Fredskorpset er eit statleg forvaltningsorgan underlagt Utanriksdepartementet og vert finansiert over statsbudsjettet. Ordninga legg tilhøva til rette for ei personellutveksling mellom verksemder i Noreg og Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Comalapa og Stord kommune skreiv under den fyrste samarbeidsavtalen om fredskorpsutveksling 29. mai 2002. Målet med utvekslinga var å utvide vennskapskontakten mellom kommunane, og å auke kunnskap om livet til bebuarane i venskapskommunen, deira kultur, det sosiale og politiske liv, utdanning, religion, miljø og helse. I det siste og femte samarbeidsprosjektet var tema førebyggjande arbeid, -idrett, musikk og miljø.

I Comalapa er det stor arbeidsløyse og mange unge rusar seg og søkjer inn i kriminelle miljø. Haldningsskapande verksemd og aktivitetstilbod innan idrett, musikk, dans eller teater kan vera med å velje vekk rus og/eller kriminalitet. Målet er også å oppnå engasjement for likestilling og for likeverd.

Når det gjeld miljø er Comalapa kommune oppteken av å få etablert offentleg avfallsplass og å endre folks vanar med å kaste bosset i m.a. bekkefar. Forsøplinga påverkar natur, miljø og helse. Gjennom haldningsskapande verksemd er håpet å få ibuarane interessert i sjølv å bidra til å ta vare på naturen.

Felles hovudmål

Gjennom fem års utveksling av fredskorpsdeltakarar ønskjer me at kontakten mellom venskapskommunane er styrka, og at bebuarane i Comalapa og Stord har god kjennskap til vennskapskommunen.

I 2011 avslutta Stord og Comalapa kommunar femte prosjektsamarbeid. Det er Fredkorpset som finansierer, og tilskotet for femte prosjektrunde var 1,9 millionar. Etter avsluttande runde har dei styrande i Comalapa kommune sett fram ynskje at dersom fredskorpset opnar for tilskot utover fem prosjektrundar så vil dei gjerne søkje om nye utvekslingsprosjekt.

Linkar

www.fredskorpset.no