Bestill time

Klikk her for å bestilla time for testing

Det vil ikkje vere mogleg å tinge timar fram i tid, kun for den aktuelle dag. Etter klokka 15.00 vil timar for neste dag verte tilgjengelige.

Dersom du ikkje får tinga time digitalt kan du ta kontakt med Koronasenteret på telefon 53 49 66 66 å avtale tid for test. 

Telefontid: 08.30 - 15.00 alle kvardagar. I periodar må ein pårekne noko venting på telefon.

 

Det vert oppmoda om å tinga digitalt time til prøvetaking

 

Utanom opningstidene, helgedagar og laurdag/sundag vert telefonen ruta til legevakta 116117 som kan hjelpa til med rådgjeving.

Testsenter

Testinga skjer i Ringvegen 24, Heiane, 5412 Stord. Du kan ikkje møte opp utan timeavtale.
Testen blir tatt av helsepersonell utanfor bygget medan du sit i bilen, og er overstått på nokre sekund. Avhengig av kor mange som skal teste seg, kan det vere noko kø ved teststasjonen.

Reglar for testing

 • Du skal testa deg dersom du har nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon (feber, hoste, tung pust, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomskjensle). Barn under 12 år med lette symptom, kan sjå an eit par dagar før eventuell testing. 
 • Testing sjølv om du ikkje har symptom kan vere relevant dersom du er nærkontakt til personar som har fått påvist korona eller dersom du er pålagt karantene på grunn av utanlandsreise. Merk at du må vere i karantene heile perioden sjølv om du skulle få negativt prøvesvar.
 • Er du helsepersonell i karantene? Ring koronasenteret for meir informasjon.

Testsvar

Koronasenteret går no over til testing kun med hurtigtestar. Det vil for befolkninga fungere som før, einaste forskjellen er at svaret vil verte tilgjengeleg på helsenorge.no innan eit par timar frå testtidspunkt. 

Dersom du ikkje har moglegheit til å logge inn på helsenorge.no, eller ikkje har fått svar etter tre døgn, ring fastlegen din. Fastlegen får alltid kopi av testresultatet.

Dersom du testar positivt utan å ha symptom eller å ha vore eksponert for påvist smitte, må du ta ein ny test for å bekrefte resultatet.

For dei som er smitta av Covid-19

Dei som testar positivt på test tatt på Koronasenteret vil verte kontakta. Dei som testar positivt på test tatt heime må kontakte Koronasenteret for vegleiing.

Dersom du har fått påvist covid-19 er du pålagt isolering i minimum fem døger frå symptomdebut. Du kan gå ut av isolasjon når det har gått fem døger OG du har vore feberfri siste 24 timar utan bruk av febernedsetjande medikament. Om du treng legetilsyn tek du kontakt med fastlege som vil formidla kontakt med lege på Koronasenteret for undersøking der. Dersom du har behov for legetilsyn utanom ordinær opningstid kontaktar du legevakt.

Dersom du bur i lag med nokon som har påvist covid-19 eller har tilsvarande kontakt som husstandsmedlem gjeld følgjande:
For vaksinerte: Du treng hverken test eller karantene.
For delvaksinerte (fått ein dose for minst tre veker sidan): ta ein test så snart som råd, enten på teststasjon eller heime.
For uvaksinerte: Du kan leve som normalt dersom du testar deg med hurtigtest kvar dag i sju dagar (eventuellt PCR på teststasjon annakvardag i sju dagar) og testen er negativ. Dersom du vel å ikkje teste deg bør du halde deg heime i sju dagar.

Felles for alle husstandsmedlem, uavhengig av vaksinestatus: Følg med på eiga helse i ti døger og test deg ved antydning til symptom. 

 

For øvrige nærkontaktar

Dersom du er nærkontakt, men ikkje bur i lag med den som har fått påvist covid-19 gjeld følgjande:

For vaksinerte eller dei som har gjennomgått covid-infeksjon: du treng ikkje teste deg.
For delvaksinerte (fått ein dose for minst tre veker sidan): du treng ikkje teste deg.
For uvaksinerte: test deg èin gong, gjerne så snart som råd. Lev som normalt så sant testen er negativ.

Felles for alle nærkontaktar, uavhengig av vaksinestatus: Følg med på eiga helse i ti døger og test deg ved antydning til symptom. 

Influensa og koronavirus

 • Influensa gjev: hovudverk, muskelsmerter, feber, hoste og «snørr og tårer» (luftvegssymptom). 
   
 • Covid-19 gjev: 
  - Vanlege symtom: 
  feber, tørrhoste, trettheit.
  - Mindre vanlege symptom: verk og smerter i kroppen, sår hals, diaré, augekatarr, hovudverk, tap av smaks- eller luktesans, utslett på huden eller misfarging av fingrar eller tær.
  - Alvorlige symptom: pustevanskar eller andpustenheit, brystsmerter eller trykk i brystet, tap av tale- eller bevegelsesevne.

- Slik me bur og lever så vil dei fleste av oss tola dette viruset heilt greitt. (endring 29.11.20). Nokon (få) kan verta sjukare enn andre og kan trengja sjukehusbehandling. Me må sikra at me er budde på å gje dei skikkeleg hjelp slik at flest mogleg av desse overlever, sier kommunelege Lars Helge Sørheim.

Stord kommune føl opp tilrådingar frå Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen. I tillegg er det etablert ei koordineringsgruppa mellom kommunane i området og Helse Fonna.

Det er folk og helsetenesta i kommunane som kan dempa smittefaren og såleis avgrensa utbreiinga og toppen på epidemien.

Folk som får luftvegssymptom eller feber etter nyleg å ha vore på utlandsreise, må reagera på dette. Dei skal halda seg i ro, heime, skjerma andre for smitte og kontakta lege eller legevakta (116 117) på telefon. Slik kan me avklara om det trengst undersøking og avgrensa utbreiinga litt, med tiltak for desse.

Unntak frå karanteneplikt - arbeidsgjevar ansvarleg for testing

Nasjonale mynde har innført ei endring i Covid-19-forskrifta i høve karanteneplikta.

Endringa opnar for at personar som er busett i, og som kjem til Noreg frå Schengen- og EØS-område for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ikkje er frå dei landa som er unnateke karanteneplikt, likevel kan sleppe karantene dersom dei testar negativt på viruset SARS-Cov-2. 

Det er arbeids- eller oppdragsgjevaren i Noreg som er ansvarleg for organisering, gjennomføring og finansiering av testing. Dei som ønskjer testing i denne samanhengen skal kontakte den aktuelle verksemda, og ikkje den kommunale koronatelefonen.

Alle bedrifter med bedriftshelseteneste kontaktar si bedriftshelseteneste for å få utført test.

Kommunal koronatelefon og luftvegsmottak vil framleis vere kontaktpunkt for dei som har spørsmål i samband med symptom på mogleg sjukdom og karantenereglar.

Dersom du er sjuk og treng vurdering, skal du kontakte fastlegekontoret ditt.

Forskrift om endring i covid-19-forskriften