• Funksjonane symjehall, kunsthall og administrasjon kan flyttast ut av kulturhuset.
 • Foajé og vestibyle bør bevarast
 • Biblioteket må synleggjerast meir og opnast opp, helst flyttast ned i foajeen. Bokkafé
 • Aktiviteten nede i kjellaren må flyttast opp. Kjellaren kan heller nyttast til møterom og lagringsplass.
 • Glasfasaden bør bevarast, men yttervegg mot Amfi og baksida bør gjerast noko med. 
 • Huset bør opnast opp på baksida for skuleungdom som kjem ned gangvegen frå Vikahaugane
 • Parkering under bakken
 • Funksjonane kino, konsertlokale, teatersal og bibliotek er hjarta i kulturhuset og bør vera der
 • Bygget bør eigast og drivast av kommunen for å sikra et mangfaldig tilbod.
 • Kulturskulen bør få større plass og betre eigna lokale. Nokre føreslo å flytta funksjonen opp til Vikahaugane. 
 • Nytt Kulturhus der ungdomsskulen ligg. 
 • Bør ha ein funksjon i Kulturhuset for samfunnsdebatt tilsvarande "Litteraturhuset" i Oslo
 • Nytt konserthus på Vikahaugane
 • Funksjonar og utstyr må oppgraderast med omsyn til dagens og framtidig teknologi. Her vart nemnt 3-D funksjon i kinosalen, hodetelefonar ved kvart sete, lyd og lysanlegg til å kunna visa komplette framsyningar frå Riksteatret m.m.
 • Leggja betre til rette for brukargruppa 13-19 år.
 • Restaurant i kulturhuset
 • Kommunestyresalen til kulturhuset
 • Manglar stor aukustisk konsertsal som kan ta imot store oppsetjingar
 • Treng fleire mindre øvingslokale for fleirbruk. Gjerne 3-4 mindre kinosalar. 
 • Større konsertlokale slik ein ein kan ta imot t.d store rocke-band
 • Parkanlegget framfor huset bør bevarast
 • Dansesal og "black-box"-sal.
 • Større og meir tigjengeleg utstillingsrom for visuell kunst
 • Utvida Kulturhuset ved å bygga på fleire etasjar

Engasjer deg i debatten du og!

  Facebook-logo

  Diskutér kulturhuset si framtid på Facebook


  Lyspære

  Har du ein god idé? Meld han til prosjektleiar her 

   

  Tilbake til idédugnad for kulturhuset