Elevråd

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Elevrådet 2022-2023

Ulike brukarorgan og foreldrerepresentasjon

Samarbeidsutvalget (SU) /styre

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) som er skolens øverste samarbeidsorgan. To representanter fra foreldrerådet sitter i SU. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. 
(opplæringsloven § 11-1)

Skolemiljøutvalg (SMU)

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I SMU skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert, men elevene og foreldrene/foresatte skal være i flertall. 
(opplæringsloven § 11-1a og § 11-5a)

Foreldrerådet - FAU

Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et ”styre” for foreldrerådet. 
(opplæringsloven § 11-4 )

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et selvstendig rådgivende organ for departementet i saker om samarbeid mellom hjem og skole. FUG skal ivareta foresattes interesser i skolesammenheng.
(opplæringsloven § 11-9)

Foreldrekontakter (klassekontakter)

Foreldrekontaktene er bindeleddet mellom foreldrene/foresatte i gruppen og kontaktlæreren. Det velges gjerne to foreldrekontakter i hver gruppe. Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har utgitt heftet ABC for foreldrekontakter som beskriver oppgaver, valgordning m.m. for foreldrekontakter. 
(ikke lovpålagt)

Foreldremøter

Foreldremøtet er en viktig møteplass for foresatte med barn i samme gruppe/klasse. Her er muligheten til å bli kjent med lærerne og hverandre, knytte kontakter, gi og få informasjon og ta opp aktuelle temaer som foresatte på trinnet er opptatt av. Her er muligheten for å etablere et godt klasse- og læringsmiljø som barna kan nyte fruktene av gjennom hele grunnskolen.

Foreldremøtene bør planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom kontaktlærer og foreldrekontaktene. Foreldrekontaktene – og også de øvrige foresatte i klassen – kan bidra til at foreldremøtet blir den viktigste møteplassen for foresatte i gruppen/klassen. FUG har utgitt heftet: Foreldremøter som gir ideer og tips til innhold i og gjennomføring av foreldremøter.
(ikke lovpålagt)

henta frå www.udir.no