Elevråd

Eit elevråd er eit felles demokratisk organ valgt av elevane for elevane på ein skule. Kvar skule er i følgje opplæringslova, forplikta til å oppretta eit elevråd. Elevrådet skal jobba for å skapa eit sosialt fellesskap, utvikla arbeids- og læringsmiljø og sikra at elevane sine rettar er ivaretekne.

Elevrådet består av lærar, Tone Beate Nordfonn, og 12 elevar frå 2. - 7. trinn. Desse er:

2. trinn: Martilla og Aslak

3. trinn: Liam og Igor

4. trinn: Dennis og Dennis Andrè

5. trinn: Christer og Nathalie

6. trinn: Thea og Sebastian

7. trinn: Teodor og Simon

Elevrådet jobbar for gode elevaktivitetar og andre saker elevane ynskjer å ta del i.

Aktuelle saker:

 1. Trivselsleiar, tilbod
 2. Aktivitetsgruppe, me ser på uteområdet på skuleplassen
 3. Me ser på og handlar inn leikar til uteområdet

Referat skuleåret 2022/2023:

Trivselsleiar

Litlabø skule og elevrådet har bestemt at me vil ha trivselsleiarar på skulen. Me har vore å høyrt på Kjartan og Kjetil, og lært om korleis me kan laga friminutt og midttime kjekke og innhaldsrike. Foreldra har sagt at dei ynskjer å vere med å betale for utstyr.

Kort fortalt går dette ut på at me skal kjøpe inn mange ulike leikar og utstyr. Dei som skal leie leikane vert kalla trivselsleiarar. Dette er kjekke og greie elevar som har blitt valt av klassen sin til å vere trivselsleiarar.

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

FAU består i år av:

 FAUVara/klassekontakt
 1. trinnSilje OftedalMari Taranger Hansen
2. trinnSondre Aas SelleKatrin Aase
3. trinnLena TraaWenche Midttun
4. trinnJan Robert FylkesnesAina Koppang
5. trinnLars Olav TraaKatrine Slettevåg
6. trinnLiv-Jorunn BjordalNina M Polden
7. trinnLeif Jarle LarsenGry Jeanette Stangeland Stokka

 

Møtereferat hausten 2022:

Samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet

Samarbeidsutvalet (SU) og skulemiljøutvalet (SMU) er lovpålagte organ som er samansett av brukarrepresentantar som skal finnast ved alle grunnskular i Noreg. 

Samarbeidsutvalet skal sikra brukarmedverknad i styringa av skulen, og utvalet har rett til å uttala seg i alle saker som gjeld skulen.

Utvalet skal ha to representantar for tilsette, to for foreldreråd, to for elevane og to for kommunen.

SU består av:

Frå foreldra: 

 • Kristina F. Nicholls
 • Sondre A. Selle

Frå tilsette

 • Tone Beate Nordfonn
 • Nina Lysen

Frå elevane

 • Crister
 • Teodor

Frå kommunen

 • Linda Grundtvik
 • Kesia T. S. Palmer (rektor)

Oppgåver

I lova står det at samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen. Det kan vere:

 • Skulen sitt planarbeid
 • Elev- og foreldremedverknad
 • Ordensreglement
 • SFO
 • Antisosial åtferd og mobbing
 • Budsjett
 • Trafikksikkerheit
 • Skulenedlegging
 • Endring av skulekrinsgrense m.m.

Referat

Skulemiljøutvalet

Skulemiljøutvalet skal arbeida for å auka deltaking frå elevar, føresette, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet.

Elevar og føresette skal vere i fleirtal i utvalet.

SMU består i år av:

Frå foreldra: 

 • Kristina F. Nicholls
 • Sondre A. Selle
 • Ragnhild Vad

Frå tilsette: 

 • Tone Beate Nordfonn
 • Nina Lysen

Frå elevane:

 • Crister
 • Teodor
 • Thea

Frå kommunen:

 • Linda Grundtvik
 • Kesia T. S. Palmer (rektor)

Oppgåver:

 • Drøfta alle saker som har med skulemiljøet å gjera
 • Delta i planlegginga og gjennomføringa av skulen sitt systematiske arbeid for å utvikla og kvalitetssikra  det psykososiale og fysiske miljøet på skulen (§9a-4 i Opplæringslova)
 • Drøfta konkrete forbetringstiltak
 • SMU kan oppfordra skuleleiinga om å setja i verk tiltak for skulemiljøe

Referat: