Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskot til drenering - søknad

Som eigar av jordbruksareal kan du søkje om tilskot til drenering. For planerte areal kan ein òg få tilskot til areal som ikkje tidlegere er grøfta.

Tenesteomtale

Føremålet med drenering er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord - til fordel for både avlingar og miljø. For planerte areal kan det også bli gjeve tilskot til areal som ikkje er grøfta tidlegare.

God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlingar. Store delar av dyrkajorda i Noreg har for dårleg drenering. Det gjev dårlege veksttilhøve for plantane og ofte vanskelege innhaustingsforhold. Resultatet er mindre avlingar med dårlegere kvalitet. Dårleg drenert jord gjev òg større risiko for tap av jord og næringsstoff til vatn og utslepp av klimagassar til luft.

Målgruppe

Eigar av, eller føretak som leiger jordbruksareal med behov for ny drenering

Kriterium/vilkår

Tilskotet kan ein ikkje gje der tiltaket fører til

  • monaleg skade for annan eigedom og naturmangfald
  • stor fare for flaum og vassureining
  • fare for skade på automatisk freda kulturminne

Tilskot kan ein heller ikkje gje der tiltaket er starta før tilskotet er innvilga.

Pris for tenesta


Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Samarbeidspartnarar

Kulturminnemyndet (kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan involvere interesser innanfor deira fagområde.

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Søknader skal sendast inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn.

Vedlegg

Obligatorisk vedlegg:
  • kart med grøfteskisse
Andre aktuelle vedlegg:
  • avtale med eigar om å gjennomføre tiltaket
  • dokumentasjon av tidlegare drenering eller planering.

Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Høve til å klage

Kommunen gjer vedtak om søknaden. Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Blir avgjerda i kommunen ståande, kan du klage vidare til statsforvaltaren.

Tenesta oppdatert: 13.04.2021 21:03