Hensikten er at partane kan finna fram til gode løysingar gjennom dialog, anten det gjeld å gjera opp for konkrete lovbrot, eller gjenoppretta mellommenneskelege relasjonar.

Stord kommunestyre har valgt følgjande representantar til konfliktrådet for valperioden 2019-2023:

Mari-Ann Tveita (Frp)

Vara: Sunniva H. Sande (Sp)

 

 konfliktraadet.no