Dette arbeidet vil pågå til ca. sommar 2024. Utførande entreprenør vert Stord Anlegg AS.
Omkjøringsvegar vert skilta, og råka grunneigarar vert varsla særskilt undervegs. Det gjeld vasstenging, parkering, tilkomst etc.