Kommunen som tilsynsmynde

Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltninga, og bestemmer kva organ i kommunen tilsyn skal delegerast til, jamfør kommunelova §§ 10, 12 og 23.

Kommunedirektøren har fått delegert ansvar for tilsyn etter barnehagelova frå kommunestyret, og har delegert dette ansvaret vidare til fagavdeling oppvekst og kultur, v/avdeling forvaltning tilsyn og administrasjon.

Kommunalt tilsyn etter barnehagelova

"§ 53 Kommunens tilsyn med barnehagene

Kommunen fører tilsyn med at barnehagene drives i samsvar med denne loven med forskrifter, med unntak av bestemmelsene i kapittel V med forskrifter.

Kommunen kan gi pålegg til barnehagen om å rette uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen fatte vedtak om tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten.

Foreldrerådet skal få mulighet til å uttale seg før kommunen fatter vedtak om stenging.

Barnehagen skal uten hinder av taushetsplikt legge frem alle opplysninger som kommunen trenger for å føre tilsyn. Barnehagen skal gi kommunen adgang til barnehagens lokaler."

Stord kommune sin strategi for risikovurdering rettleiing og tilsyn med barnehagar. pdf 

Kvifor tilsyn?

Brukarane skal gjennom kommunen sitt system for tilsyn etter barnehagelova vera sikra at alle barnehagebarn får eit tilbod i tråd med gjeldande lovverk.

Alle kan gje melding om uforsvarleg eller ulovlege forhold ved barnehagen til kommunen.

Døme på kva som vert ført tilsyn med:

  • Har barnehagen ei forsvarleg bemanning?
  • Har barnehagen ein årsplan i tråd med krav i Rammeplan for barnehagen?
  • Er barnehagen sine vedtekter i tråd med lova sin § 8?
  • Er barnehagen sitt innhald i tråd med lova sin § 2?
  • Har barnehagen rutinar for at tilsette leverer politiattest?
  • Følgjer barnehagen opp aktivitetsplikta i forhold til barn sitt psykososiale miljø?