Me har hovudkontor på Fitjar rådhus, med fast kontordag på onsdagar på Stord rådhus. 

Tilsette

 

Aase Nøttveit

Aase Nøttveit

Tlf. 53 45 85 48
aase.nottveit@fitjar.kommune.no

Rådgjevar landbruk

Produksjonstilskot, avløysartilskot, sjukeavløysing, SMIL-ordninga, RMP (regionalt miljøprogram), miljøplanar, gardskart, landbruksregister og ulike prosjekt.

Kari Rydland

Kari Bjørndal

Tlf. 53 45 85 49 - 417 64 898
kary@fitjar.kommune.no

Rådgjevar miljø

Miljøspørsmål, havbruk, forureining, utsleppsløyve, tilleggsnæring landbruk/bygdeutvikling, kontaktperson friluftsliv (Fitjar),verneområda (Stord), biologisk mangfald, miljøfyrtårnsertifisør. Koordinator Sunnhordland vassområde.

 

 

Rådgejvar skog og vilt

Gunnar Kleive

Tlf. 53 45 85 47 - 481 24 668
gkle@fitjar.kommune.no

Rådgjevar skog og vilt

 Skogfond, tilskotsordningar for skogkultur og vegbygging (NMSK), kursing i ulike tema innan skogbruk, motorferdsel i utmark,  viltforvaltning

 

Jorunn Kårvatn copy.jpg

 

Jorunn Kårvatn

Tlf. 53 45 85 43
joka@fitjar.kommune.no

Landbruks- og miljøsjef

Konsesjon, produksjonstilskot, jordlova, bakkeplanering/nydyrking.