Hensikten er at partane kan finna fram til gode løysingar gjennom dialog, anten det gjeld å gjera opp for konkrete lovbrot, eller gjenoppretta mellommenneskelege relasjonar.

Stord kommunestyre har valgt følgjande representantar til konfliktrådet for valperioden 2023-2027:

 

 

 konfliktraadet.no