Fristen for å klage er 3 veker frå det tidspunkt underretning om vedtaket er kome fram til vedkommende part, jf. fvl. 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Den særskilde klagenemnda i Stord kommune. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Den særlege klagenemnda si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Tildelingsrådet

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement.

 

***

 

Vedtak om tildeling av driftstilskot, jf. § 3-2, 1 ledd, nr. 4/Tildeling av avtaleheimel for fysioterapeut

 

Vedtak:

Med heimel i helse- og omsorgstenestelova § 3-2, 1 ledd, nr. 4, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2 ledd.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.”

”Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 1 ledd nr. 4.

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning."
  
 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova (fvl.) 28. Fristen for å klage er 3 veker frå det tidspunkt underretning om vedtaket er kome fram til vedkommende part, jf. fvl. 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Den særskilde klagenemnda i Stord kommune. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Den særlege klagenemnda si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Tildelingsrådet

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement.

 

***

 

Vedtak om tildeling av sosiale tenester jf. § 3-2, 1 ledd, nr. 5

 

Vedtak:

Med heimel i helse- og omsorgstenestelova § 3-2, 1 ledd, nr. 5, jf. Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-1a), er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2 ledd.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.”

”Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 1 ledd nr. 5. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.”

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefristen er 4 veker etter at du fekk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremmje ei klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for NAV Stord*
Leiar for Tildelingskontoret*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

Vedtak om tildeling av sosiale tenester, jf. § 3-2, 1 ledd, nr. 5

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i helse- og omsorgstenestelova § 3-2, 1 ledd, nr. 5, jf. Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-1a), er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2 ledd.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.”

”Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 1 ledd nr. 5. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.”

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefristen er 4 veker etter at du fekk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremmje ei klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for NAV Stord*
Leiar for Tildelingskontoret*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

Vedtak om tildeling av helse- og omsorgstenester, jf. § 3-2, 1 ledd, nr. 6 a)-d)

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 1 ledd, nr. 6 a) til d), jf. Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-1a), er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2 ledd.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.”

”Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:

6.

Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:

helsetjenester i hjemmet,

personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,

plass i institusjon, herunder sykehjem og

avlastningstiltak.”

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefristen er 4 veker etter at du fekk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremmje ei klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for Tildelingskontoret*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

Vedtak om omsorgsløn, jf. § 3-6

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i helse- og omorgstjenesteloven § 3-6, jf. Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-1a), er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2 ledd.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.”

 

”Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6. Omsorgslønn
Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.”

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefristen er 4 veker etter at du fekk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremmje ei klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for Tildelingskontoret*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

Vedtak om brukarstyrt personleg assistanse (praktisk bistand) jf. § 3-8

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8, jf. Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-1a), er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2 ledd.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.”

”Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. Brukerstyrt personlig assistanse
Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse.”

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

 

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefristen er 4 veker etter at du fekk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremmje ei klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Signatur

Leiar for Tildelingskontoret*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

 

Vedtak om vesentlege endringar i individuell plan, jf. § 7-1, 1 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i helse-og omsorgstjenesteloven § 7-1, 1 ledd, jf. Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-5, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Rett til individuell plan
Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.”

”Helse-og omsorgstenesteloven § 7-1. Individuell plan

Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.

Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke pasient- og brukergrupper plikten omfatter, og stille krav til planens innhold.”

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefristen er 4 veker etter at du fekk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremmje ei klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Signatur

Leiar for Tildelingskontoret*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

Vedtak om tildeling av koordinator, jf. § 7-2, 1 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i helse-og omsorgstjenesteloven § 7-2, 1 ledd, jf. Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-1a), er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2 ledd.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.”

§ 7-2. Koordinator

For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her, skal kommunen tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Kongen i statsråd kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilken kompetanse og hvilke oppgaver koordinatoren skal ha. ”

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefristen er 4 veker etter at du fekk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremmje ei klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for Tildelingskontoret*
Leiar for NAV Stord*
Leiar for Førebyggjande tenester*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

Vedtak om bruk av tvang mot personar med psykisk utviklingshemning

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i helse-og omsorgstjenesteloven § 9-5, 2 ledd, jf. Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-1a), er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

”Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2 ledd.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.”

§ 9-5. Vilkår for bruk av tvang og makt

Andre løsninger enn bruk av tvang eller makt skal være prøvd før tiltak etter kapitlet her settes i verk. Kravet kan bare fravikes i særlige tilfeller, og det skal i så fall gis en begrunnelse.

Tvang og makt kan bare brukes når det er faglig og etisk forsvarlig. I vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor inngripende tiltaket er for den enkelte bruker eller pasient. Tiltakene må ikke gå lenger enn det som er nødvendig for formålet, og må stå i forhold til det formålet som skal ivaretas. Tvang og makt kan bare brukes for å hindre eller begrense vesentlig skade.

Det kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller:

a.skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner
b.planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødssituasjoner
c.tiltak for å dekke brukerens eller pasientens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefristen er 4 veker etter at du fekk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremmje ei klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for Tildelingskontoret*
Leiar for NAV Stord*
Leiar for Førebyggjande tenester*

 

 

 

***

 

 

Vedtak om inntak og tilbakehald i institusjon utan eige samtykke, jf. § 10-2, 4 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i helse-og omsorgstjenesteloven § 10-2, 4 ledd, jf. Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-1a), er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

” Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2 ledd.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.”

” § 10-2. Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.
Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a andre ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder.

Vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Fylkesnemnda skal samtidig ta stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av pasienten under institusjonsoppholdet.

Fylkesnemndas vedtak etter første ledd kan bare settes i verk dersom institusjonen faglig og materielt er i stand til å tilby vedkommende tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med inntaket i institusjonen. Kommunen kan la være å sette et vedtak i verk om forholdene tilsier det. Er vedtaket ikke satt i verk innen seks uker, faller det bort.

Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av kommunen dersom de interesser bestemmelsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtak ikke treffes og gjennomføres straks. For øvrig gjelder reglene i barnevernloven §§ 7-22 og 7-23.

Er det truffet midlertidig vedtak, skal et forslag til endelig vedtak sendes fylkesnemnda innen to uker. Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.”

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefristen er 4 veker etter at du fekk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremmje ei klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar NAV Stord*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

***

 

Vedtak om inntak og tilbakehald av gravide rusmiddelavhengige, jf. § 10-3, 5 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i helse-og omsorgstjenesteloven § 10-3, 5 ledd, jf. Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-1 a), er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

” Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2 ledd.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.”

”Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a andre ledd, og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Fylkesnemnda skal samtidig ta stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av den gravide under institusjonsoppholdet.

Inntakets formål er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk og for å bli i stand til å ta vare på barnet.

Kommunen skal, i samråd med institusjonen, minst hver tredje måned vurdere om det fortsatt er grunnlag for tilbakeholdelse. Tilbakeholdelsen kan bare fortsette dersom kommunen treffer avgjørelse om det innen denne fristen.

Kommunen kan la være å sette et vedtak i verk om forholdene tilsier det. Er vedtaket ikke satt i verk innen to uker, faller det bort.

Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av kommunen dersom de interesser bestemmelsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtaket ikke treffes og gjennomføres straks. For øvrig gjelder reglene i barnevernloven §§ 7-22 og 7-23.

Er det truffet midlertidig vedtak, skal forslag til endelig vedtak sendes fylkesnemnda innen to uker. Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.”

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefristen er 4 veker etter at du fekk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremmje ei klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

 

_____________________

Leiar NAV Stord*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

 

Vedtak om vederlag utanfor institusjon – kostnadsdekning, jf. § 11-2, jf. forskrift

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i helse-og omsorgstjenesteloven § 11-2, jf. Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-5, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

” Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2 ledd.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.”

”Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2. Vederlag for helse- og omsorgstjeneste
For hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, herunder privat virksomhet som driver etter avtale med kommunen, kan kommunen kreve vederlag av pasient og bruker når dette følger av lov eller forskrift."

Sjå også Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omorgstjenester, av 16.12.11. nr. 1349, § 1. Vilkår og definisjoner:
”Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c når kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stillet garanti for oppholdet.

Det kan likevel ikke kreves egenandel for:

a)korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver

 

b)døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

I forskriften her menes med

a)korttidsopphold: Tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller nattopphold.

 

b)langtidsopphold: Opphold i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrenset opphold når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.”

 

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefristen er 4 veker etter at du fekk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremmje ei klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for Tildelingskontoret*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

Vedtak om etteroppgjer for opphald i institusjon m.v., jf. § 11-2

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i helse-og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omorgstjenester § 3, 6 ledd.

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

Opphaldsutgiftene ved Stord sjukeheim er for tida fastsett til kr. ... pr mnd. Kommunen kan ikkje fastsetja eigendel som overstig dette beløpet.

Eigendel vert rekna ut i høve til nettoinntekta di inneverande år - (nettoinntekt = inntekt minus skatt og gjeldsrenter).

Inntekt i år vert førehandsstipulert, dvs. fastsett ut frå forventa inntekt. Det er først når skatteoppgjeret er ferdig at kommunen kjenner den korrekte nettoinntekta di. Difor vil du kunne få eit tilleggskrav frå kommunen dersom eigendelen har vore for låg, eller du vil få pengar attende dersom du har betalt for mykje.

 

Lovgrunnlag:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2. Vederlag for helse- og omsorgstjeneste
For hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, herunder privat virksomhet som driver etter avtale med kommunen, kan kommunen kreve vederlag av pasient og bruker når dette følger av lov eller forskrift."

Sjå også Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omorgstjenester, av 16.12.11. nr. 1349, § 2 og 3. I forskrifta § 3 står det:

Egenandelens størrelse ved langtidsopphold

Egenandelen må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter. Kapitalutgiftene skal ikke tas med i beregningen av oppholdsutgiftene. Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 7 500 pr. år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på kroner 36 200 pr. år.

Kommunen kan kreve egenandel av barn som har opphold i institusjon. En forutsetning for kommunens egenandelskrav er at barnet har selvstendig inntekt. Foreldrenes inntekts- og formuesforhold skal holdes utenfor egenandelsberegningen.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning for fremtidige utgifter regnes ikke som inntekt.

Kommunen kan kreve opplysninger om inntektsforhold som er nødvendig for å kunne fastsette egenandelen.

Dersom beboerens økonomiske situasjon endrer seg vesentlig, eller tidligere vedtak viser seg å bygge på uriktige opplysninger, skal saken tas opp til ny vurdering. Viser skatteoppgjøret for foregående år at det ikke er beregnet riktig egenandel, skal det skje et etteroppgjør.

Arbeids- og velferdsetaten kan holde tilbake utbetaling av trygdeytelser og andre samordnede ytelser som legges til grunn for betaling av egenandel etter denne forskrift, jf. folketrygdloven § 22-7.

 

Grunngjeving for vedtaket:

Stord kommune har innhenta relevante inntektsopplysningar jf. dokument i saka. Inntekstopplysningane viser at bebuaren sin økonomiske situasjon har endra seg vesentleg. Det vert her vist (m.a) til endringane i pkt. xxx.

Når skatteoppgjeret for foregåande år viser at det ikkje er berekna riktig eigendel, skal det skje eit etteroppgjer, jf. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omorgstjenester § 3, 6 ledd.

Det er gjennomført ei berekning av etteroppgjer. Sjå vedlegg.

Berekninga viser at du skal betale kr..../få igjen kr....

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefristen er 4 veker etter at du fekk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremmje ei klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for Tildelingskontoret*
Leiar NAV Stord*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

LOV OM TILSKOTT TIL LIVSSYNSSAMFUNN

Vedtak om berekning og tildeling av tilskot til livssynssamfunn jf. Lov om tilskott til livssynssamfunn, § 3, 1. ledd.

Vedtak:

Med heimel i lov om tilskott til livssynssamfunn § 3, 1. ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, org.nr.  00000000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:
Lov om tilskott til livssynssamfunn § 3.

"Alle livssynssamfunn som får rikstilskot, kan kvart år krevje tilsvarande tilskot frå kommunar der det bur nokon som høyrer til livssynssamfunnet. Dette tilskotet vert rekna ut med grunnlag i dei budsjetterte utlegga kommunen har til Den norske kyrkja.

Kommunal avgjerd om tilskot kan livssynssamfunnet klaga over til departementet."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for Fellestenester*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

LOV OM TRUSSAMFUNN OG YMIST ANNA

 

Vedtak om berekning og tildeling av tilskot til trussamfunn, jf. Lov om trussamfunn og ymist anna, § 19, 2. ledd.

 

Vedtak:

Med heimel i lov om trussamfunn og ymist anna § 19, 2. ledd, er det fatta slikt vedtak:

Org. nr. 00000000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:
Lov om trussamfunn og ymist anna § 19, 2. ledd.

"Registerført trudomssamfunn kan krevja årleg tilskot frå rikskassen. Tilskotet skal vera så stort at det etter måten svarar om lag til det som staten har budsjettert til Den norske kyrkja, og skal utreknast etter kor mange som høyrer til samfunnet. Løyvingar som kjem som ei følgje av at tenestebustad- og bupliktordninga for prestane har falle bort, skal ikkje reknast med i tilskottsgrunnlaget. Løyvingar til eigenkapital ved skipinga av rettssubjektet Den norske kyrkja og til den delen av kyrkja sin pensjonspremie som er knytt til pensjonsrettar som dei tilsette i Den norske kyrkja har opptent som tenestemenn i staten, skal heller ikkje reknast med i tilskottsgrunnlaget.

Alle trudomssamfunn som får rikstilskot, kan kvart år krevja tilsvarande tilskot frå kommunar der det bur nokon som høyrer til trudomssamfunnet. Dette tilskotet vert utrekna med grunnlag i dei budsjetterte utlegg kommunen har til Den norske kyrkja.

Offentlege utlegg som gjeld alle, skal ikkje takast med når tilskotet vert utrekna. Departementet kan gjeva nærare føresegner om utrekning og oppgjerd.

Tilskota skal gå til religiøse føremål. For mottekne tilskot skal det sendast inn rekneskap.

Kommunale avgjerder om tilskot kan trudomssamfunnet klaga over til departementet."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Leiar for Fellestenester*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

MATRIKKELLOVA

 

Førehandsvarsel om tildeling/endring av adresse, jf. matrikkellova § 21 jf. matrikkelforskrifta § 50

Gjeld nn, f. 00.00.0000

Det vert med dette gjeve førehandsvarsel om at Stord kommune planlegg å fatte slikt vedtak:  

Vedtak:

Med heimel i matrikkellova § 21, jf. matrikkelforskrifta § 50 er det fatta vedtak om tildeling/endring av vegadresse til følgjande bygning/ar:  

 

BygningGamal adresseNy adresse
Bygningsnr.BrukseiningPostnr.Gatenr.GatenamnHusnr.Postnr.Gatenr.GatenamnHusnr.
          
          
          

 

Dokument i saka:

- Sjå kartvedlegg

-

Bakgrunn for saka:
(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

Lovgrunnlag:
Matrikkelloven § 21. Fastsetjing av offisiell adresse

Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen gjer endeleg vedtak om offisiell adresse, skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg.

Matrikkelforskriften § 50. Tildeling eller endring av adresse

(1) Kommunen skal tildele vegadresse til bygning som planlegges brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

(2) Adressen skal tildeles så snart det er behov for adressen og senest sammen med igangsettingstillatelsen for tiltaket. Kommunen kan utsette tildelingen når særlige grunner taler for dette.

(3) Har bygning flere hovedinnganger, kan hver inngang gis egen vegadresse. I bygning med flere boliger der disse har atkomst fra forskjellig ytre inngang, skal hver enkelt inngang tildeles egen vegadresse.

(4) Bygning skal ha vegadresse til den vegen som er godkjent som atkomst, dersom ikke særlige grunner gjør at dette etter kommunens skjønn bør fravikes. En bygning eller eiendom kan ha vegadresser til ulike veger. Vegadresser skal knyttes til kjørbar gate, veg eller plass. Dersom dette ikke er mulig, kan vegadresser knyttes til sti, gangveg eller et entydig avgrenset område.

(5) Dersom flere boliger (leiligheter eller hybler) har samme vegadresse, skal hver bolig gis et eget bruksenhetsnummer. Bruksenhetsnummer skal være tildelt senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket. Kommunen kan utsette tildeling når særlige grunner taler for det.

(6) Når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser, kan kommunen endre eller slette tidligere tildelte adresser i samsvar med første til femte ledd. Kommunen kan på tilsvarende måte også tildele adresse til andre eiendommer, anlegg, bygninger eller bruksenheter (lokaler). Kommunen tildeler eller endrer adresse ved å føre adressen i matrikkelen.

(7) Før kommunen tildeler eller endrer vegadresse, skal kommunen informere registrert eier og registrert fester. Vedkommende og andre som avgjørelsen får virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Kommunen kan kreve at uttalelse skal være grunngitt og undertegnet.

Grunngjeving for eit eventuelt vedtak:
(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

Innsyns- og uttalerett:
De har innsynsrett til dokumenta i saka og har rett til å uttale deg før vedtak vert fatta. Desse rettane følgjer av forvaltningslova §§ 16, 18 og 19.

Frist for uttale vert sett til 3 veker etter at de mottok førehandsvarselet.

Dersom det ikkje kjem uttalar innan fristen vil saka bli handsama ut frå føreliggande opplysningar. Forventa sakshandsamingstid er 2 veker etter at uttalefristen har gått ut.

Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11:
Dersom du har spørsmål til saka er du velkommen til å ta kontakt med underteikna for ytterlegare informasjon.

 

Med helsing

_____________________

Leiar for RBO*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

***

 

 

 

  

 

 

Vedtak om tildeling/endring av adresse, jf. matrikkellova § 21, jf. matrikkelforskrifta § 50, jf. førehandsvarsel

 

Gjeld nn , f. 00.00.0000

Vedtak:

Med heimel i matrikkellova § 21, jf. matrikkelforskrifta § 50 er det fatta vedtak om tildeling/endring av vegadresse til følgjande bygning/ar:

BygningGamal adresseNy adresse
Bygningsnr.BrukseiningPostnr.Gatenr.GatenamnHusnr.Postnr.Gatenr.GatenamnHusnr.
          
          
          

 

Dersom vedtaket ikkje vert påklaga, vert adressa registrert i Matrikkelen tre veker etter at dette brevet er motteke.

 

Folkeregisteret og posten vert automatisk oppdatert. 
Du må sjølv melda frå om adressa/adresseme til dine kontakter og eventuelle leigetakarar.

 

Dokument i saka:
(Søknad, rapport, uttalar etc.)

- Sjå kartvedlegg.
-

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

Lovgrunnlag:

”Matrikkelforskriften § 50.Tildeling eller endring av adresse

(1) Kommunen skal tildele vegadresse til bygning som planlegges brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

(2) Adressen skal tildeles så snart det er behov for adressen og senest sammen med igangsettingstillatelsen for tiltaket. Kommunen kan utsette tildelingen når særlige grunner taler for dette.

(3) Har bygning flere hovedinnganger, kan hver inngang gis egen vegadresse. I bygning med flere boliger der disse har atkomst fra forskjellig ytre inngang, skal hver enkelt inngang tildeles egen vegadresse.

(4) Bygning skal ha vegadresse til den vegen som er godkjent som atkomst, dersom ikke særlige grunner gjør at dette etter kommunens skjønn bør fravikes. En bygning eller eiendom kan ha vegadresser til ulike veger. Vegadresser skal knyttes til kjørbar gate, veg eller plass. Dersom dette ikke er mulig, kan vegadresser knyttes til sti, gangveg eller et entydig avgrenset område.

(5) Dersom flere boliger (leiligheter eller hybler) har samme vegadresse, skal hver bolig gis et eget bruksenhetsnummer. Bruksenhetsnummer skal være tildelt senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket. Kommunen kan utsette tildeling når særlige grunner taler for det.

(6) Når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser, kan kommunen endre eller slette tidligere tildelte adresser i samsvar med første til femte ledd. Kommunen kan på tilsvarende måte også tildele adresse til andre eiendommer, anlegg, bygninger eller bruksenheter (lokaler). Kommunen tildeler eller endrer adresse ved å føre adressen i matrikkelen.

(7) Før kommunen tildeler eller endrer vegadresse, skal kommunen informere registrert eier og registrert fester. Vedkommende og andre som avgjørelsen får virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Kommunen kan kreve at uttalelse skal være grunngitt og undertegnet.

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Nærare informasjon om klage er skildra i matrikkellova § 46, samt matrikkelforskrifta § 22. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

Med helsing

_____________________

Leiar for RBO*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

***

 

 

OPPLÆRINGSLOVA

 

 

Vedtak om tidleg eller utsett skulestart, jf. § 2-1, 3 ledd

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 2-1, 3 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 2-1, 3 ledd. Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkynnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

 

Vedtak om å frita ein elev frå opplæringsplikta, jf. § 2-1, 4 ledd

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 2-1, 4 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

§ 2-1, 4 ledd. Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Retten og plikta til opplæring varer til eleven har fullført det tiande skoleåret. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykkje frå foreldra kan kommunen heilt eller delvis vedta å frita ein elev for opplæringsplikta dersom omsynet til eleven tilseier det.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

Vedtak om at eleven på ungdomstrinnet skal ta eit eller fleire fag i vidaregåande opplæring, jf. § 2-3, jf. forskrift til opplæringslova § 1-15

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 2-3, jf. Forskrift av 23.06.06. nr. 724. § 1-15, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, skal ...

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

Før kommunen gjorde enkeltvedtaket, vart det innhenta samtykke frå eleven eller foreldra til eleven. 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 2-3, 3 ledd jf. forskrift av 23.06.06. nr. 724 § 1-15

"§ 1-15 Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet

Elevane i grunnskolen skal følgje opplæringa i alle fag slik det er fastsett i læreplanverket, jf. § 1-1. Dette gjeld likevel ikkje fullt ut for elevar på ungdomstrinnet som har tilstrekkeleg kompetanse i grunnskolefaga til å følgje opplæringa i eit eller fleire fag på vidaregåande nivå i samsvar med læreplanverket. På vidaregåande nivå kan elevar på ungdomstrinnet ta fellesfag og programfag, som byggjer på fag i grunnskolen. Kommunen gjer enkeltvedtak om at eleven på ungdomstrinnet skal ta eit eller fleire fag i vidaregåande opplæring. Før kommunen gjer enkeltvedtaket, skal det innhentast samtykke frå eleven eller foreldra til eleven.

Eleven skal ha undervegsvurdering og sluttvurdering etter kapittel 3 i faget både på ungdomstrinnet og i vidaregåande opplæring. For trekk til eksamen i grunnskolen gjeld § 3-25 tredje ledd.

Elevar som følgjer opplæring på vidaregåande nivå etter første ledd, kan også ta i bruk timane til valfag og inntil 60 % av timane i faget utdanningsval til denne opplæringa.

Vaksne i grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 kan òg ta fag i vidaregåande opplæring etter denne føresegna."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 Vedtak om å få fritak frå å deltaking på nasjonale prøvar jf. forskrift til opplæringslova § 2-4, 2 ledd, jf. opplæringslova 2-3, 3 ledd

Vedtak om å Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

Vedtak:

Med heimel i forskrift til opplæringslova § 2-4, 2 ledd, er det i samråd med føresette fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får fritak frå for følgjande nasjonale prøve(ar) (stryk det som ikkje passar):

Lesing
Rekning
Engelsk

Vedtaket gjeld frå: ...(Kva skuleår gjeld det?)
Vedtaket gjeld til: …(Kva skuleår gjeld det?)

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

Lovgrunnlag:

Forskrift til opplæringslova § 2-4, 2 ledd. Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

Elevar skal delta i prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar fastsette av departementet. Skoleeigaren skal sørgje for at dette blir gjennomført.

For elevar som får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringslova, og når det dessutan er klart at prøvene ikkje vil ha mykje å seie for opplæringa til eleven, kan skolen gjere vedtak om å frita eleven frå å delta i prøvene. Det same gjeld grunnskoleelevar som får særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og elevar som går i vidaregåande opplæring, og som følgjer individuell opplæringsplan i norsk. Eleven sjølv eller foreldra eller dei føresette kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene.

Skolar som gir opplæring etter alternative læreplanar i faga, skal kunne søkje om å leggje prøvene til eit anna trinn enn det som er fastsett, eller søkje fritak frå å delta i prøvene. Slike søknader må grunngivast ut frå læreplanane til skolen. Søknaden skal sendast til Utdanningsdirektoratet.

Internasjonale skolar og utanlandske skolar kan etter søknad til Utdanningsdirektoratet få fritak dersom det verkar openbert urimeleg at elevane skal delta i prøvene.

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

Vilkår for fritak frå å delta på nasjonale prøvar, jf. forskrifta § 2-4, 2 leddKryss av
Eleven har einskildvedtak jf. § 5-1 i opplæringslova 
Eleven har einskildvedtak jf. § 2-8 i opplæringslova 

 

Skulen v/rektor, meiner det er klart at prøven i lesing/rekning/engelsk (stryk det som ikkje passar) vil ikkje ha mykje å seie for opplæringa til eleven fordi:…

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

Stad/dato: ...

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

***

 

 

Vedtak om å setje/ikkje setje standpunktkarakter /eksamenskarakter i fag m.v. (8.-10. klasse), jf. § 2-3

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 2-3, jf. Forskrift av 23.06.06. nr. 724. Kap. 3, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 2-3 jf. forskrift av 23.06.06. nr. 724 kap. 3

§ 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag

Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3.

I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven trekkjast inn. I grunnskolen skal det i faget kroppsøving i vurderinga leggjast vekt på både oppnådd kompetanse og føresetnadene til eleven.

Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Læraren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, slik at den retten eleven har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.
 

§ 3-4. Karakterar i fag mv.

Frå 8. årstrinn og i vidaregåande opplæring skal vurdering også givast med talkarakterar. Det skal brukast talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Berre heile talkarakterar skal brukast.

Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet:
karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget
karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget
karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget
karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget
karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget
karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

§ 3-7. Varsling

Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter.

Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i åtferd.

Varselet skal givast utan ugrunna opphald. Varselet skal gi eleven høve til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven høve til å forbetre karakteren i orden eller åtferd.

Etter at eleven har fylt 18 år, skal foreldra ikkje varslast.

§ 3-8. Dialog om anna utvikling

Eleven, lærlingen og lærekandidaten har rett til jamleg dialog med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

Vedtak om fritak for eksamen, jf opplæringslova § 2-3, 3 ledd jf. forskrift til opplæringslova § 3-24

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i forskrift til opplæringslova § 3-24, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 2-3 jf. forskrift av 23.06.06. nr. 724 kap. 3

"§ 3-24.Fritak frå eksamen
Elevar som er fritekne for vurdering med karakter i fag som blir avslutta med eksamen, skal ikkje delta i eksamen i faget.
I grunnskolen kan rektor sjølv etter søknad frå foreldra frita elevar frå eksamen, når det ligg føre tungtvegande grunnar"

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

I Utdanningsdirektoratet sitt rundskriv 1-2010 står det følgjande om individuell vurdering:
Paragraf 3-24 første ledd fastset at elevar som er friteke frå vurdering med karakter i fag som vert avslutta med eksamen, også er friteken frå eksamen. Regelen i § 3-24 første ledd er i seg sjølv ikkje eit sjølvstendig grunnlag for fritak frå eksamen, men er avhengig av at det er gjeve fritak frå vurdering med karakter etter ein av reglane i §§ 3-20 til 3-23. For grunnskulen kan dette gjelde ei rekkje fag særleg for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning/IOP, jf. § 3-20.

Paragraf 3-24 annet ledd gjeld kun for grunnskulen. Her er det eit sjølvstendig grunnlag for fritak frå eksamen for elever som ikkje er friteke frå vurdering etter §§ 3-20 til 3-22. Det vert understreka at dette er ein snever unntaksregel, som berre skal brukast dersom det ligg føre tungtvegande grunnar. Kva som kan vera ”tungtveiende grunner”, må vurderast konkret i det enkelte tilfelle.

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

Vedtak om å ikkje godta melding om fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa, jf. 2-3, a), 3 ledd

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 2-3, a) 3 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring.

Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.

Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.

Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen.

Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa.

Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

VEDTAK OM TEIKNSPRÅKOPPLÆRING TIL ELEVAR, JF. § 2-6, 1 LEDD

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får rett til opplæring i og på tegnspråk som førstespråk, jf. opplæringslova § 2-6.

Eleven skal ha opplæring etter dei ordinære læreplana i alle fag, men har i faga tegnspråk, norsk, engelsk og musikk rett til opplæring i samsvar med

 • læreplan i norsk tegnspråk
 • læreplan i norsk for hørselshemmede med fritak fra vurdering i skriftlig sidemål*
 • læreplan i engelsk for hørselshemmede
 • læreplan i drama og rytmikk for hørselshemmede (erstatter musikk)

Kommunen bestemmer at deler av opplæringa i og på teiknspråk skal givast på ein annan stad enn den skulen eleven soknar til, jf. opplæringslova § 2-6, 2 ledd.

Eleven/føresette har hatt høve til å uttale seg før vedtak vart fatta, i informasjonsmøte den…………, jf. fvl. § 16.

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen
Elevar som har teiknspråk som førstespråk eller som etter sakkunnig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa fastsetjast i forskrifter etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova.

Kommunen kan bestemme at opplæringa i og på teiknspråk skal givast på ein annan stad enn den skolen eleven soknar til.

Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for teiknspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Departementet gir nærmare forskrifter.

Før kommunen gjer vedtak etter første og tredje leddet, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunalsjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

Vedtak om særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar, jf. § 2-8

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 2-8, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

- Særskild norskopplæring ............timar pr. år
- Morsmålsopplæring ............timar pr. år
- Tospråkleg fagopplæring – eventuelt i kva fag ............timar pr. år
- Anna tilpassa opplæring, jf. § 2-8, 3 ledd ............timar pr. år

Sei noko om:

- Innhaldet i opplæringa, mellom anna kva læreplan som skal nyttast i norsk:
Læreplan i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar , læreplan i morsmål for språklege minoritetar eller ordinær læreplan i norsk

- Den organisatoriske gjennomføringa av opplæringa, m.a. korleis og kor opplæringa skal gjevast. Dersom deler av undervisinga skal foregå i eigne grupper, må det gå fram at dette er vurdert å vera til det beste for eleven.

Eleven/føresette har hatt høve til å uttale seg før vedtak vart fatta, i informasjonsmøte den…………, jf. fvl. § 16.

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: … (kan ikkje gjelde for meir enn eitt år om gongen)

Det må til eit enkeltvedtak om stans i særskilt språkopplæring når eleven blir overført til den ordinære opplæringa innnnfor vedtaksperioden.

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.Treng ikkje leggjast ved, men part har innsynsrett.)

- ev. Søknad frå føresette, datert...........
- samtykke til å fatte vedtak frå føresette eller elev over 15 år, datert...........
-evt. førehandsvarsel om enkeltvedtak, datert...........
-kartlegging, datert........

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.

Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka. Når vart kartlegginga gjennomført? kva opplæring tilseier karlegginga at eleven har krav på?)

...

Vilkår for rett til særskilt norskopplæring:

 • Kartlegging viser at eleven ikkje har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje ordinær undervisning i norsk

Grunngje kvifor/kvifor ikkje vilkåra er oppfylt i denne saka.

 

Vilkår for rett til morsmålsopplæring:

 • Kartlegging viser at eleven ikkje har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje ordinær undervisning i norsk
 • Kartlegging viser at det er "nødvendig" med morsmålsopplæring
 • Undervisninga må kunne gjevast av eigna undervisningspersonale
  •  
   • Kommunen må dokumentere at den aktivt har forsøkt å skaffe den naudsynte kompetansen

Grunngje kvifor/kvifor ikkje vilkåra er oppfylt i denne saka.

 

Vilkår for rett til tospråkleg fagopplæring:

 • Kartlegging viser at eleven ikkje har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje ordinær undervisning i norsk
 • Kartlegging viser at det er "nødvendig" med tospråkleg fagopplæring.
 • Undervisninga må kunne gjevast av eigna undervisningspersonale
  •  
   • Kommunen må dokumentere at den aktivt har forsøkt å skaffe den naudsynte kompetansen

Grunngje kvifor/kvifor ikkje vilkåra er oppfylt i denne saka.

 

Vilkår for rett til anna opplæring tilpassa føresetnadene til eleven:

 • Kartlegging viser at eleven ikkje har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje ordinær undervisning i norsk
 • Kartlegging viser at det er "nødvendig" med morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring, men aktive undersøkingar frå kommunen si side viser at den ikkje kan gjevast av eigna undervisningspersonale. Kommunen verken har eller klarare å rekruttera personar med naudsynt kompetanse.
 • Det er mogeleg å leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til eleven av ekterne som har naudsynt kompetanse. Dette kan t.d. vera morsmålsopplæring i form av fjernundervisning, eller intensivundervisning i kortare periodar.

Grunngje kvifor/kvifor ikkje vilkåra er oppfylt i denne saka.

 

Vilkår for Innføringsklasse:

 • Opplæring i særskilt organisert tilbod er rekna for å være til beste for eleven
 • Elev eller føresette har gjeve samtykke til å delta i Innføringsklasse

Grunngje kvifor/kvifor ikkje vilkåra er oppfylt i denne saka.

 

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

Vedtak om tiltak ved brot på ordensreglement, jf. § 9 A-10

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 9 A-10, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 9 A-10. Ordensreglement og liknande

"Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole, og fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte vidaregåande skole.

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden og oppførsel, om kva tiltak som kan nyttast mot elevar som bryt reglementet, og om korleis slike saker skal behandlast.

Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje innebere fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

Vedtak om bortvisning, jf. § 9 A-11

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 9 A-11, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 9 A-11. Bortvising

Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8-10 som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre dagar, og at elevar på årstrinna 1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen.

Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen.

Med mindre kommunen fastset noko anna, kan rektor bestemme at lærarane skal ha mynde til å ta avgjerd om bortvising frå eiga undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimar.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

Vedtak om permisjon frå den pliktige opplæringa, jf. § 2-11

(Forenkla versjon)
Søknad om permisjon for elev

i Stord kommune

For alle permisjonar ut over tre dagar skal søknadsskjema fyllast ut og sendast rektor i god tid før permisjonen startar. Etter opplæringslova § 2-11 kan kommunen gje ein elev permisjon i inntil to veker når det er forsvarleg. Me meiner at det som regel ikkje er forsvarleg for eleven å bli teken ut av skulen ved skulestart om hausten. Dersom foreldre tek eleven ut av skulen for meir enn to veker, misser eleven skuleplassen og må skrivast inn på nytt når ho/han kjem tilbake.

Føresette må ta hand om naudsynt undervisning i permisjonstida.

Eleven sitt namn                                                               Elevgruppe

 

 

Telefonnummer i permisjonstida

 

Tidsrom for permisjonen

 

 

Grunngjeving for å søkja permisjon

 

 

Underskrift frå føresette                                                     Dato

 

 

Svar frå rektor

Vedtak:
Med heimel i opplæringslova § 2-11, er det fatta slikt vedtak:

...

Rektor meiner at slik permisjon er forsvarleg/ikkje er forsvarleg.

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Lovgrunnlag:
Opplæringslova § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa.
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Klagerett:
Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

Underskrift rektor                                                             Dato

 

Mynde i medhald av Delegasjonsdokumentet

 

 

(Fullstendig versjon) 
Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 2-11, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

Vedtak om punktskriftsopplæring, jf. § 2-14

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 2-14, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

Sei noko om:

- innhaldet i opplæringa
- den organisatoriske gjennomføringa av opplæringa, m.a. korleis og kor opplæringa skal gjevast.)

Eleven/føresette har hatt høve til å uttale seg før vedtak vart fatta, i informasjonsmøte den…………, jf. fvl. § 16.

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

"Opplæringslova § 2-14.Punktskriftopplæring m.m.

Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrift etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

 

 

Vedtak om rett til grunnskuleopplæring spesielt organisert for vaksne, jf. opplæringslova § 4a-1, 1 ledd jf. § 1-3 og 13-1

 

  

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 4a-1, jf. § 1-2, 3 ledd og § 13-1 er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, fyller ikkje vilkåra for grunnskuleopplæring for vaksne/fyller vilkåra for grunnskuleopplæring for vaksne(stryk det som ikkje passer:)

De får tilbod om slik undervisning:

 • Innhald [kva slags opplæringstilbud, avvik frå læreplanverket som kompetansemål og timar, fritak frå vurdering med karakter med vidare]
 • Omfang [tal årstimar]
 • Organisering [i klassen/gruppe, liten gruppe, eineundervisning, alternativ opplæringsarena]
 • Kompetanse [t.d. lærer, spesialpedagog, logoped, assistent]

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:
Vaksne som er over opplæringspliktig alder, som treng grunnskoleopplæring, og som ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1, har rett til grunnskuleopplæring for vaksne, jf. opplæringslova § 4A-1. Dei som har rett til grunnskuleopplæring for vaksne, har også rett til realkompetansevurdering.

Etter forskrift til opplæringslova § 4-13 skal realkompetansevurderinga gjerast opp mot kompetansemåla i læreplanen for faget i grunnskulen. Vurderinga skal vise at kompetansen er likeverdig med den oppnådd gjennom grunnskuleopplæringa. Realkompetansen kan godkjennast i heile eller deler av fag. Kommunen har ansvaret for at vurderinga vert utført utan ugrunna opphald og på forsvarleg grunnlag.

Resultatet av realkompetansevurderinga kan brukast for å tilpasse opplæringstilbodet, eller for å gje inntak til vidaregående opplæring, jf. § 6-13.

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

Voksne som oppfyller vilkårene i § 4A-1 første ledd første punktum har rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne etter kapittel 4A. Det er tre vilkår som søkjaren må oppfylle. Søkjaren må

• vera over opplæringspliktig alder
• ikkje ha rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1
• trenge grunnskuleopplæring

(Gjer er vurdering av om vilkåra er oppfylt)

I tillegg må søkjaren ha lovleg opphold i Norge.

Kommunen kan ikkje kreve at søkjaren må ha kompetanse i norsk på et gitt nivå for å ha rett til grunnskuleopplæring etter § 4A-1. Grunnskuleopplæringa kan innehalde opplæring i norsk, herunder særskilt språkopplæring i faget norsk, dersom dette er naudsynt for at den vaksne skal få eit forsvarleg utbytte av opplæringa.

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Rektor v/Stord ungdomsskule*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 ***

Vedtak om vurdering av realkompetanse i grunnskulen, jf. opplæringslova § 4a-1, jf. forskrift til opplæringslova § 4-13

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 4a-1, jf. forskrift til opplæringslova § 4-13 er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, har etter en realkompetansevurdering fått godkjent følgjande [fag/delar av fag] i grunnskuleopplæringa:

• oversikt i punktliste.

[Namn på fag/delar av fag] er ikkje godkjent.

Vedtaket gjeld frå:


Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-


Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

Lovgrunnlag:
Vaksne som er over opplæringspliktig alder, som treng grunnskoleopplæring, og som ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1, har rett til grunnskuleopplæring for vaksne, jf. opplæringslova § 4A-1. Dei som har rett til grunnskuleopplæring for vaksne, har også rett til realkompetansevurdering.

Etter forskrift til opplæringslova § 4-13 skal realkompetansevurderinga gjerast opp mot kompetansemåla i læreplanen for faget i grunnskulen. Vurderinga skal vise at kompetansen er likeverdig med den oppnådd gjennom grunnskuleopplæringa. Realkompetansen kan godkjennast i heile eller deler av fag. Kommunen har ansvaret for at vurderinga vert utført utan ugrunna opphald og på forsvarleg grunnlag.

Resultatet av realkompetansevurderinga kan brukast for å tilpasse opplæringstilbodet, eller for å gje inntak til vidaregående opplæring, jf. § 6-13.

 

Grunngjeving for vedtaket:
For at ein vaksen skal ha rett til grunnskuleopplæring må desse vilkåra vere oppfylte:

1. Søkjaren må vere «over opplæringspliktig alder», jf. opplæringslova § 4A-1 første ledd første punktum. Opplæringslova § 2-1 regulerer plikta til grunnskuleopplæring.
2. Den vaksne må ha behov for grunnskuleopplæring, jf. «treng» i opplæringslova § 4A-1 første ledd første punktum.
3. Han/ ho må «ikkje ha rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1», jf. opplæringslova § 4A-1 første ledd første punktum.
4. Søkjaren må dessutan ha lovleg opphald i Noreg, jf. Utlendingslova § 4.

(Vurder om søkjaren oppfyller vilkåra)

 
Kommunen kan ikkje kreve at søkjaren må ha kompetanse i norsk på et gitt nivå for å ha rett til grunnskuleopplæring etter § 4A-1. Grunnskuleopplæringa kan innehalde opplæring i norsk, herunder særskilt språkopplæring i faget norsk, dersom dette er naudsynt for at den vaksne skal få eit forsvarleg utbytte av opplæringa.

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Rektor v/Stord ungdomsskule*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

***

 

Vedtak om spesialundervisning for vaksne, jf. § 4a-2, 1 ledd jf. § 5-3

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 4 a)-2, jf. § 5-3 er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, vert tildelt......... årstimar (snitt ....... t/v) til spesialundervisning.

 • Innhald [kva slags opplæringstilbud, avvik frå læreplanverket som kompetansemål og timar, fritak frå vurdering med karakter med vidare]
 • Omfang [tal årstimar]
 • Organisering [i klassen/gruppe, liten gruppe, eineundervisning, alternativ opplæringsarena]
 • Kompetanse [t.d. lærer, spesialpedagog, logoped, assistent]

Vedtaket må klart og tydeleg gjer greie for kva slag opplæringstilbod eleven skal ha. Herunder innhaldet i opplæringa, den organisatoriske gjennomføringa og omfang av eventuelle støttetiltak. I praksis kan det vera tilstrekkeleg å vise til at det som er tilrådd i den sakkunnige vurderinga skal leggjast til grunn. Dette forutset at den sakkunnige vurderinga er tilstrekkeleg klar og at vedtaksfattar følgjer denne tilrådinga, jf. "Maler og eksempler" fråUDIR http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Skole/#Veiledere

"Et enkeltvedtak som bare inneholder informasjon om omfanget av spesialundervisningen er ikke tilstrekkelig. Det er vesentlig at vedtaket klart definerer hvilke konkrete tiltak skolen skal iverksette, og videre hvilket timeomfang/fag dette relaterer seg til.

I tillegg til å angi klart hvilke opplæringstiltak som skal iverksettes er det også et krav om at vedtaket inneholder entydig informasjon om den organisatoriske gjennomføringen av opplæringen. Dette gjelder særlig i forhold til om noen del av opplæringen skal finne sted i egne elevgrupper, en til en opplæring og om noen del av oppgavene knyttet til spesialundervisningen skal utføres av assistent."

Veilederen Spesialundervisning står det at «Det skal fremkomme uttrykkelig av enkeltvedtaket til eleven om tilbudet omfatter assistent. Det må være foretatt en konkret vurdering av bruk av assistent, og om omfanget av dette vil være et forsvarlig og adekvat tiltak.»  Dette er etter vår oppfatning ikkje eit krav om at ein i vedtaket må ta stilling til kva for lærarkompetanse som er naudsynt for å gjennomføra opplæringa, men å skilja mellom bruk av lærar og assistent.

 I høve til vedtak om spesialundervisning står det i Veilederen Spesialundervisning at enkeltvedtaket mellom anna skal sei noko om kompetanse (lærer, spesialpedagog, logoped, assistent mv.) Dette er nærare kommentert slik: «Enkeltvedtaket må inneholde informasjon om det er behov for personer med særskilt kompetanse for å gjennomføre spesialundervisningen. Dersom eleven har behov for logopedi- eller synspedagogisk hjelp, må dette komme frem av enkeltvedtaket.» 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

"Opplæringslova § 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.
Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.
For opplæring etter denne paragraf gjeld § 5-1 andre ledd bortsett frå siste punktum, og §§ 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande.

 Opplæringslova § 5-3.Sakkunnig vurdering
Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast.

Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til

-eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet
-lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa
-realistiske opplæringsmål for eleven
-om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet
-kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om den sakkunnige vurderinga.

Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1 eller § 5-7."

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunalsjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

Vedtak om opplæring i grunnleggande dugleik for vaksne, jf. § 4a-2, 2 ledd jf. § 5-3

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 4 a)-2, 2 ledd, jf. § 5-3 er det fatta slikt vedtak:

 

 

Gjeld nn , f. 00.00.0000 får /får ikkje opplæring i grunnleggande dugleik for vaksne.

 

Opplæringa består i....

Opplæringa vert organisert slik:

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

"Opplæringslova § 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.

Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.

For opplæring etter denne paragraf gjeld § 5-1 andre ledd bortsett frå siste punktum, og §§ 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande.

Opplæringslova § 5-3.Sakkunnig vurdering
Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast.

Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til

-eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet
-lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa
-realistiske opplæringsmål for eleven
-om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet
-kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om den sakkunnige vurderinga.

Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1 eller § 5-7."


Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunalsjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

Vedtak om å setje standpunktkarakter/eksamenskarakter/ karaktert til fag- og sveineprøve/realkompetansevurdering innanfor vaksenopplæringa sitt område. å fatte vedtak om ikkje å setje standpunktkarakter, jf. § 4a-4, 4 ledd

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 4 a)-4, 4 ledd jf. Forskrift av 23.06.06. nr. 724., § 5-1, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 4-1. Rett til vurdering
Deltakarar i offentleg grunnskoleopplæring og offentleg vidaregåande opplæring særskilt organisert for vaksne etter opplæringslova kapittel 4A har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet. Retten til vurdering inneber både ein rett til undervegsvurdering og sluttvurdering og ein rett til dokumentasjon av opplæringa.

Kapitlet gjeld også for vaksne privatistar i grunnskolen, så langt det er fastsett i føresegnene her. For privatistar i vidaregåande opplæring gjeld kapittel 3.

Vaksne som er tatt inn til ordinær vidaregåande opplæring etter opplæringslova kapittel 3, skal ha vurdering etter kapittel 3.

Vaksne som er lærlingar eller lærekandidatar etter opplæringslova kapittel 4, skal ha vurdering etter kapittel 3.

Det skal vere kjent for deltakaren kva som er måla for opplæring og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse.

Kommunen/fylkeskommunen som skoleeigar har ansvaret for at deltakaren sin rett til vurdering blir oppfylt, jf. opplæringslova § 13-10 første ledd.

 

§ 4-3. Grunnlaget for vurdering i fag

Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-2 eller § 1-3.

I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær eller andre forhold knytte til ordenen og åtferda til deltakaren trekkjast inn.

Deltakaren skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag til å vurdere deltakaren sin kompetanse i faget. Læraren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til deltakaren, slik at den retten deltakaren har etter § 4-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

Realkompetansen skal vurderast mot kompetansemåla i læreplanane i fag slik dei er fastsette i læreplanverket. Vurderinga skal vise om realkompetansen er likeverdig med kompetansen som er oppnådd gjennom grunnopplæringa.

  

§ 4-4. Karakterar i fag mv.

Vurdering med karakterar skal givast med talkarakterar. Det skal brukast talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Berre heile talkarakterar skal brukast.

Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet:

Karakteren 6 uttrykkjer at deltakaren har framifrå kompetanse i faget.
Karakteren 5 uttrykkjer at deltakaren har mykje god kompetanse i faget.
Karakteren 4 uttrykkjer at deltakaren har god kompetanse i faget.
Karakteren 3 uttrykkjer at deltakaren har nokså god kompetanse i faget.
Karakteren 2 uttrykkjer at deltakaren har låg kompetanse i faget.
Karakteren 1 uttrykkjer at deltakaren har svært låg kompetanse i faget.

I vidaregåande opplæring svarer bestått til karakterane 2 til 6. Departementet kan i spesielle tilfelle bestemme ei anna grense for bestått i læreplanverket. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller betre. Det gjeld ikkje dersom eksamenskarakteren er for ein tverrfagleg eksamen.

Det går fram av læreplanverket at det i enkelte fag skal brukast andre uttrykk enn talkarakterar. Dei andre uttrykka er

bestått/ikkje bestått: for å få karakteren bestått skal deltakaren ha vist tilfredsstillande kompetanse i faget

delteke/ikkje delteke.

Ved realkompetansevurdering skal vurderingsuttrykka godkjent og ikkje godkjent brukast.

 

§ 4-5. Varsling

Deltakaren skal varslast skriftleg dersom det er tvil om deltakaren kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter.

Varselet skal givast utan ugrunna opphald. Varselet skal gi deltakaren høve til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Rektor ved Stord ungdomsskule*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 


 

*** 

 

Vedtak om skuleskyss m.m. i høve til vaksenopplæringa, § 4a-7

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 4 a)-7, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 4A-7. Skyss m.m.

Vaksne som ikkje har fullført grunnskolen, og som bur meir enn fire kilometer frå skolen, har rett til gratis skyss når dei får grunnskoleopplæring etter dette kapitlet.

Vaksne som på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller skade har behov for det, har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda når dei får grunnskoleopplæring etter dette kapitlet. § 7-4 gjeld tilsvarande.

Kommunen skal innlosjere dei vaksne når dagleg skyss etter første og andre leddet ikkje er forsvarleg. Når det er nødvendig, gjeld tilsyn etter § 7-1 fjerde leddet tilsvarande.

Elles gjeld § 13-4 tilsvarande for dei pliktene som følgjer av denne paragrafen.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Rektor Stord ungdomsskule*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

 

Vedtak om bortvisning i høve til vaksenopplæringa, § 4a-9

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 4a)-9, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 4A-9. Bortvising

Når ein elev eller deltakar vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når ein elev eller deltakar alvorleg forsømmer pliktene sine, kan kommunen/fylkeskommunen vise eleven/deltakaren bort frå resten av det kurset eleven/deltakaren er teken inn på. I samband med eit vedtak om bortvising for resten av kurset kan fylkeskommunen også vedta at eleven/deltakaren skal misse retten til vidaregåande opplæring etter § 4A-3.

Kommunen/fylkeskommunen kan ikkje overlate til eit organ på skolen å gjere vedtak etter denne paragrafen om bortvising eller tap av retten til opplæring.

Før det blir gjort vedtak om bortvising eller tap av rettar, skal ein vurdere om det er mogleg å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Rektor ved Stord ungdomsskule*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

Vedtak om spesialundervisning til born i skulepliktig alder, jf. §§ 5-1, jf. 5-3

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven, jf. fvl. § 27.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 5-1, jf. § 5-3, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, vert tildelt......... årstimar (snitt ....... t/v) til spesialundervisning.

 • Innhald [kva slags opplæringstilbud, avvik frå læreplanverket som kompetansemål og timar, fritak frå vurdering med karakter med vidare]
 • Omfang [tal årstimar]
 • Organisering [i klassen/gruppe, liten gruppe, eineundervisning, alternativ opplæringsarena]
 • Kompetanse [t.d. lærer, spesialpedagog, logoped, assistent]

Vedtaket må klart og tydeleg gjer greie for kva slag opplæringstilbod eleven skal ha. Herunder innhaldet i opplæringa, den organisatoriske gjennomføringa og omfang av eventuelle støttetiltak.  I praksis kan det vera tilstrekkeleg å vise til at det som er tilrådd i den sakkunnige vurderinga skal leggjast til grunn. Dette forutset at den sakkunnige vurderinga er tilstrekkeleg klar og at vedtaksfattar følgjer denne tilrådinga, jf. "Maler og eksempler" fråUDIR http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Skole/#Veiledere

"Et enkeltvedtak som bare inneholder informasjon om omfanget av spesialundervisningen er ikke tilstrekkelig. Det er vesentlig at vedtaket klart definerer hvilke konkrete tiltak skolen skal iverksette, og videre hvilket timeomfang/fag dette relaterer seg til.

I tillegg til å angi klart hvilke opplæringstiltak som skal iverksettes er det også et krav om at vedtaket inneholder entydig informasjon om den organisatoriske gjennomføringen av opplæringen. Dette gjelder særlig i forhold til om noen del av opplæringen skal finne sted i egne elevgrupper, en til en opplæring og om noen del av oppgavene knyttet til spesialundervisningen skal utføres av assistent."

Veilederen Spesialundervisning står det at «Det skal fremkomme uttrykkelig av enkeltvedtaket til eleven om tilbudet omfatter assistent. Det må være foretatt en konkret vurdering av bruk av assistent, og om omfanget av dette vil være et forsvarlig og adekvat tiltak.» Dette er etter vår oppfatning ikkje eit krav om at ein i vedtaket må ta stilling til kva for lærarkompetanse som er naudsynt for å gjennomføra opplæringa, men å skilja mellom bruk av lærar og assistent.

I høve til vedtak om spesialundervisning står det i Veilederen Spesialundervisning at enkeltvedtaket mellom anna skal sei noko om kompetanse (lærer, spesialpedagog, logoped, assistent mv.) Dette er nærare kommentert slik: «Enkeltvedtaket må inneholde informasjon om det er behov for personer med særskilt kompetanse for å gjennomføre spesialundervisningen. Dersom eleven har behov for logopedi- eller synspedagogisk hjelp, må dette komme frem av enkeltvedtaket.»

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 5-1. Rett til spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.

Opplæringslova§ 5-3. Sakkunnig vurdering

Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast.

Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til
eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa, realistiske opplæringsmål for eleven, om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet, kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om den sakkunnige vurderinga.

Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1 eller § 5-7.

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Med grunngjeving som vist ovanfor meiner me at eleven ikkje får tilfredstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet og at eleven difor har rett til spesialundervisning.

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med Kundetorget.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Kommunalsjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

Vedtak om skuleskyss m.m., jf. § 7-1

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven, jf. fvl. § 27.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 7-1, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen

Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.

Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til reiselengda.

Departementet gir nærmare forskrifter om tryggleiken til elevane under skoleskyssen.

Kommunen skal innlosjere elevar når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. I vurderinga skal det særleg leggjast vekt på forhold som gjeld den enkelte eleven, til dømes alder, funksjonshemming, reisetid og tryggleik, og om dagleg skyss fører til ekstraordinære kostnader eller vanskar for kommunen. I tvilstilfelle avgjer foreldra om eleven skal skyssast eller innlosjerast.

Kommunen fører tilsyn med grunnskoleelevar som er innlosjerte.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

Vedtak om skyss til funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke elevar, jf. 7-3

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven, jf. fvl. § 27.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 7-3, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

- Legeerklæring som inneheld opplysningar om:

* Diagnose med grunngjeving for kvifor eleven treng skyss
* Kva slags type skyss eleven treng (buss, forsytarskyss/privatskyss, drosje eller liknande)
* Tidsrom for når eleven treng skyss (veker, månader, år)
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden.

Elevar som har plass i skolefritidsordninga, jf. opplæringslova § 13-7, og som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga. Retten omfattar ikkje skyss i skoleferiane. Retten til skyss gjeld uavhengig av avstanden mellom heimen og skolefritidsordninga.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

 

Vedtak om reisefølgje og tilsyn til elevar, jf. § 7-4

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven, jf. fvl. § 27.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 7-4, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 7-4. Reisefølgje og tilsyn

Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt. Retten til nødvendig reisefølgje og til nødvendig tilsyn gjeld også for barn som har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga etter § 7-3 andre ledd.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

Vedtak om skulestad, jf. § 8-1, 1 ledd

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 8-1,1 ledd, er det fatta slikt vedtak:

Søknaden vert innvilga.

Vedtaket gjeld frå skulestart til hausten.
Vedtaket gjeld så lenge eleven bur i skulekrinsen.

 

Dokument i saka:

- Søknadsskjema frå føresette

Bakgrunn for saka:

Føresette har søkt om å få gå på den skulen som er definert som nærskule i høve til rettleiande forskrift om krinsgrenser i Stord kommune.

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 8-1, 1 ledd. Skolen

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.

 

Grunngjeving for vedtaket:

Elevar i grunnskulen har ein lovfesta individuell rett til å gå på nærskulen. Dette gjeld også elevar som har trong for spesialundervisning. Denne retten følgjer av opplæringslova § 8-1 første ledd første pkt., der det står at

 • elevane ”har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.”

Begge formuleringane, ”nærast” og ”soknar til”, handlar om same vurderingstema, nemleg kva som skal reknast som nærskulen.

Kva som skal reknast som nærskulen vert avgjort av ei rekkje forhold omtalt i opplæringslova sine forarbeid, jf. NOU:18 1995 og Ot.prp. nr. 46 (1998-1999). Det skal:

 • takast utgangspunkt i geografi, men også andre objektive forhold som
 • topografi og
 • farleg skuleveg er relevante omsyn.
 • I tillegg kan det leggjast vekt på subjektive forhold som at eleven har søsken på skulen og
 • skulen sin kapasitet.

Stord kommune har i rettleiande forskrift definert kva skule dei ulike områda i kommunen soknar til, jf. rettleiande forskrift om krinsgrenser, vedteke i Komite for oppvekst og utdanning (PS 7/14), datert 29.04.14.

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

Med helsing

 

Rektor

*Dokumentet er godkjendt elektronisk og har difor inga underskrift.

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

 

Vedtak om inntak av elev på annan skule enn den eleven soknar til (unntaksregelen om fritt skuleval), § 8-1, 3 ledd

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven, jf. fvl. § 27.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 8-1, 3 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

Når kommunen gjer vedtak om å innvilge ein annan skuleplass enn nærskulen etter fritt skuleval, gjeld ikkje reglane i opplæringslova om skyss. Stord kommune innvilger eleven rett til å gå på ein annan skule enn nærskulen, med atterhald om at eleven sjølv betaler skysskostander.

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

"Opplæringslova § 8-1, 3 ledd. Skolen

Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

Eleven vil ha rett til å gå på nærskulen etter opplæringslova § 8-1, 1 ledd. Eleven vil ikkje ha automatisk rett til å få innvilga søknad om å gå på ein annan skule enn nærskulen, jf. § 8-1, 3 ledd. Kommunen gjer ei skjønnsmessig vurdering av søknaden.

Eit positivt vedtak kan ikkje avgrense andre elevar sin rett til å gå på nærskulen. Ved kapasitetsavgrensingar må den elev som bur nærast den aktuelle skulen gjevast fortrinn.

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Kommunalsjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

 

Vedtak om flytting av ein elev når omsynet til dei andre elevane tilseier det, jf. § 8-1, 4 ledd

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven, jf. fvl. § 27.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 8-1, 4 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til:...

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 8-1, 4 ledd. Skolen

Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet (Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.) Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforsvarleg lang.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Kommunalsjef*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

 

Vedtak om fysisk skulemiljø, jf. § 9 A-7, 4 ledd

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven, jf. fvl. § 27.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 9 A - 7, 4 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 9 A-7. Det fysiske miljøet

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.

Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

 

***

 

 

 

Vedtak vedrørande psykososialt skulemiljø, jf. 9a-3, 3 ledd

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven, jf. fvl. § 27.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 9a)-3, 3 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, sine rettar om eit godt "psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring"  er oppfylt / ikkje oppfylt.

Dersom ikkje oppfylt:
Skulen iverkset følgjande tiltak slik at eleven sine rettar skal verta oppfylt:

 • a
 • b
 • c

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 9a-3. Det psykososiale miljøet

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

 

Grunngjeving for vedtaket:
(Ta utgangspunkt i faktum under bakgrunn for saka og samanheld det med vilkåra i lovteksten. Ta stilling til om eleven sine rettar etter lova er broten)

Konklusjon: Eleven sin rett etter § 9a-3 er broten/ikkje broten.

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

Vedtak vedrørande psykososialt skulemiljø, jf. 9a-3, 3 ledd, mobbing

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven, jf. fvl. § 27.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 9a)-3, 3 ledd, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, sine rettar om eit godt "psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring"  er oppfylt / ikkje oppfylt.

Dersom ikkje oppfylt:
Skulen iverkset følgjande tiltak slik at eleven sine rettar skal verta oppfylt (vurder om det skal setjast inn tiltak mot dei som mobbar i eige vedtak):

 • a
 • b
 • c

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 9a-3. Det psykososiale miljøet

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

 

Grunngjeving for vedtaket:

For å vurdere om vilkåra i § 9a-3 er oppfylt eller ikkje, må ein også ta stilling til om eleven sin rett etter § 9a-1 er broten. Opplæringslova kapittel 9a vart tilføyd lova i 2002 med ikrafttreden 1. april 2003. I ot.prp. nr. 72 (2001-2002) til endringslova er det m.a. til § 9a-3 sagt:

"Ein person er mobba når han eller ho, gjentekne gonger og over tid, er utsett for negative handlingar frå ein eller fleire personar. Det er ei negativ eller aggressiv handling når nokon med vilje påfører ein annan person skade eller smerte - ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måtar. For å kunne bruke nemninga mobbing skal det også vere ein viss ubalanse i makt- og styrketilhøvet: den som blir utsett for dei negative handlingane, har vanskeleg for å forsvare seg og er noko hjelpelaus overfor den eller dei som plagar han eller henne.

Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjenneteikna av desse tre kriteria: 1) Det dreier seg om aggressiv eller vondsinna åtferd, som 2) gjentek seg og varer ved over ei viss tid 3) i ein mellommenneskeleg relasjon som er prega av ein viss ubalanse i styrke eller makttilhøvet. Ein kan leggje til at mobbing ofte inntreffer utan nokon openbar provokasjon frå offeret si side.

Lovutkastet omfattar både direkte mobbing, med etter måten opne angrep på offeret, og indirekte mobbing, med sosial utestenging frå gruppa."

Det er altså tre forhold som må vurderast:

 1. er eleven påført skade/smerte ved ei medvite negativ/aggresiv handling frå ein/fleire personar?
 2. gjentek dei negative handlingane seg og varer over ei viss tid?
 3. er den mellommenneskeleg relasjonen prega av ein viss ubalanse i styrke- eller makttilhøvet?

Svar på 1: Kva negative handlinger er det snakk om? Skriv ned kva det gjeld. Opplever eleven å vera påført skade/smerte fysisk eller mentalt? Skriv ned kva eleven opplever. Kven har utført handlingane? Er handlingane medvite utført? Skriv ned kva medelever seier. Gje ei vurdering av om du finn det meir enn 50 % truleg om eleven har blitt utsett for medvite negative handlingar. Konkluder.

Svar på 2: Gje ei skildring av perioden handlingane har gjenteke seg i. Det kan truleg ikkje stillast strenge krav til tidsaspektet før vilkåret må reknast som oppfylt. Konkluder.

Svar på 3: Er mellommenneskeleg relasjon prega av ein viss ubalanse i styrke eller makttilhøvet? Gje ei skildring av faktum, vurder og konkluder.

Alle må vera oppfylt for å konkludere med at eleven er utsett for mobbing, og for å konkludere med at eleven sine rettar etter § 9a-3 er broten.

Konklusjon: Eleven sin rett etter § 9a-1 er broten/ikkje broten.

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato:……………………….

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

 

***

 

 

Vedtak om opptak av born i skulefritidsorndinga (sfo), jf. § 13-7

Til føresette
Dersom eleven er over 15 år, skal vedtaket også sendast til eleven, jf. fvl. § 27.
Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i opplæringslova § 13-7, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får ...

 

Vedtaket gjeld frå: ...
Vedtaket gjeld til: …

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

...

 

Lovgrunnlag:

Opplæringslova § 13-7. Skolefritidsordninga

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om

 • eigarforhold
 • kven som er opptaksmyndigheit
 • opptakskriterium
 • opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
 • foreldrebetaling
 • leike- og opphaldsareal
 • dagleg opphaldstid og årleg opningstid
 • bemanning og leiing

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak frå kravet.

Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.

For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.

Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med skulen.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Klagenemnda i Stord kommune (SFO er ikkje ein del av grunnskuleopplæringa. Det inneber at Fylkesmannen ikkje er klageinstans for enkeltvedtak knytt til SFO, jf. opplæringslova § 15-2. Det vil vera den enkelte kommune si tt klageorgan som har denne kompetansen jf. forvaltningslova § 28, 2 ledd).Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Klagenemnda si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande:

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Rektor

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement


 

***

SERVERINGSLOVEN

Vedtak om serveringsløyve, jf. serveringslova § 3

Gjeld nn, org.nr. 00.00.0000, gnr./  bnr. i (adresse)

 

Vedtak:

Med heimel i serveringslova § 3, er det fatta slikt vedtak:

Firma, org.nr...., får/får ikkje serveringsløyve.

Vedtaket gjeld frå: …

Dagleg leiar er ……………………..f. …og ho/han har bestått etablerarprøva etter serveringslova.

Opningstida på serveringsstaden må haldast innanfor reglane i lokal forskrift om opningstider for serveringsstader i Stord kommune, jf. vedlegg.

Dersom §§4 til 6, jf.§7 ikkje er oppfylt til ei kvar tid, kan løyvet trekkast tilbake, jf. § 19 i serveringslova.

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

 Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

Døme:

Den 13.11.12 fekk me søknad om serveringsløyve frå Namnam restaurant AS, v/dagleg leiar Ola Nordmann. Eigarar er Kari og Petter Nordmann. Me sendte førebels melding til søkjar der me etterlyste meir dokumentasjon. Me har og sendt førespurnad til politi om vandelsuttale samt førespurnad til eining for regulering, byggesak og oppmåling (RBO) og eining for brann redning og feiing for uttale om lokala.

21.11.12 fekk me uttale frå regulering, bygg og oppmåling. Dei kunne ikkje tilrå serveringsløyve fordi Arbeidstilsynet hadde pågåande varsel om pålegg til huseigar. Søkjar fekk melding om dette og at me ikkje kunne handsama saka før me hadde fått godkjenningspapir frå Arbeidstilsynet.

11.12.12 fekk me vandelsuttale frå lensmannen. Eigar Petter Nordmann er registrert med to bøter for overtredelse  av straffelova §§ 162 b) 1 ledd, jf, 4 ledd og 3 ledd, jf. 4 ledd.

25.01.13 fekk me melding frå eigarane av Namnam restaurant AS at dei skulle endra dagleg leiar frå Ola Nordmann til Kjell Nordmann. Vidare fekk eg kopi av Arbeidstilsynet si lukking av sak. Eg sendte på ny førespurnad til byggesak om uttale.

28.01.13 fekk me uttalen frå regulering, byggesak og oppmåling. Dei tilrår serveringsløyve med atterhald om at byggeigar/restauranteigar utfører føresetnadar om tiltak og bruk som Arbeidstilsynet krev.

30.01.13 fekk me vandelsuttale frå lensmannen på ny dagleg leiar.

Lovgrunnlag:

«Serveringslova § § 3. Bevilling

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen.

Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6, jf § 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen.

Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i §§ 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt tidsfrist.»

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

Døme:

serveringslova står det at ein kan få serveringsløyve dersom §§ 4 til 6, jf. § 7 er oppfylt.
I følgje § 4 er det eit vilkår at serveringsstaden skal ha ein dagleg leiar som har det reelle ansvar for den daglege drift av serveringsstaden. Dette vilkåret er oppfylt i denne saka.

I § 5 heiter det at serveringsstaden sin daglege leiar må ha gjennomført ein etablerarprøve. Det er opplyst at Kjell Nordmann er dagleg leiar og han har bestått etablerarprøva. Vilkåret er difor oppfylt.

I § 6 heiter det at bevillingshavar, dagleg leiar og personar som har vesentleg påverknad på verksemda, må ha utvist uklanderleg vandel i forhold til straffelovgivinga, skatte- og avgiftslovgivinga, regnskapslovgivinga, lov om forbod mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nemnd i første punktum må heller ikkje ha gjort lovbrott i forhold til anna lovgjeving på ein måte som vil vera uforlikleg med drift av serveringsstad.

Kravet om «uklanderlig vandel» kan vera oppfylt sjølv om det er begått ulovlege eller straffbare forhold, jf. Ot.prp. nr. 69 (2006-2007) s. 63. Det avgjerande er om lovbrotet(eller lovbrota) har ein slik karakter at det (eller dei) gjer vedkommande uskikka til å drive serveringsverksemd. Ved vurderinga må det takast omsyn til lovbrotet sin grovheit, kor lenge det er sidan det vart begått og kor mange overtredingar det er snakk om, jf. Ot.prp. nr. 55 (1996-97) s. 36-37 og Ot.prp. nr. 69 (2006-2007) s. 63.

Med «ha begått» meiner ein straffbare forhold som er rettskraftig avgjort ved domfelling, vedteke forelegg eller påtaleunnlating. Forarbeida opnar for at også verserande straffesaker kan takast omsyn til dersom det er kvalitfisert sannsynsovervekt (Dette inneber at det vert kravd meir enn alminneleg sannsynsovervekt, men ikkje at einkvar rimeleg tvil skal komme søkjaren til gode) for at den straffbare handlinga er begått, men det vert samtidig understreka at kommunene må utvise varsemd så lenge pådømming ikkje har skjedd, jf. Ot.prp. nr. 55 (1996-97) s. 79. Heller ikkje henleggingar eller frifinningar vil åleine kunne grunngje avslag på søknad eller tilbaketrekking av bevilling.

Eigar Petter Nordmann er bøtelagd for brot på straffelova §§ 162 b) 1 ledd, jf, 4 ledd og 3 ledd, jf. 4 ledd.  Etter vår vurdering er ikkje brota av ein slik karakter at det gjer eigar uskikka til å drive serveringsverksemd.

Me vurderer difor at eigarar og dagleg leiar er skikka til og driva serveringsstad.

Dersom §§ 4 til 6, jf. § 7 ikkje er oppfylt til ei kvar tid, kan kommunen trekke løyve attende
jf. § 19 i serveringslova.

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med kommunen.

I følgje lokal forskrift om opningstider for serveringsstader i Stord kommune kan de ha ope slik de søkjer.

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Personal- og organisasjonssjefen*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

Dokumentet er elektronisk godkjendt.

Kopi:    Stord lensmannskontor

             Mattilsynet

 

***

Vedtak om suspensjon av serveringsløyve, jf. serveringslova § 18, 1 ledd

Gjeld nn, org.nr. 00.00.0000, gnr./ bnr. i (adresse)

 

Vedtak:

Med heimel i serveringslova § 18, 1, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:...

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

«Serveringslova § 18, 1 ledd. Suspensjon av bevilling

Kommunen kan straks sette en serveringsbevilling ut av kraft midlertidig dersom dette er nødvendig for å avverge eller stanse lovbrudd, og det er skjellig grunn til å tro at bevillingen vil bli kalt tilbake etter § 19, eller at bevillingshaveren vil bli fradømt retten til å drive serveringsstedet etter straffeloven § 29 første ledd bokstav b).

Kommunen kan straks stenge et serveringssted inntil videre dersom dette er nødvendig for å stanse brudd på lovgivning som nevnt i § 6 første ledd. Slik stenging skal opphøre når forholdene som lå til grunn for stengingsvedtaket, er rettet.»

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Personal- og organisasjonssjefen*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

Dokumentet er elektronisk godkjendt.

Kopi: Stord lensmannskontor

Mattilsynet

***

 

Vedtak om mellombels stenging av serveringsstad, jf. serveringslova § 18, 2 ledd

Gjeld nn, org.nr. 00.00.0000, gnr./ bnr. i (adresse)

 

Vedtak:

Med heimel i serveringslova § 18, 2 ledd er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:...

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

«Serveringslova § 18, 1 ledd. Suspensjon av bevilling

Kommunen kan straks sette en serveringsbevilling ut av kraft midlertidig dersom dette er nødvendig for å avverge eller stanse lovbrudd, og det er skjellig grunn til å tro at bevillingen vil bli kalt tilbake etter § 19, eller at bevillingshaveren vil bli fradømt retten til å drive serveringsstedet etter straffeloven § 29 første ledd bokstav b).

Kommunen kan straks stenge et serveringssted inntil videre dersom dette er nødvendig for å stanse brudd på lovgivning som nevnt i § 6 første ledd. Slik stenging skal opphøre når forholdene som lå til grunn for stengingsvedtaket, er rettet.»

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Personal- og organisasjonssjefen*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

Dokumentet er elektronisk godkjendt.

Kopi: Stord lensmannskontor

Mattilsynet

 

***

 

Vedtak om inndraging av serveringsløyve, jf. serveringslova § 19

Gjeld nn, org.nr. 00.00.0000, gnr./ bnr. i (adresse)

 

Vedtak:

Med heimel i serveringslova § 19, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:...

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

«Serveringslova § 19. Tilbakekall av serveringsbevilling

Dersom lovens krav i §§ 4 til 6, jf § 7, ikke lenger er oppfylt eller spesielle grunner i tilknytning til serveringsstedet eller driften av dette gjør det utilrådelig at serveringsstedet drives, kan kommunen tilbakekalle bevillingen etter at det er gitt varsel med rimelig frist til å rette opp forholdene.

I vurderingen av om serveringsbevilling bør tilbakekalles skal det blant annet legges vekt på overtredelsens art, overtredelsens grovhet, om det foreligger gjentagelser, om noen tilknyttet serveringsstedet, jf. § 6 første ledd, kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet.»

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt Fylkesmannen i Hordaland. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Fylkesmannen si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Personal- og organisasjonssjefen*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement

Dokumentet er elektronisk godkjendt.

Kopi: Stord lensmannskontor

Mattilsynet

***

 

VEGTRAFIKKLOVEN

Vedtak om parkeringsløyve for rørslehemma, jf. § 8, 2 ledd

Gjeld nn , f. 00.00.0000

 

Vedtak:

Med heimel i vegtrafikklova § 8, jf. forskrift om parkering for forflytningshemma § 2, er det fatta slikt vedtak:

NN, f. 00.00.0000, får …

 

Vedtaket gjeld frå: …
Vedtaket gjeld til:…

 

Dokument i saka:

(Søknad, rapport, uttalar etc.)

-
-

  

Bakgrunn for saka:

(Dette er ikkje grunngjevinga for vedtaket, men bakgrunnen for at saka kom opp. Gje ein kronologisk presentasjon av kva som har skjedd, som gjer at det no er aktuelt å fatte vedtak.)

 

Lovgrunnlag:

«Vegtrafikkloven § 8, 2 ledd. Parkering

Kongen kan gi forskrift om kommunens adgang til å reservere parkering etter behovsprøving i nærmere avgrenset område for personer bosatt i området, eller andre med særlig behov for slik parkering. Det samme gjelder adgang til å reservere enkelte parkeringsplasser for bestemte kjøretøy, kjøretøygrupper eller personer, eller gi disse adgang til å parkere utover eventuell maksimaltid på stedet.»

"Forskrift om parkering for forflytningshemmede § 2, 1 og 2 ledd. Vilkår for parkeringstillatelse

Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmet til:

a)fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
b)passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Søknader skal vedlegges legeattest."

 

Grunngjeving for vedtaket:

(Gje ei skildring av om vilkåra i lova er oppfylt, sett opp mot dei faktiske opplysningane i saka.)

...

Dersom du ønskjer å få vedtaket eller saksutgreiinga nærare forklart, kan du ta kontakt med underteikna.

 

Klagerett:

Vedtaket kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til parten, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal sendast til den instans som har fatta vedtaket i Stord kommune. Dersom klagen verken heilt eller delvis vert teke til følgje, vil klagen med samlege saksvedlegg bli oversendt til Klagenemnda i Stord kommune, jf. forskrift om parkering for forflytningshemmede § 2, 3 ledd. Vert klagen teke delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny frist for klage, bli sendt til Dykk frå kommunen. Klagenemnda si avgjerd er endeleg og kan ikkje påklagast.

I tillegg til å hjelpe til med klaga, skal kommunen også gje nærare opplysningar om følgjande

 • Kommunen si plikt til å rettleie etter forvaltningslova § 11
 • Høve til å gjera seg kjent med dokument i saka i når forvaltningslova §§ 18 og 19 tillet det
 • Utsett iverksetjing, forvaltningslova § 42

 

 

Stad/dato: ...

 

_____________________

Personal- og organisasjonssjefen*

Vedtaksfattar si fullmakt til å gjera enkeltvedtak, går fram av Stord kommune sitt delegasjonsreglement