Førebyggande tiltak

Miljødirektoratet har laga ei nettside med veileding om førebyggande tiltak nå du opplev vilt som gjer skade. 

Problemer med måker og andre arter - hva gjør jeg? - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Skadefelling

Skadefelling kan tillates etter søknad. 

Du kan bruke denne sjekklista når du skal skrive ein søknad om skadefelling: 

  • Kva for art eller artar gjer skade? 
  • Kor mange individ gjer skade?
  • Kva slags skade er gjort, og kvar vert skaden gjort? 
  • Kva for økonomisk betydning får eller kan skaden få?
  • Kva for forebyggande tiltak er prøvd ut?
  • Kva var resultata av tiltaka?
  • Korleis kan uttaket rettast mot skadegjerande individ?

Miljødirektoratet har utarbeida ein veileder for å søke om skadefelling, den finn du her: søke om skadefelling

Grågås

Det mest effektive tiltaket for å forhindre skader frå gås, er å etablere et eige område kor dei kan opphelde seg fritt, utan å bli jakta på eller skremt på andre måtar. Det opprettast enten i samarbeid med fleire grunneigarar eller på din egen eigendom, slik at du får begrensa skaden til eit område.

For at gås ikkje skal gjer skade på andre steder, men holde seg på friområdet, kan du prøve disse tiltaka:

  • Varier med ulike typar fugleskremsler og forstyrring.
  • Sett opp et lite gjerde der kull går frå stranda og inn på dyrka mark, slik at de ikkje kommer seg inn så lenge de ikkje er flygedyktige.
  • Bønder som har beitande gås på innmark kan også utanfor jaktsesong skremme med skot oppe i lufta, for å lære de å trekke til et friområde der det ikkje jaktast eller skremmast.

Fleire tiltak er beskriven i Forvaltningsplan for gås Stord og Fitjar kommune.